Pau­lii­na Vil­pak­ka

Pe­sä­kar­hu­jen tuo­reel­la vah­vis­tuk­sel­la Sil­ja Syr­jä­läl­lä on kova mes­ta­ruu­den näl­kä, sen hän myö­tää au­liis­ti. Poh­ja­lais­nai­sen edel­li­sen jouk­ku­een Mai­la-Jus­sien mat­ka on päät­ty­nyt kol­me­na vuon­na pe­räk­käin puo­li­vä­lie­riin, ja nyt Syr­jä­lä ha­lu­aa ku­rot­taa pi­dem­mäl­le. Uran kirk­kain mi­ta­li on tä­hän as­ti ol­lut La­pu­an Vir­ki­äs­sä vuon­na 2019 voi­tet­tu prons­si­mi­ta­li.

Syr­jä­lä ko­kee, et­tä Pe­sä­kar­hu­jen mat­kas­sa mah­dol­li­suus mes­ta­ruu­teen on lä­hem­pä­nä kuin kos­kaan. Uu­des­sa jouk­ku­ees­sa hän nä­kee niin ikään voit­ta­ja-ai­nes­ta. Po­ri­lais­ten tree­ni­lei­rit al­koi­vat mar­ras­kuus­sa, ja sil­loin Syr­jä­lä sai koko jouk­ku­eel­li­sen uu­sia ys­tä­viä.

– Ta­val­laan tun­sin aluk­si it­se­ni vä­hän pie­nek­si, kun ym­pä­ril­lä oli niin hy­viä pe­laa­jia. Mut­ta no­pe­as­ti pää­sin po­ruk­kaan mu­kaan, ja nyt koen kyl­lä ole­va­ni ihan oi­ke­as­sa pai­kas­sa, Syr­jä­lä ku­vai­lee tun­to­jaan.

Ul­ko­pe­li al­kaa Syr­jä­län mu­kaan näyt­tää jo ai­ka me­ne­väl­tä, mut­ta var­sin­kin si­sä­pe­lis­sä tar­vi­taan vie­lä as­ke­lei­ta eteen­päin. Te­ke­mis­tä riit­tää, mut­ta syk­syyn on on­nek­si ai­kaa. Syr­jä­lä poh­tii avai­mia me­nes­tyk­seen:

– Eh­kä se on se, et­tä löy­de­tään se oma tyy­li, ja py­sy­tään eh­jä­nä.

Silja Syrjälälle Pori on kaupunkina uusi tuttavuus. Hän odottaa kesällä pääsevänsä nauttimaan meren rannasta, jollaista ei Seinäjoelta löydy. KUVA: PAULIINA VILPAKKA

Silja Syrjälälle Pori on kaupunkina uusi tuttavuus. Hän odottaa kesällä pääsevänsä nauttimaan meren rannasta, jollaista ei Seinäjoelta löydy. KUVA: PAULIINA VILPAKKA

Pe­lin­joh­ta­ja Jark­ko Po­ke­la hou­kut­te­li Syr­jä­lää Po­riin jo vii­me ke­säk­si. Sil­loin pe­laa­jal­la oli kui­ten­kin jo so­pi­mus Sei­nä­jo­el­le teh­ty­nä. Kun tar­jous tuli myös kau­del­le 2023, sii­hen Syr­jä­lä tart­tui.

– Ha­lu­an voit­taa mes­ta­ruu­den ja me­nes­tyä. Tääl­lä on omas­ta mie­les­tä­ni pa­ras po­ten­ti­aa­li sii­hen. Val­men­nus­kin kiin­nos­ti, ja sii­tä­kin olen ty­kän­nyt tosi pal­jon.

Syr­jä­lä on naut­ti­nut Pe­sä­kar­hu­jen ko­vas­ta työ­mo­raa­lis­ta, ja pa­la­vas­ta ha­lus­ta pe­la­ta hy­vin. Se on tun­nel­ma, joka jouk­ku­ees­sa val­lit­see. Val­men­ta­ja osaa vaa­tia pe­laa­jil­ta, ja pe­laa­jat toi­sil­taan.

Pe­li­pai­kal­taan Syr­jä­lä ker­too ole­van­sa mo­ni­puo­li­nen, mut­ta vii­me vuo­si­na hän on pe­lan­nut usein ul­ko­pe­leis­sä etu­ken­täl­lä, ja si­sä­pe­leis­sä vaih­ta­ja­na. Lyö­jä­nä Syr­jä­lä on mo­ni­puo­li­nen, ja lyön­ti­va­li­koi­ma on laa­ja. Vah­vuu­dek­seen Syr­jä­lä ni­me­ää pe­lin­lu­ku­tai­don ja ky­vyn re­a­goi­da no­pe­as­ti pe­lin ta­pah­tu­miin. Hän ku­vai­lee ole­van­sa myös hen­keen ja ve­reen jouk­ku­e­pe­laa­ja, joka tuu­let­taa pal­jon, ja elää voi­mak­kaas­ti mu­ka­na jouk­ku­e­ka­ve­rei­den on­nis­tu­mi­sis­sa.

Superpesiksen runkosarja alkaa Pesäkarhujen osalta 13. toukokuuta Joensuun Mailaa vastaan Porissa. KUVA: PAULIINA VILPAKKA

Superpesiksen runkosarja alkaa Pesäkarhujen osalta 13. toukokuuta Joensuun Mailaa vastaan Porissa. KUVA: PAULIINA VILPAKKA

Su­per­pe­sik­sen run­ko­sar­ja al­kaa Pe­sä­kar­hu­jen osal­ta 13. tou­ko­kuu­ta Jo­en­suun Mai­laa vas­taan Po­ris­sa. Er­ku Aree­na on Syr­jä­läl­le tut­tu paik­ka vas­tus­ta­jan nä­kö­kul­mas­ta. Hän tie­tää, et­tei po­ri­lais­ten kent­tä ole vie­ras­jouk­ku­eel­le se hel­poin paik­ka. Ko­tiy­lei­sö kan­nus­taa hen­keen ja ve­reen omi­aan, ja vä­lil­lä vas­ta­puo­li saa tun­tea sen na­hois­saan.

– Odo­tan kyl­lä in­nol­la Po­ris­sa pe­laa­mis­ta. Tääl­lä on vä­hän eri­lai­nen kat­so­mo­kult­tuu­ri ja hy­vät ylei­sö­mää­rät­kin.

24-vuo­ti­as Syr­jä­lä on alun pe­rin ko­toi­sin Il­ma­jo­el­ta. Hä­nen kas­vat­ta­ja­seu­ran­sa on Il­ma­jo­en ki­sai­li­jat. Pe­sä­pal­lo­jouk­ku­ei­ta on poh­jan­maal­la run­saas­ti, ja esi­mer­kik­si Mai­la-Jus­sit kuu­luu ju­ni­o­ri­mää­ril­tään Suo­men suu­rim­piin.

Sil­ja Syr­jä­lä ja hä­nen kak­sois­sis­kon­sa San­ni Syr­jä­lä aloit­ti­vat pe­sä­pal­lon jo hy­vin nuo­re­na iso­vel­jen­sä ja­lan­jäl­jis­sä. Vel­jen pe­sis­mat­ka päät­tyi ju­ni­o­ri­vuo­sien jäl­keen, mut­ta sis­kot jat­koi­vat. Syr­jä­lä on pe­lan­nut su­per­pe­sis­tä Mai­la-Jus­sien li­säk­si La­pu­an Vir­ki­äs­sä. Al­ka­va kau­si on hä­nel­le kah­dek­sas su­per­pe­sik­ses­sä.

San­ni Syr­jä­lä pe­laa edel­leen Jus­sit­ta­ris­sa, ja Po­ris­sa pe­laa­va sis­ko odot­taa in­nol­la pää­se­vän­sä koh­taa­maan hä­net vas­tus­ta­ja­jouk­ku­ees­sa pe­li­ken­täl­lä.