Paa­va­li Pas­ti­la / STT

Ral­li­au­toi­lun hal­lit­se­va maa­il­man­mes­ta­ri Kal­le Ro­van­pe­rä on ot­ta­nut MM-sar­ja­kau­den en­sim­mäi­sen voit­ton­sa Por­tu­ga­lin ral­lis­sa. Ro­van­pe­rä hal­lit­si kil­pai­lua su­ve­ree­nis­ti lau­an­tai­aa­mus­ta läh­tien ja ku­kis­ti lo­pul­ta toi­sek­si aja­neen Hy­un­dain Dani Sor­don 54,7 se­kun­nil­la.

Ro­va­pe­rä voit­ti myös ki­san vii­mei­sen po­wer stage -osuu­den, jo­ten To­yo­ta-kus­ki nap­pa­si vii­kon­lo­pus­ta täy­det 30 pis­tet­tä. Suo­ma­lais­nuo­ru­kai­nen nou­si pis­te­po­til­laan MM-sar­jan kär­ki­pai­kal­le.

– Olen kai­van­nut tätä tun­net­ta. Täs­sä (voi­tos­sa) kes­ti kau­an, mut­ta vii­mein­kin olem­me ta­kai­sin hui­pul­la. Ha­lu­an kiit­tää Jon­nea (Halt­tu­nen, kar­tan­lu­ki­ja) ja tal­lia, he ovat piis­kan­neet mi­nua ja au­toa koko ajan eteen­päin, Ro­van­pe­rä heh­kut­ti MM-sar­jan haas­tat­te­lus­sa.

Ro­van­pe­rä ker­toi, et­tä hä­nel­lä on ol­lut haas­tei­ta elä­mäs­sä vii­me vuo­den lo­pun jäl­keen, ja kiit­ti ys­tä­vään­sä suu­res­ta tu­es­ta. Ter­vei­set läh­ti­vät myös äi­dil­le.

– Hy­vää äi­tien­päi­vää ja näh­dään pian!

Kau­den toi­sen pal­kin­to­si­jan­sa ot­ta­neel­la Ro­van­pe­räl­lä oli al­la kol­me pe­räk­käis­tä ne­los­si­jaa Ruot­sis­ta, Mek­si­kos­ta ja Kro­a­ti­as­ta.

Hy­un­dain suo­ma­lais­kus­ki Esa­pek­ka Lap­pi nou­si sun­nun­tai­na kol­man­nek­si na­pa­ten toi­sen pe­räk­käi­sen pal­kin­to­si­jan­sa. Suo­ma­lai­sen ero Sor­doon oli 25,6 se­kun­tia.

Lap­pi saa­pui po­wer stage -maa­liin vii­den­te­nä, ja Hy­un­dain perä sa­vu­si run­saas­ti.

– Eh­kä kyse on tur­bos­ta. Voin kyl­lä hais­taa sen (sa­vun)... Hy­vää äi­tien­päi­vää, Lap­pi huu­dah­ti ja kaa­sut­te­li ki­san vii­mei­sel­le siir­ty­mä­pät­käl­le.

Ro­van­pe­rän suu­rim­mis­ta MM-haas­ta­jis­ta For­din Ott Tä­nak ajoi nel­jän­nek­si, To­yo­ta-tal­li­to­ve­ri El­fyn Evans kes­keyt­ti ei­kä pys­ty­nyt jat­ka­maan kil­pai­lua, ja Hy­un­dain Thier­ry Neu­vil­le ti­pah­ti vii­den­nek­si pa­ho­jen tek­niik­ka­mur­hei­den ta­kia.

La­pin ja Neu­vil­len vä­lil­lä ei näh­ty lo­pul­ta kun­non po­dium-tais­toa, sil­lä bel­gi­a­lai­sen au­tos­sa oli moot­to­ri­on­gel­ma heti päi­vän alus­sa. Neu­vil­le pu­to­si mi­nuut­ti­tol­kul­la, ei­kä Hy­un­dai pys­ty­nyt kor­jaa­maan on­gel­maa.

– Täl­lais­ta ral­li on, ylä- ja ala­mä­keä. Tämä on yk­si maa­il­man jul­mim­mis­ta ur­hei­lu­la­jeis­ta, ja jos­kus täl­lai­sia asi­oi­ta jou­tuu koh­taa­maan, Neu­vil­le sa­noi.

Kau­si jat­kuu ke­sä­kuun alus­sa Sar­di­ni­an so­ral­la.