Ta­pio Kes­ki­ta­lo / STT

Suo­men sa­li­ban­dy­mies­ten MM-urak­ka päät­tyi Züric­his­sä 5–3-voit­toon Sveit­sis­tä ja prons­si­mi­ta­lei­hin. Sveit­si pani Suo­men eten­kin ot­te­lun toi­ses­sa ja kol­man­nes­sa eräs­sä to­del­la ah­taal­le.

Suo­mi siir­tyi toi­sen erän alus­sa jo 4–0-joh­toon, mut­ta Sveit­si tuli kol­man­nes­sa eräs­sä an­sai­tus­ti jo maa­lin pää­hän.

–  Toi­ses­sa eräs­sä nu­kuim­me, olim­me ihan köy­sis­sä ja an­noim­me pal­lon­hal­lin­nan täy­sin vas­tus­ta­jal­le. Sii­hen osal­taan vai­kut­ti se, et­tä saim­me ai­ka hel­pon alun ja sii­nä hel­pos­ti maa­le­ja, Suo­men pää­val­men­ta­ja Pet­te­ri Nyk­ky sa­noi.

Ny­kyn il­me oli to­ti­nen prons­si­pe­lin voi­tos­ta huo­li­mat­ta. Lau­an­tain vä­lie­rä­tap­pio Ruot­sil­le kai­ver­si sel­väs­ti miel­tä. Ny­kyn ny­kyi­nen pää­val­men­ta­ja­pes­ti päät­tyy, ja maa­jouk­kue siir­tyy Esa Jus­si­lan ko­men­toon.

–  Ihan ok, et­tä py­syim­me mi­ta­li­kan­nas­sa, mut­ta mi­nul­le tämä ei mais­tu. Ta­voit­teet oli­vat ihan muut, Nyk­ky sa­noi prons­sis­ta.

Nyk­ky on val­men­ta­nut Suo­mea vuo­det 2004–2010 ja 2017–2022. Hä­nen ko­men­nos­saan Suo­mi on voit­ta­nut kol­me mies­ten maa­il­man­mes­ta­ruut­ta. Kak­si edel­lis­tä MM-tur­naus­ta on päät­ty­nyt il­man Suo­men kul­ta­juh­lia, sil­lä vuo­si sit­ten jouk­kue oli ko­ti­ki­sois­saan toi­nen ja nyt Sveit­sis­sä kol­mas.

Ny­kyn mu­kaan olo ei ole hai­kea, vaik­ka pit­kä pro­jek­ti tuli pää­tök­seen­sä Sveit­sin MM-ki­sois­sa.

–  Sii­hen on ol­lut ai­kaa val­mis­tau­tua ai­ka pit­kään. Se ei ole se jut­tu.

"Kaadutaan sitten vaikka saappaat jalassa"

Ää­nek­kään ko­tiy­lei­sön­sä edes­sä ja rum­pu­jen pauk­ku­es­sa Sveit­si aloit­ti prons­si­pe­lin hy­vin, mut­ta Os­ka­ri Fäl­den pe­la­si Suo­men maa­lil­la var­mas­ti. Suo­mi kes­ti Sveit­sin vah­van alun ja kar­ka­si en­sim­mäi­ses­sä eräs­sä 3–0-joh­toon.

Avau­se­räs­sä te­hok­kaas­ti maa­li­paik­kan­sa hyö­dyn­tä­neen Suo­men en­sim­mäi­nen osu­ma näh­tiin run­saan vii­den mi­nuu­tin pe­laa­mi­sen jäl­keen, kun Jus­tus Kai­nu­lai­sen na­pak­ka ran­gais­tus­lau­kaus yl­lät­ti Sveit­sin maa­li­vah­din Pat­rick Ede­rin. Mik­ko Leik­ka­nen vii­meis­te­li Suo­men toi­sen maa­lin hie­non syöt­tö­ku­vi­on päät­teek­si, ja Miko Kai­li­a­la vei Ny­kyn ryh­män kol­men osu­man kar­ku­mat­kal­le.

Nico Salo lau­koi heti toi­sen erän al­kuun 4–0-maa­lin. Sveit­si ot­ti toi­sen erän ede­tes­sä ot­teen pe­lis­tä ja ai­heut­ti juok­su­voi­mal­laan Suo­mel­le vai­keuk­sia. Jan Bürki ja yli­voi­mal­la Pat­rick Men­de­lin lau­koi­vat Sveit­sil­le maa­lin mie­heen toi­ses­sa eräs­sä.

Kol­man­nes­sa eräs­sä Sveit­si tuli ko­tiy­lei­sön­sä rie­muk­si maa­lin pää­hän Jan Ni­co­las Zaug­gin osu­mal­la. Sami Jo­hans­so­nin lo­pus­sa tyh­jiin te­ke­mä maa­li pääs­ti Suo­men pii­nas­ta.

–  Vii­mei­seen erään pu­huim­me, et­tä tämä on mi­nun (val­men­nus­pes­ti­ni) ja tur­nauk­sem­me vii­mei­nen erä, eli ei me ai­na­kaan tönk­kö­ja­loin tätä pe­la­ta. Kaa­du­taan sit­ten vaik­ka saap­paat ja­las­sa, jos kaa­du­taan, mut­ta yri­te­tään edes an­taa vas­tus. On­nek­si meni näin, Nyk­ky sa­noi.

Nyk­ky ei ha­lun­nut sen kum­mem­min spe­ku­loi­da, oli­ko Sveit­si-peli hä­nel­le koko uran vii­mei­nen ot­te­lu maa­jouk­ku­e­luot­si­na.

"Pelkällä taistelulla ja tahdonvoimalla"

Suo­mi oli edel­li­sen ker­ran jää­nyt mies­ten MM-fi­naa­lien ul­ko­puo­lel­le vuon­na 2004. Mies­ten MM-mi­ta­leil­la Suo­mi on ol­lut ai­na, jo­ten se sar­ja ei kat­ken­nut. Suo­men sal­do­na on nel­jä kul­taa, seit­se­män ho­pe­aa ja kol­me prons­sia.

Osal­la pe­laa­jis­ta il­me oli prons­si­pe­lin jäl­keen hy­myi­le­vä.

–  Tot­ta kai mais­tuu lo­pet­taa voit­toon. Hie­no jen­gi on ka­sas­sa, vaik­kem­me saa­neet, mitä ha­lu­sim­me, ko­ke­nut Nico Salo sa­noi.

Kes­kus­hyök­kää­jä Salo myön­si Sveit­sin pan­neen Suo­men ah­taal­le.

–  Olim­me tak­ti­ses­ti ja pal­lol­li­ses­ti tosi huo­no­ja tä­nään. Pel­käl­lä tais­te­lul­la ja tah­don­voi­mal­la, Salo tii­vis­ti, mi­ten voit­to tuli.

Sa­lon mu­kaan mo­ti­vaa­tio prons­si­pe­liin löy­tyi "yl­lät­tä­vän luon­nos­taan".

–  Ei jää­ty mä­reh­ti­mään huo­nei­siim­me. Heti näki äi­jien kat­seis­ta, et­tä vie­lä men­nään ker­ran ja pan­naan kaik­ki li­koon. Toki sen huo­ma­si pal­lol­li­ses­sa pe­laa­mi­ses­sa, et­tei la­taus ol­lut ihan sitä, mitä ko­vim­mis­sa ot­te­luis­sa pi­täi­si.

Myö­hem­min tä­nään päät­ty­väs­sä MM-fi­naa­lis­sa koh­taa­vat Ruot­si ja Tshek­ki.