Pet­te­ri Iko­nen / STT

Suo­men mies­ten ten­nis­maa­jouk­ku­een kap­tee­nil­la Jark­ko Nie­mi­sel­lä on sel­vät suun­ni­tel­mat lä­hi­vii­koil­le, kun Suo­mi aloit­taa val­mis­tau­tu­mi­sen mar­ras­kuun lo­pus­sa Es­pan­jan Ma­la­gas­sa pe­lat­ta­vaan Da­vis Cu­pin fi­naa­li­tur­nauk­seen.

– Käym­me kaik­kien pe­laa­jiem­me kil­pai­lu­ka­len­te­rit läpi. Jo­kai­nen te­kee tii­mien­sä kans­sa hen­ki­lö­koh­tai­set va­lin­nat ja kil­pai­lu­ka­len­te­rit, Nie­mi­nen ker­toi pu­he­li­mit­se STT:lle.

Hän muis­tut­ti sii­tä, et­tä Da­vis Cup on vain osa Suo­men kär­ki­pe­laa­jien lop­pu­kau­den oh­jel­maa.

– Kun läh­tö­päi­vä on tie­dos­sa, alam­me ra­ken­taa jouk­ku­een oh­jel­maa. Seu­raa­vat vii­kot me­nem­me kaik­ki vie­lä ta­hoil­lam­me, mut­ta olem­me yh­tey­des­sä, Nie­mi­nen sa­noi.

– Py­rin nä­ke­mään pe­laa­jia, myös hei­tä, jot­ka ei­vät ol­leet nyt mu­ka­na. Teh­dään kaik­ki yh­tä huo­lel­la kuin tä­hän­kin as­ti. Mie­ti­tään vie­lä, voi­ko jo­tain teh­dä pa­rem­min.

Kanadalla riittää syvyyttä

Suo­men puo­li­vä­lie­rä­vas­tus­ta­jak­si ar­vot­tiin tiis­tai­na Ka­na­da, joka on Da­vis Cu­pin hal­lit­se­va mes­ta­ri. Toi­nen vaih­to­eh­to oli­si ol­lut Tshek­ki.

– Mah­ta­va pääs­tä pe­laa­maan hal­lit­se­vaa mes­ta­ria vas­taan. Tshek­ki ja Ka­na­da ete­ni­vät su­ve­ree­nis­ti jat­koon, mut­ta Tshe­kis­tä oli­si tien­nyt sen, et­tei se tule muut­tu­maan niin pal­jon, Nie­mi­nen muis­tut­ti.

– Ka­na­da pe­la­si yl­lät­tä­vän hy­vin, vaik­ka kär­ki­täh­det Fe­lix Au­ger-Ali­as­si­me ja De­nis Sha­po­va­lov puut­tui­vat. He oli­vat suu­res­sa roo­lis­sa, kun Ka­na­da voit­ti mes­ta­ruu­den vii­me vuon­na. Ka­na­da voi muut­tua pal­jon loh­ko­vai­hees­ta.

Ka­na­da on vaa­ral­li­nen vas­tus­ta­ja il­man maa­il­man­lis­tal­la 14:ntenä ole­vaa Au­ger-Ali­as­si­mea ja 31:ntenä ole­vaa Sha­po­va­lo­vi­a­kin.

– Ka­na­da to­dis­ti, et­tä sy­vyyt­tä riit­tää, vaik­ka nämä kak­si täh­teä puut­tui­vat­kin.

Täh­ti­kak­si­kol­la on myös on­gel­man­sa.

– Par­haim­mil­laan hei­dän pe­lin­sä on top10-ta­soa, mut­ta nyt hei­dän kau­ten­sa ovat ol­leet ai­lah­te­le­vat, Nie­mi­nen sa­noi.

Kahden kuukauden valmistautuminen

Nie­mi­nen aloit­taa Ka­na­dan pe­laa­jien tark­kai­lun yh­des­sä Hen­ri Kon­ti­sen kans­sa.

– Käym­me läpi kaik­ki mah­dol­li­set pe­laa­jat, mut­ta tus­kin koko vii­sik­ko louk­kaan­tuu. Ai­kaa on pari kuu­kaut­ta.

– Val­mis­tau­dum­me yh­tä huo­lel­la ja sa­mal­la ta­val­la kuin tä­hän­kin as­ti. Olem­me on­nis­tu­neet val­mis­tau­tu­mi­ses­sa vuo­sien saa­tos­sa, ei­kä voit­ta­vaa re­sep­tiä tul­la muut­ta­maan.

Puo­li­vä­lie­rä­pai­kan tuo­nut Kro­a­ti­an Spli­tis­sä pe­lat­tu tur­naus is­ket­tiin ko­val­la alus­tal­la, joka oli Suo­mel­le etu.

– Ma­la­gas­sa alus­tan ei pi­täi­si poi­ke­ta hir­ve­äs­ti vaan sen pi­täi­si ol­la ai­ka sa­man­lai­nen kuin loh­ko­vai­hees­sa.

Suo­men jouk­ku­een muo­dos­ti­vat Spli­tis­sä Emil Ruu­su­vuo­ri, Ot­to Vir­ta­nen, Har­ri He­li­ö­vaa­ra, Pat­rik Nik­las-Sal­mi­nen ja Pat­rick Kau­ko­val­ta. Heis­tä eten­kin Vir­ta­nen pää­si yl­lät­tä­mään vas­tus­ta­jan­sa, mut­ta ei Nie­mis­tä.

– Tie­dän, mi­hin hän on ky­ke­ne­väi­nen. Hän ot­ti an­sai­tut voi­tot. Toi­von kaik­kien pe­laa­jiem­me ural­le, et­tä pe­rus­ta­so riit­tää pe­laa­maan täl­lai­sis­sa ot­te­luis­sa ja jo­kai­nen pys­tyy löy­tä­mään vie­lä ekst­ra­vaih­tei­ta tiu­koil­le het­kil­le.

Ka­na­dan, Suo­men ja Tshe­kin li­säk­si mu­ka­na Ma­la­gas­sa ovat Aust­ra­lia, Bri­tan­nia, Hol­lan­ti, Ita­lia ja Ser­bia.