Pasi Rein / STT

Ris­to­mat­ti Ha­ko­la pa­la­si maas­to­hiih­don kil­pai­lu­kier­tu­eel­le ko­me­al­la ta­val­la Tam­pe­reen SM-hiih­dois­sa. Epä­on­nes­taan tun­net­tu Ha­ko­la piti mai­net­taan yl­lä kaa­tu­mal­la per­jan­tain pa­ri­vies­tis­sä, mut­ta sun­nun­tai­na hän ku­kis­ti mies­ten sprint­ti­fi­naa­lis­sa ar­vo­ki­so­jen kak­sin­ker­tai­sen mi­ta­lis­tin Joni Mäen.

Jä­min Jän­teen Ha­ko­la voit­ti sprint­ti­mes­ta­ruu­den vii­mek­si vuon­na 2017, ja nyt hän saa­vut­ti en­sim­mäi­sen mes­ta­ruu­ten­sa pe­rin­tei­sen hiih­to­ta­van sprin­tis­sä. Voit­to hel­ti­si an­ka­ras­sa ki­ri­kamp­pai­lus­sa Poh­ti Ski Te­a­mia edus­ta­vaa Mä­keä vas­taan, sil­lä kak­si­kon ero oli vain se­kun­nin sa­da­so­sa.

–  Mes­ta­ruus mais­tuu hy­väl­tä kai­ken jäl­keen, Ha­ko­la vii­ta­si har­joi­tus­kau­den sai­ras­te­luun, joka vii­väs­tyt­ti hä­nel­lä kil­pa­kau­den aloi­tus­ta pa­ril­la kuu­kau­del­la.

Voit­to­vi­re tuli ul­ko­puo­li­sil­le yl­lä­tyk­se­nä, mut­ta Ha­ko­la odot­ti it­sel­tään vie­lä pa­rem­paa.

–  Ei ol­lut te­rä­vin päi­vä. Hiih­to ei oi­kein ir­ron­nut. Oli vä­hän ta­sa­pak­sua, Ha­ko­la ker­toi.

Ha­ko­la pää­si nou­sus­sa muis­ta eroon vah­val­la ta­sa­työn­nöl­lä, mut­ta Mäki pää­si imuun sta­di­o­nin kaar­tees­sa.

–  Lop­pu­suo­ral­le tul­les­sa pas­koin vä­hän hou­suun ja eh­din jo aja­tel­la, et­tä ho­pe­a­kin on ihan hyvä, Ha­ko­la tun­nus­ti.

Ha­ko­la ker­toi en­nen SM-hiih­to­ja, et­tä hän on kes­kit­ty­nyt vah­vim­min nor­maa­li­mat­koil­le pe­rin­tei­sel­lä hiih­to­ta­val­la. Nyt hä­nel­tä tuli jy­ke­vä näyt­tö sprint­tiin.

Mäki juhli Hakolan paluuta

Ha­ko­la ja Mäki hiih­ti­vät ho­pe­a­mi­ta­lit Oberst­dor­fin 2021 MM-ki­so­jen pa­ri­vies­tis­sä. He ovat myös har­joi­tus­kump­pa­nei­ta, jo­ten Mäki tie­si Ha­ko­lan kun­non ja va­roit­ti tä­män vauh­dis­ta jo en­nen SM-ki­so­ja.

Mäki tun­si maa­li­vii­val­la, et­tei hän en­nät­tä­nyt saa­vut­taa Ha­ko­laa Kau­pin sta­di­o­nin ly­hy­el­lä lop­pu­suo­ral­la.

–  Yri­tin ta­ka­mat­kal­ta ve­nyt­tää, mut­ta Ri­sel­lä oli pa­rem­pi ajoi­tus maa­li­vii­val­le. Tuli an­net­tua mat­kal­la lii­kaa sii­maa, Mäki ar­vi­oi rat­kai­sua.

Mäki us­koi hä­vin­neen­sä, mut­ta tuli maa­liin iloi­ses­ti hy­myil­len. Hän naut­ti ta­sai­ses­ta kamp­pai­lus­ta, mut­ta juh­la­tun­nel­miin oli mo­nia syi­tä.

–  Läm­mit­ti miel­tä, kun Rise tuli tuol­la ta­val­la ta­kai­sin ki­soi­hin. Se oli päi­vän po­si­tii­vi­sin asia, vaik­ka osa­sin sitä kyl­lä odot­taa, Mäki ker­toi.

–  Olin iloi­nen myös omas­ta suo­ri­tuk­ses­ta. Oli mu­ka­va on­nis­tua näin hy­vin, sil­lä hä­vi­sin nyt Ri­sel­le vä­hem­män kuin har­joi­tuk­sis­sa. Ja täl­lä ra­dal­la ko­ros­tui Ri­sen vah­vuus eli ta­sa­työn­tö, joka taas ei it­sel­lä ole vah­vuus.

Lepistö piristyi sprinttiin

Jä­min Jän­teen Lau­ri Le­pis­tö käyt­ti SM-ki­sois­sa vii­mei­sen ti­lai­suu­ten­sa hiih­tä­mäl­lä kol­man­nek­si puo­len­tois­ta se­kun­nin pääs­sä kär­ki­kak­si­kos­ta. Hän jät­ti maa­jouk­ku­esp­rint­te­ri Lau­ri Vuo­ri­sen nel­jän­nek­si.

Fluns­sas­ta toi­pu­va Le­pis­tö on­nis­tui vii­me het­kel­lä, ja se saat­toi tuo­da hä­nel­le vie­lä mah­dol­li­suu­den jat­kaa kaut­ta maa­il­man­cu­pin ta­sol­la sekä an­taa cu­pis­sa näyt­tö­jä Pla­ni­can MM-va­lin­to­ja var­ten.

–  Mi­ta­li läm­mit­tää ei­li­sen jäl­keen, Le­pis­tö muis­tut­ti 15 ki­lo­met­rin 19. si­jas­ta ja sen ai­heut­ta­mas­ta pet­ty­myk­ses­tä.

–  Tein ei­len vir­he­ar­vi­oi­ta suk­si­va­lin­nois­sa, mut­ten ol­lut it­se­kään vi­rees­sä. Tä­nään sain hen­gi­tys­tiet pa­rem­min au­ki. Voi sa­noa, et­tä oli pe­ru­so­lo.

Maa­nan­tai­na on lu­vas­sa va­lin­nat seu­raa­viin maa­il­man­cu­pin kil­pai­lui­hin Rans­kan Les Rous­se­sis­sa. Va­lin­to­ja Le­pis­tö ei ryh­ty­nyt veik­kai­le­maan.

–  En yh­tään tie­dä, Le­pis­tö sa­noi ti­lan­tees­taan.

Kaksi kovaa jäi mitaleitta

Nel­jän­nek­si jää­nyt Vuo­ri­nen odot­taa, et­tä hä­nen kau­ten­sa jat­kuu Les Rous­se­sin sprin­tis­sä. Hän ei pääs­syt Tam­pe­reen hel­pol­la ra­dal­la näyt­tä­mään pa­ras­taan.

–  On help­po sa­noa, kun en pär­jän­nyt, mut­ta tämä oli sur­kea rata, Vuo­ri­nen sa­noi.

–  Rise teki mitä piti, kun löi kaa­sun poh­jaan. Hä­nen ta­ka­naan hiih­to oli ar­pa­pe­liä.

Vuo­ri­nen hiih­ti Tam­pe­reel­la pa­ri­vies­tin ja myös 15 ki­lo­met­rin kil­pai­lun, ei­kä sääs­tel­lyt voi­mi­aan pää­mat­kal­leen eli sprint­tiin.

–  Har­joi­tuk­sel­li­ses­ti tär­kein­tä oli saa­da tau­on jäl­keen kil­pai­lui­ta ja nyt nii­tä tuli kol­me, Vuo­ri­nen taus­toit­ti urak­kaa.

Pa­ri­vies­tin Suo­men mes­ta­ri, Poh­ti Ski Te­a­min Nii­lo Moi­la­nen oli ai­ka-ajon no­pein ajal­la 3.16,77. Hän kar­siu­tui fi­naa­lin ve­roi­ses­sa vä­lie­räs­sä, jos­sa hä­nen edel­leen en­nät­ti­vät Mäki, Vuo­ri­nen, Ha­ko­la ja Le­pis­tö.

–  Mi­ta­lis­ta läh­din hiih­tä­mään, mut­ta jäi va­jaak­si, kun vä­lie­rä oli erä­ja­on ta­kia kuin oli­si fi­naa­lia hiih­tä­nyt, Moi­la­nen to­te­si.

–  On­nek­si ei ol­lut kau­den pää­ki­sa.

Moi­la­nen luot­taa, et­tä hän pää­see Les Rous­se­sin maa­il­man­cu­piin an­ta­maan näyt­töä Pla­ni­can MM-va­lin­to­ja var­ten.

–  Rans­kan sprint­ti on tär­keä paik­ka, vii­mei­nen pe­rin­tei­sen sprint­ti en­nen Pla­ni­caa. Toi­vot­ta­vas­ti mono on siel­lä syön­nil­lään.

Kun­toon­sa Moi­la­nen luot­taa.

–  Nyt tuli kol­me ki­saa put­keen. Ha­lu­sin hiih­tää SM-ki­sois­sa myös nor­mi­mat­kan. Se on kun­non ke­hi­tyk­sen kan­nal­ta hy­väk­si, Moi­la­nen ko­ros­ti.

Les Rous­se­sin maa­il­man­cup hiih­de­tään 27.–29. tam­mi­kuu­ta. En­nen MM-ki­so­ja cu­pia hiih­de­tään vie­lä Ita­li­an Tob­lac­his­sa 3.–4. hel­mi­kuu­ta.