Kat­ri Mä­en­pää

Vaik­ka yh­teis­työ Po­rin Äs­sien lii­ga­jouk­ku­een kans­sa li­sää yri­tyk­sen nä­ky­vyyt­tä ja tun­net­tuut­ta, ei se ole yri­tyk­ses­sä ai­noa syy läh­teä spon­so­rik­si. Sa­ta­ma­o­pe­roin­tia ja lo­gis­tiik­kaa Po­rin Män­ty­luo­dos­sa ja Tah­ko­luo­dos­sa te­ke­vä Ol­mar Fin­land Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Timo Leh­ti­sen mu­kaan kyse on en­nen kaik­kea yh­teis­kun­ta­vas­tuun ja so­si­aa­li­sen vas­tuun kan­ta­mi­ses­ta.

– Ol­ma­ril­le tär­kei­tä ar­vo­ja ovat kes­tä­vä ke­hi­tys, tur­val­li­suus, yh­teis­kun­ta­vas­tuu ja so­si­aa­li­nen vas­tuu. Ur­hei­lun tu­ke­mi­nen on tä­hän to­del­la hie­no kei­no. Li­säk­si ha­lu­am­me ol­la osa yh­tei­söä. Hen­ki­lös­tön­kin yh­tei­söl­li­syys vah­vis­tuu, kun yh­des­sä käym­me kat­so­mas­sa pe­le­jä.

Ol­mar on pe­rus­tet­tu jou­lu­kuus­sa 2021. Leh­ti­nen ker­too, et­tä tär­keä osa yh­teis­työ­tä on saa­da yri­tyk­sen nimi nä­ky­viin.

– Äs­sien pa­ta­lo­go on yk­si Suo­men tun­ne­tuim­mis­ta brän­deis­tä. Joku jos­kus ky­syi, mitä muu­ta Po­ris­sa on tal­vi­sin kuin Äs­sät. Kos­ka Ol­mar on uu­si yri­tys, on tär­ke­ää li­sä­tä sen tun­net­tuut­ta.

Timo Leh­ti­nen toi­mii nyt myös HC Äs­sät Pori Oy:n pu­heen­joh­ta­ja­na, jo­ten yh­teis­työ jouk­ku­een kans­sa on luon­te­vaa. En­nen pu­heen­joh­ta­juut­ta hän oli vuo­den ajan yri­tyk­sen hal­li­tuk­ses­sa. Ju­ni­o­ri­toi­min­taa pyö­rit­tä­vän Po­rin Äs­sät ry:n hal­li­tuk­ses­sa hän on ol­lut kol­me vuot­ta.

– Olen it­se ai­koi­na­ni pe­lan­nut kiek­ko­a­kin, vaik­ka len­to­pal­los­ta tuli mi­nun pää­la­ji­ni. En­nen kaik­kea olen kui­ten­kin penk­kiur­hei­lun suur­ku­lut­ta­ja. Mi­nul­le voi mel­kein sa­noa ot­te­lun kuin ot­te­lun, niin tie­dän lop­pu­tu­lok­sen, hän nau­rah­taa.

Yh­teis­työ Ol­ma­rin ja Äs­sien vä­lil­lä on mo­ni­puo­lis­ta. Jää­hal­lil­la sau­na-ai­tio on tei­pat­tu Ol­ma­rin lo­goil­la. Logo nä­kyy myös erä­tau­oil­la sekä en­sim­mäis­tä ker­taa täl­lä kau­del­la pe­laa­jien pai­dois­sa. Li­säk­si Ol­mar on toi­mi­nut ot­te­lui­sän­tä­nä ja hyö­dyn­tä­nyt Vip-pal­ve­lui­ta asi­ak­kai­den­sa kans­sa.

– Olen myös os­ta­nut ot­te­lu­lip­pu­ja täl­le kau­del­le. Nii­tä on tar­koi­tus ja­kaa hen­ki­lös­töl­le esi­mer­kik­si tur­val­li­suut­ta li­sää­vien hy­vien työ­suo­ri­tus­ten pal­kin­to­na.

Ol­mar Fin­land Oy toi­mii myös Po­rin Äs­sät ry:n spon­so­ri­na ja yri­tys tu­kee myös po­ri­lai­sen ju­do­kan Pih­la Sa­lo­sen mat­kaa koh­ti olym­pi­a­lai­sia.

– Spon­so­roin­nin ydin on ur­hei­lus­sa, sil­lä ur­hei­lu on pa­ras­ta syr­jäy­ty­mi­sen eh­käi­syä. Ju­ni­o­ri­työ on osa las­ten ja nuor­ten kas­va­tus­ta. Se li­sää esi­mer­kik­si so­si­aa­li­sia tai­to­ja ja pi­tää nuo­ret pois not­ku­mas­ta kaup­pa­kes­kuk­sen käy­tä­vil­tä.

Leh­ti­nen on to­del­la iloi­nen sii­tä, et­tä Äs­sien lii­ga­jouk­ku­ees­sa on an­net­tu vas­tuu­ta oman seu­ran kas­va­teil­le.

– On to­del­la tär­ke­ää, et­tä on­nis­tum­me nos­ta­maan esiin hie­no­ja po­ri­lai­sia nuo­ria.