Rei­ma Rau­ti­ai­nen / STT

Suo­men MM-jää­kiek­ko­jouk­kue päät­ti al­ku­loh­kon­sa tiis­tai­na Tam­pe­reel­la maa­lin­te­ko­har­joi­tuk­siin.

Pu­do­tus­pe­leis­tä A-loh­kos­sa jo ai­em­min ulos pul­lah­ta­nut Tans­ka oli ha­lu­ton vas­tus­ta­ja, jo­ten Lei­jo­nat kuit­ta­si tur­nauk­sen tä­hän saak­ka hel­poim­man voit­ton­sa lu­vuin 7–1.

Maa­lik­raa­nan­sa ki­sois­sa ava­si­vat uu­si­na pe­laa­ji­na Vil­le Pok­ka, Ni­ko­las Ma­tin­pa­lo ja Han­nes Björ­ni­nen, jon­ka 4–0 toi­sen erän alus­sa vii­meis­tään oli yk­si­puo­li­sen ot­te­lun niit­ti.

– Meil­lä oli yk­si tee­ma tä­nään: lau­o­taan vii­vas­ta, ja se toi­mi, Ma­tin­pa­lo ker­toi C Mo­ren tv-haas­tat­te­lus­sa.

Sen si­jaan ki­so­jen yk­kös­täh­dek­si suit­su­te­tun Mik­ko Ran­ta­sen maa­li­sa­rak­kees­sa on yhä nol­la. At­te Oh­ta­maan 2–0-maa­lis­sa täs­mä­tar­joi­lus­ta huo­leh­ti­nut Ran­ta­nen sitä vas­toin kil­voit­te­lee tur­nauk­sen syöt­tö­pörs­sin voi­tos­ta: hä­nen pis­te­sal­don­sa on al­ku­loh­kon jäl­keen 0+8.

Ran­ta­nen on tur­nauk­sen syöt­tö­ti­las­tos­sa kol­man­te­na.

Ruot­sin SHL-lii­gan Fär­jes­ta­din puo­lus­ta­ja Pok­ka tar­vit­si uran­sa en­sim­mäi­seen MM-ki­sa­maa­liin yh­teen­sä 43 ot­te­lua vuo­den 2016 lop­pu­tur­nauk­ses­ta läh­tien.

Lei­jo­nat koh­taa kes­ki­vii­kon vä­li­päi­vän jäl­keen Tam­pe­reel­la tors­tai­na puo­li­vä­lie­ris­sä B-loh­kon kak­ko­sen Ka­na­dan.

– Ää­ret­tö­män kova vas­tus­ta­ja. Kak­si ko­vin­ta kiek­ko­maa­ta vii­me vuo­si­na on ol­lut me ja Ka­na­da. Toi­nen huip­pu­maa läh­tee lau­luun tors­tai­na, pää­val­men­ta­ja Juk­ka Ja­lo­nen veis­te­li C Mo­ren tv-haas­tat­te­lus­sa.

Tans­ka-pe­lin poh­jal­ta puo­li­vä­lie­rään Ka­na­daa vas­taan on mah­do­ton­ta teh­dä joh­to­pää­tök­siä.

Tiis­tain vas­tus­ta­ja ei muis­tut­ta­nut sitä tais­te­lu­tah­tois­ta Tans­kaa, joka esi­mer­kik­si MM-ko­ti­ki­sois­saan 2018 kel­lis­ti Lei­jo­nat 3–2. Huh­ti­kuun val­mis­ta­vis­sa maa­ot­te­luis­sa­kin voi­tot me­ni­vät ta­san 1–1.

Ei sil­ti mi­tään pois ko­ti­jouk­ku­eel­ta. Myön­teis­tä oli, et­tä on­nis­tu­mi­set ja tu­lok­sen­te­ko ja­kau­tui­vat laa­jal­le.

Jo­tain hie­noa oli sii­nä, et­tä puh­taas­ti pe­rus­puo­lus­ta­jak­si lei­mau­tu­nut Mi­ka­el Sep­pä­lä mäs­säi­li Tans­kaa vas­taan kol­mel­la maa­li­syö­töl­lä. Kuu­des­ta en­sim­mäi­ses­tä MM-pe­lis­tä hä­nen ti­las­to­sa­rak­keis­saan oli kol­mea maa­li­lau­kaus­ta lu­kuun ot­ta­mat­ta ta­sai­ses­ti nol­laa.

Ri­su­ja Lei­jo­nat an­sait­see yli­voi­ma­pe­lis­tään. Heti avau­se­räs­sä Tans­kan kol­men pe­räk­käis­jää­hyn ai­ka­na ko­ti­jouk­ku­eel­le tyr­ky­tet­tiin yv-maa­lia, mut­ta ylei­sön pet­ty­myk­sek­si haa­veek­si jäi.

Suo­men yk­kö­sy­li­voi­ma­vii­si­kon ol­les­sa kau­ka­los­sa kaa­va oli se, et­tä hal­li hil­je­ni lä­hes täy­sin, kun kat­so­jat odot­ti­vat Ran­ta­sen vih­doin lau­ko­van tur­nauk­sen avaus­maa­lin­sa. Osu­ma jäi odot­ta­maan toi­vot­ta­vas­ti pa­rem­pia ai­ko­ja.

Te­rä­vyyt­tä ei ol­lut Ant­ti Suo­me­lan joh­ta­mas­sa kak­ko­sy­li­voi­mas­sa­kaan. Ali­voi­mal­la Juho Lam­mik­ko kar­ka­si toi­ses­sa eräs­sä va­sem­mal­ta lai­dal­ta ja ujut­ti maa­li­vah­ti Ge­or­ge Sö­ren­se­nin haa­ro­vä­lis­tä tur­nauk­sen toi­sen maa­lin­sa 5–0:aan.

Hy­vää oli ar­vos­te­lua osak­seen saa­nei­den Lei­jo­na-puo­lus­ta­jien, Po­kan, Oh­ta­maan ja Ma­tin­pa­lon, kol­me maa­lia.

– Käy­tim­me pak­ke­ja pa­rem­min kuin ai­em­min. Täs­tä on hyvä jat­kaa, Ja­lo­nen sa­noi C Mo­rel­le.

Puo­li­vä­lie­räs­sä ei tar­vit­se ol­la huo­lis­saan myös­kään kap­tee­ni Mar­ko Ant­ti­lan tais­te­lu­tah­dos­ta. Kip­pa­ri näyt­ti tiis­tai­na suun­taa is­ket­ty­ään 1–0 rei­lus­sa kah­des­sa mi­nuu­tis­sa.