STT

Cris­ti­a­no Ro­nal­don so­pi­mus Manc­hes­ter Uni­te­din kans­sa on pu­ret­tu yh­tei­sym­mär­ryk­ses­sä, ker­toi seu­ra tiis­tai­na tie­dot­tees­saan.

Por­tu­ga­li­lais­hyök­kää­jän läh­töä on uu­moil­tu ke­sän siir­toik­ku­nas­ta läh­tien. Tuol­loin Ro­nal­do ker­toi avoi­mes­ti, et­tä ha­lu­aa pe­la­ta Mes­ta­rien lii­gas­sa, jon­ne ManU ei kau­del­le 2022–23 pääs­syt.

Use­at konf­lik­tit ovat li­sän­neet vet­tä myl­lyyn.

Ro­nal­do on esi­mer­kik­si pois­tu­nut vaih­to­pen­kil­tä en­nen täyt­tä ai­kaa, vaik­ka vaih­to­ja oli vie­lä käy­tet­tä­vis­sä. Noin viik­ko sit­ten hän esiin­tyi Piers Mor­ga­nin kes­kus­te­luoh­jel­mas­sa, jos­sa hän kri­ti­soi ko­va­sa­nai­ses­ti Ma­nUa ja sen fa­ne­ja.

Vaik­ka Ro­nal­do, 37, on so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa suo­sit­tu, mis­tä kie­lii juu­ri Ins­tag­ra­mis­sa saa­vu­tet­tu kä­sit­tä­mä­tön 500 mil­joo­nan seu­raa­jan ra­ja­pyyk­ki, suu­ri ylei­sö ei ole tu­ke­nut hän­tä. Puh­toi­sem­pa­na osa­puo­le­na näh­dään pää­val­men­ta­ja Erik ten Hag, eten­kin kun manc­hes­te­ri­lais­ten pe­lie­si­tyk­set ovat ol­leet nou­su­joh­tei­sia.

Ro­nal­do pe­la­si Ma­nUn pai­das­sa kaik­ki­aan 346 ot­te­lua ja teki niis­sä 145 maa­lia. En­sim­mäi­sen ker­ran hän oli Ma­nUn ri­veis­sä vuo­si­na 2003–2009. Hän pa­la­si jouk­ku­ee­seen vii­me vuon­na.