Las­si La­pin­tie / STT

Jää­kie­kon NHL:ssä vie­rai­le­mas­sa ol­lut Flo­ri­da Pant­hers on kaa­ta­nut Mont­re­al Ca­na­dien­sin sel­vin lu­vuin 6–2. Maa­li­ry­tä­käs­sä Flo­ri­dan suo­ma­lais­tii­mi ei pääs­syt it­se maa­lin­te­koon, mut­ta syöt­tö­pis­tei­tä ker­ry­tet­tiin usei­ta.

Flo­ri­dan­suo­ma­lai­sis­ta Alek­san­der Bar­kov nap­si ti­lil­leen kak­si syöt­töä, min­kä li­säk­si maa­lia pää­si ra­ken­ta­maan An­ton Lun­dell. Syöt­tö­pis­teen ti­lil­leen hank­ki myös Mont­re­a­lin Jes­se Ylö­nen.

Ot­te­lun avau­se­rä oli nol­la­pe­liä, mut­ta heti kak­ko­se­rän al­ku­puo­lel­la Flo­ri­dan maa­li­ki­ma­ra pää­si al­ka­maan. Bar­kov oli syöt­tä­mäs­sä jouk­ku­een avaus­maa­lia, jon­ka teki Sam Rein­hart.

Seu­raa­va­na maa­lin­te­ki­jä­nä vuo­ros­sa oli Sam Ben­nett, jon­ka yli­voi­ma­maa­lia Lun­dell oli ra­ken­ta­mas­sa. Toi­sen syöt­tö­pis­teen­sä Bar­kov sai Mat­t­hew Tkac­hu­kin maa­lis­ta, joka nos­ti Flo­ri­dan 5–0-joh­toon toi­sen erän päät­teek­si.

Kol­man­nes­sa eräs­sä Mont­re­al on­nis­tui vält­tä­mään nol­la­lu­ke­man ja hei­lut­ti verk­koa kah­des­ti. Jes­se Ylö­nen osal­lis­tui näis­tä hank­keis­ta jäl­kim­mäi­seen, jos­ta maa­lin kir­ja­si ti­lil­leen Josh An­der­son.

Te­ho­pis­tei­tä on ro­pis­sut suo­ma­lai­sil­le myös toi­saal­la NHL:n ot­te­lu­kier­rok­sel­la. Ca­ro­li­na Hur­ri­ca­nes voit­ti Min­ne­so­ta Wil­din 5–2, ja Ca­ro­li­nan kol­man­nen maa­lin teki Teu­vo Te­rä­väi­nen.

Ot­te­lun avau­se­rä oli niin ikään nol­la­pe­liä. Toi­ses­sa eräs­sä Min­ne­so­ta nou­si het­kel­li­ses­ti joh­toon avaus­maa­lil­laan, mut­ta sen jäl­keen Ca­ro­li­na ta­soit­ti ja nou­si joh­toon vää­jää­mät­tö­mäl­lä maa­lien ta­ko­mi­sel­laan.

Te­rä­väi­sen te­ke­mä Ca­ro­li­nan kol­mas maa­li syn­tyi toi­sen erän 18. mi­nuu­til­la ja nos­ti tii­min 3–1-joh­toon.

Co­lum­bus Blue Jac­kets hä­vi­si vie­rail­leel­le Ana­heim Duck­sil­le 3–5, mut­ta Co­lum­buk­sen Pat­rik Lai­ne kos­tui jouk­ku­een­sa tap­pi­os­ta yh­den syöt­tö­pis­teen.

Phi­la­delp­hia Fly­ers kär­si 1–4-tap­pi­on vie­rail­leel­le Chi­ca­go Black­hawk­sil­le. Phi­la­delp­hi­an ai­no­aa maa­lia oli ra­ken­ta­mas­sa syöt­tö­pis­teen na­pan­nut Ras­mus Ris­to­lai­nen.

Jat­ko­a­jal­la rat­ken­nees­sa pe­lis­sä isän­nän roo­lis­sa ol­lut Buf­fa­lo Sab­res ot­ti 3–2-voi­ton vie­rail­lees­ta New York Is­lan­der­sis­ta. Buf­fa­lon maa­lia vah­ti Uk­ko-Pek­ka Luuk­ko­nen, joka tor­jui 24 ker­taa.