Uu­den vuo­den en­sim­mäi­set Ka­vi­o­lii­ga-ra­vit kil­pail­laan Po­rin ra­vi­ra­dal­la lau­an­tai­na 7.1. kel­lo 13:00 al­ka­en. Huip­pu­ta­sok­kais­sa ra­veis­sa aje­taan 11 läh­töä ja Po­rin suur­ra­vei­hin saa­puu kil­pai­le­maan mah­ta­vas­ti pe­rä­ti 139 ra­vi­he­vos­ta sekä 8 po­nia taus­ta­voi­mi­neen. Sää­en­nus­te lu­paa pir­te­ää tal­vi­ke­liä pauk­ku­pak­ka­si­neen.

Ka­vi­ou­ral­la näh­dään jäl­leen kan­sain­vä­lis­tä vä­riä, kun hal­lit­se­va Kul­ta­loi­mi-voit­ta­ja (10) Sel­mer I.H. ta­voit­te­lee päi­vän pää­tös­läh­dös­sä jo pe­rä­ti kuu­det­ta pe­räk­käis­tä voit­to­aan. Ruot­sin Skel­lef­te­ås­ta saa­pu­va Gab­riel­la La­es­tan­de­rin val­men­ta­ma suur­kil­pai­lu­voit­ta­ja on ol­lut tal­ven star­teis­saan täy­sin pi­te­le­mä­tön. Lau­an­tai­na juos­ta­va ly­hyt mai­lin mat­ka, sekä ta­ka­ri­vin läh­tö­paik­ka aset­ta­vat Sel­mer I.H.n ko­van haas­teen eteen, kun ohi­tet­ta­va­na on ko­ti­maan ko­vat yk­kös­sar­ja­lai­set pa­rem­mil­ta läh­tö­pai­koil­ta. Myös Sel­mer I.H.n tal­li­ka­ve­ri, ki­ri­tyk­ki (11) No­Li­mit­Jim­Mit ta­voit­te­lee voit­toa län­si­naa­pu­riin. Päät­ty­neen vuo­den 2022 vii­mei­sen Ka­vi­o­lii­ga-läh­dön voit­ta­nut, Han­nu Kor­ven val­men­ta­ma ja Po­ris­sa Jar­mo Saa­re­lan rat­tail­leen saa­va (3) Hier­ro Boko pää­see mat­kaan huip­pu­pai­kal­ta.

Läm­min­ve­ris­ten tam­ma­di­vi­si­oo­na­kar­sin­ta sekä kyl­mä­ve­ris­ten di­vi­si­oo­na­kar­sin­nat kil­pail­laan ta­soi­tu­sa­joi­na. Läm­min­ve­ri­tam­mo­jen avoi­men ta­son hir­mut (15) Club Nord Elit sekä (16) Ice Wine läh­te­vät di­vi­si­oo­na­kar­sin­nas­saan mat­kaan pit­käl­tä 40 met­rin ta­ka­mat­kal­ta, jo­ten oh­jas­ta­ja­tai­tu­rit Ta­pio Pert­tu­nen sekä Ari Moi­la­nen ovat tiuk­ko­jen tak­tis­ten va­lin­to­jen edes­sä.