Aki Hie­ta­va­la / STT

Mek­si­kon MM-ral­li start­ta­si var­hain per­jan­tai­aa­mu­na Suo­men ai­kaa kah­del­la rei­lun ki­lo­met­rin mit­tai­sel­la ry­käi­syl­lä. Ral­lin MM-sar­jaa joh­ta­va Ott Tä­nak kir­jaut­ti mo­lem­mil­le ve­doil­le poh­ja-ajan.

To­yo­tan Kal­le Ro­van­pe­rä ja Hy­un­dain Esa­pek­ka Lap­pi ajoi­vat kum­mal­la­kin ajo­ker­ral­la Tä­na­kin kan­taan. Ro­van­pe­rän ero vi­ro­lais­kus­kiin on 1,7 ja La­pin 2,2 se­kun­tia.

Unes­con maa­il­man­pe­rin­tö­koh­de Gu­a­na­ju­a­ton kau­pun­ki oli tu­pa­ten täyn­nä kat­so­jia. Hie­no tun­nel­ma sai suo­ma­lais­kus­keil­ta ke­hu­ja.

– Oli ma­kee­ta ve­tää, kun oli ihan si­ka­na jen­giä. Py­säh­dyim­me myös Si­lo­an kau­pun­gis­sa ve­tä­mäs­sä show-mei­nin­kiä. Siel­lä oli pi­rus­ti po­ruk­kaa myös. Sel­väs­ti nä­kee, et­tä oi­ke­aan paik­kaan olem­me tul­leet, kun ih­mi­siä tämä laji kiin­nos­taa, Lap­pi kom­men­toi.

– Siis­tiä oli tuom­moi­sel­le po­ru­kal­le ve­tää. Ei ole kyl­lä mi­kään mu­ka­vin pät­kä aloit­taa ral­li, mut­ta fii­lis­tä oli pal­jon ja se teki hom­mas­ta mu­ka­vaa, Ro­van­pe­rä sä­es­ti.

Per­jan­tain ajo­päi­vään Ro­van­pe­rä ja Lap­pi läh­te­vät eri läh­tö­koh­dis­ta. Lap­pi pää­see mat­kaan hy­väl­tä läh­tö­pai­kal­ta, kun taas puo­lus­ta­val­le maa­il­man­mes­ta­ril­le on lu­vas­sa tus­kai­sem­paa.

– Piti koit­taa ylei­sö­pät­käl­lä saa­da kaik­ki mah­dol­li­nen ai­ka ir­ti, kun huo­men­na tu­lee var­mas­ti enem­män tak­kiin. Tus­kin siel­lä muu­ta mi­nul­le on lu­vas­sa kuin tien au­raus­ta, Ro­van­pe­rä to­kai­si.

Lap­pi puo­les­taan in­toi­li hy­väs­tä on­nis­tu­mi­ses­ta ylei­sö­pyö­ri­tyk­sis­sä. Pe­rin­tei­ses­ti piek­sä­mä­ke­läi­nen ei ole vas­taa­vil­la eri­kois­ko­keil­la viih­ty­nyt, mut­ta täl­lä ker­taa nat­sa­si.

– Olin vie­lä­pä tii­min no­pein. Jäi kyl­lä tosi hyvä fii­lis, ja on mu­ka­va jat­kaa kun­non pät­kil­le huo­men­na. Aja­mi­nen ei tun­tu­nut mil­tään, mut­ta sii­nä juju on­kin. Kun ei lii­kaa yri­tä, tu­lee aja­mi­nen puh­taas­ti ja ta­val­laan te­hok­kaas­ti, Lap­pi sum­ma­si.

– Huo­men­na on käy­tet­tä­vä läh­tö­paik­ka hy­väk­si. Ei au­ta muu kuin pi­tää au­to puh­taal­la ajo­lin­jal­la. Mut­kis­ta on tär­ke­ää saa­da hyvä ulos­tu­lo sekä sii­hen pääl­le te­ho­kas kiih­dy­tys.

Per­jan­tain ajo­päi­vä Mek­si­kos­sa al­kaa il­ta­päi­väl­lä Suo­men ai­kaa. Oh­jel­mas­sa on yh­teen­sä kah­dek­san eri­kois­ko­et­ta. Ral­li päät­tyy sun­nun­tai­na.