Val­ta­kun­nal­li­nen YES ry jul­kai­si vuo­den 2022 yrit­tä­jyys­kas­va­tuk­sen tun­nus­tuk­sen saa­jat maa­kun­nis­ta. Sa­ta­kun­nas­ta tun­nus­tuk­sen sai Jo­han­na Ran­ta­lai­nen, joka toi­mii Sa­ta­e­dun opin­to-oh­jaa­ja­na Ko­ke­mä­el­lä.

– Jo­han­na on teh­nyt vuo­sia mer­kit­tä­vää työ­tä yrit­tä­jyys­kas­va­tuk­sen ja nuor­ten työ­e­lä­mä­tai­to­jen- ja tie­to­jen edis­tä­mi­seen. Hä­nel­lä on sy­dä­men palo ja in­nos­tus asi­aan. Opin­to-oh­jaa­ja­na Jo­han­na on ol­lut tär­keä osa opis­ke­li­joi­den ta­ri­naa hei­dän mat­kal­laan työ­e­lä­män te­ki­jöik­si. Hän on pi­det­ty toi­mi­ja ver­kos­tois­sa. Jo­han­nal­la on tai­to tuo­da työ­e­lä­män ja yrit­tä­jyys­kas­va­tuk­sen toi­mi­jat yh­teen tu­ke­maan opis­ke­li­joi­den työ­e­lä­mä­tai­to­jen ke­hit­ty­mis­tä, ker­rot­tiin YES ry:stä myön­tä­mi­sen pe­rus­teis­ta.