Pet­te­ri Iko­nen / STT

Suo­men mies­ten jää­kiek­ko­maa­jouk­ku­een pää­val­men­ta­ja Juk­ka Ja­lo­nen saa­pui tie­do­tus­vä­li­nei­den ten­tat­ta­vak­si pet­ty­nee­nä, mut­ta yl­lät­tä­vän lep­poi­sa­na. Ta­ka­na oli 1–4-tap­pio Ka­na­dal­le MM-kil­pai­lu­jen puo­li­vä­lie­räs­sä.

Tors­tain myö­häi­sil­lan ot­te­lus­sa päät­tyi Ja­lo­sen hui­ma me­nes­tys­jak­so Lei­jo­nien pää­val­men­ta­ja­na, kun vauh­di­kas Ka­na­da ro­kot­ti Suo­men vir­heis­tä. Te­hot­to­muus vai­va­si Tam­pe­reel­la koko ki­sau­ra­kan ajan pa­ria pik­ku­mais­ta otet­tua murs­ka­voit­toa lu­kuun ot­ta­mat­ta.

– Fak­ta oli se, et­tä te­hok­kaam­pi jouk­kue voit­ti. Loim­me enem­män paik­ko­ja kuin vas­tus­ta­ja. Pi­dim­me kiek­koa var­maan 65 pro­sent­tia pe­lis­tä. Kun ei saa teh­tyä maa­lia, käy näin.

Ka­na­da teki maa­lin en­sim­mäi­ses­sä ja maa­lin toi­ses­sa eräs­sä, mut­ta Ja­lo­nen nos­ti rat­kai­se­va­na esil­le Mic­ha­el Car­co­nen kol­man­nen erän alun täy­so­su­man.

– Kol­mas maa­li kol­man­nen erän alus­sa. Sii­hen nit­kah­ti. Sii­hen as­ti olim­me mu­ka­na pe­lis­sä ja hal­lit­sim­me.

– Meil­lä oli riit­tä­vä mää­rä maa­li­paik­ko­ja teh­dä kol­me maa­lia. Ei vaan teh­ty.

Tee­mu Har­ti­kai­nen ka­ven­si 1–3:een ot­te­lun lop­pu­mi­nuu­teil­la. Kiri jäi va­jaak­si.

Ja­lo­sen Lei­jo­nat on ol­lut vii­me vuo­si­na voit­to­ko­ne, joka on pe­lan­nut huo­lel­li­ses­ti, pär­jän­nyt eri­kois­ti­lan­teis­sa, puo­lus­ta­nut hy­vin ja ol­lut riit­tä­vän ve­ny­mis­ky­kyi­nen. Myös maa­li­vah­ti­pe­li on ol­lut huip­pu­luok­kaa. Tam­pe­reel­la van­hois­ta vah­vuuk­sis­ta vai­kut­ti toi­mi­van vain ali­voi­ma­pe­li.

Ka­na­dan en­sim­mäi­nen ja toi­nen maa­li syn­tyi­vät vas­ta­hyök­käyk­sis­tä, joi­hin liit­tyi Suo­men puo­lus­tuk­sen möh­li­mi­nen.

– Meil­le tuli ot­te­lus­sa muu­ta­ma meil­le epä­tyy­pil­li­nen vir­he, Ja­lo­nen myön­si.

Ja­lo­sen en­sim­mäi­sen pää­val­men­ta­ja­jak­son ai­ka­na Lei­jo­nat jäi MM-puo­li­vä­lie­riin 2009 ja 2010.

Maa­il­man­mes­ta­ruus 2011 ja olym­pi­ap­rons­si 2010 jät­ti­vät ko­ko­nai­suu­den po­si­tii­vi­sen puo­lel­le, vaik­ka MM-ko­ti­ki­sois­sa 2012 ja 2013 oli jäl­leen nih­ke­ää ne­los­si­joi­neen.

Tie­do­tus­vä­li­nei­den edes­sä näh­tiin usein äreä pää­val­men­ta­ja. Sit­tem­min ti­lan­ne on ol­lut toi­sen­lai­nen.

– Tä­hän am­mat­tiin kuu­luu, et­tä fa­nit ja me­dia ot­ta­vat kan­taa, paa­tu­nut Ja­lo­nen tuu­mi.

Ny­kyi­sen pää­val­men­ta­ja­jak­son ai­ka­na Suo­mi on saa­vut­ta­nut kak­si maa­il­man­mes­ta­ruut­ta, olym­pi­a­kul­lan ja MM-ho­pe­an. Puo­li­vä­lie­rä­tap­pio oli ny­kyi­sen jak­son en­sim­mäi­nen.

Vuo­den pääs­tä MM-kil­pai­lut pe­la­taan Tshe­kis­sä. Ja­lo­sen so­pi­mus ulot­tuu sin­ne as­ti, ja hän va­kuut­taa työ­ha­lu­ja riit­tä­vän, vaik­ka mat­ka päät­tyi lii­an ai­kai­sin.

– En ole hei­lut­ta­mas­sa val­kois­ta lip­pua.