Vesa-Pek­ka Jär­ve­lä

Mik­ko Koi­vu, Tim Sparv, Sean Huff, Vil­le Uu­si­ta­lo, Tuo­mas Sam­mel­vuo, Mar­ko Ant­ti­la, Su­san­na Puis­to, Lu­kas Hra­desc­ky, Vil­le Aal­to­nen. Ison roo­lin pro­fii­li­pe­laa­jia, jot­ka joh­ti­vat kap­tee­nei­na jouk­ku­een­sa me­nes­tyk­seen.

Kap­tee­nin va­lin­ta on jouk­ku­eel­le tark­kaan har­kit­tu paik­ka. Hän sy­tyt­tää jen­gin ja joh­dat­taa jouk­ku­et­ta hen­ki­ses­ti eteen­päin. Kip­pa­ri on yk­sin­ker­tai­ses­ti esi­merk­ki kai­kes­sa – niin ken­täl­lä kuin sen ul­ko­puo­lel­la.

Yk­si ko­ke­neis­ta kap­tee­neis­ta on Po­rin Na­ru­ke­rän 44-vuo­ti­as Vil­le Aal­to­nen. Pit­kään Ruot­sin ken­til­lä viih­ty­nyt maa­il­man­mes­ta­ri joh­dat­ti po­ri­lais­jouk­ku­een ke­vääl­lä seu­ran toi­seen SM-kul­taan. 12 vuot­ta maa­jouk­ku­e­kap­tee­ni­na toi­mi­neel­le le­gen­dal­le teh­tä­vä on kun­nia-asia.

– Use­as­ti kap­tee­nik­si ha­lu­taan omia kas­vat­te­ja tai muu­ten pit­kään seu­ras­sa pe­lan­nei­ta. Kap­tee­ni on en­nen kaik­kea hen­gen­luo­ja ja koko jouk­ku­een luot­ta­mus­ta naut­ti­va. Vaa­ti­vas­sa teh­tä­väs­sä tar­vi­taan joh­ta­juut­ta, ko­ke­mus­ta ja ky­kyä toi­mia link­ki­nä pe­laa­jis­ton ja val­men­nuk­sen vä­lis­sä. Pi­tää sil­ti muis­taa, et­tä joh­ta­juut­ta on hyvä myös ja­kaa, ko­ros­taa Aal­to­nen.

Huuh­ka­jien ar­vos­tet­tu kap­tee­ni Tim Sparv ko­ros­ti uran­sa lo­pul­la, et­tä kap­tee­ni on jouk­ku­een tuki, tur­va ja oi­keu­den­mu­kai­nen joh­ta­ja.

– Omal­la ka­ris­mal­laan ja kan­nus­ta­val­la per­soo­nal­laan hän tu­kee sil­loin, kun on vai­ke­aa, ja ja­kaa muil­le kii­tos­ta, kun me­nee hy­vin, täh­den­tää vuo­den 2020 EM-ki­soi­hin uran­sa päät­tä­nyt Sparv.

Narukerä lähtee 18. marraskuuta Ville Aaltosen johdolla puolustamaan Bandyliigan mestaruutta.

Narukerä lähtee 18. marraskuuta Ville Aaltosen johdolla puolustamaan Bandyliigan mestaruutta.

Kap­tee­nin mo­ni­puo­li­nen ja tär­keä on ko­et­tu niin Äs­sis­sä, Pe­sä­kar­huis­sa kuin Na­ru­ke­räs­sä­kin. Lois­ta­van esi­mer­kin kip­pa­rin an­tau­muk­sel­li­ses­ta roo­lis­ta tar­jo­si ko­me­an uran­sa mes­ta­ruu­del­la kruu­nan­nut Pe­sä­kar­hu­jen Su­san­na Puis­to. Rä­vä­kän iki­tais­te­li­jan jäl­keen val­men­nuk­sen luot­to­pe­laa­jak­si ja kul­ta­jouk­ku­een hen­gen­luo­jak­si nou­si Emi­lia Lin­na.

Ta­po­ja kap­tee­nin va­lin­taan on eri­lai­sia. Kap­tee­nin voi va­li­ta val­men­ta­ja yk­sin tai va­lin­taan voi­daan ot­taa mu­kaan pe­laa­jat. Eh­kä ylei­sin tapa on, et­tä jouk­kue va­lit­see kap­tee­nin kes­kuu­des­taan.

– Mie­les­tä­ni toi­mi­vin tapa on hyb­ri­di-mal­li. Meil­lä pe­lin­joh­ta­ja Jark­ko Po­ke­la nos­ti esiin nel­jä ni­meä, joi­den jou­kos­ta va­lin­ta teh­tiin. Pi­dän tär­ke­ä­nä, et­tä va­lin­nal­le täy­den hy­väk­syn­nän an­ta­vat myös pe­laa­jat, sa­noo Lin­na.

Lin­na toi­mi kap­tee­ni­na jo Ou­lus­sa pe­la­tes­saan.

– Pe­sä­kar­hu­jen or­ga­ni­saa­tio on kui­ten­kin huo­mat­ta­vas­ti am­mat­ti­mai­sem­pi ja kap­tee­nin roo­li­kin mer­kit­tä­väm­pi. It­se en en­sin in­nos­tu­nut kip­pa­rin teh­tä­väs­tä, mut­ta pi­dän haas­teis­ta, ja ha­lu­sin tart­tua sii­hen.

Pu­do­tus­pe­lien ar­vok­kaim­mak­si pe­laa­jak­si va­lit­tu Lin­na oli tyy­lil­tään Puis­toa pari pii­rua peh­me­äm­pi. Se­kin kon­sep­ti osoit­tau­tui toi­mi­vak­si.

– Hyvä kap­tee­ni on mää­rä­tie­toi­nen, jouk­ku­een etua aja­va, hel­pos­ti lä­hes­tyt­tä­vä, kai­kel­la ta­paa esi­mer­kil­li­nen ja vas­tuun­sa kan­ta­va, mää­rit­tää Lin­na.

Hy­vät lii­de­rit voi­vat siis ol­la per­soo­ni­na hy­vin­kin eri­lai­sia. Äs­sät SM-kul­taan 2013 luot­san­neen Kar­ri Ki­ven mie­les­tä suo­ra­sel­käi­syys on kap­tee­nil­le kul­taa­kin kal­liim­pi omi­nai­suus. Pa­dan kul­ta­kip­pa­ri ”Ude” Uu­si­ta­lo ins­pi­roi omal­la esi­mer­kil­lään ja asen­teel­laan jouk­ku­een­sa sen­saa­ti­o­mai­ses­ti Lii­gan yk­kö­sek­si.

Suo­mi-kiek­ko on sei­lan­nut vah­vas­sa myö­tä­tuu­les­sa. Me­nes­tyk­sen myö­tä vir­ta imee lah­jak­kuuk­sia ul­ko­maan ra­ha­lii­goi­hin. Se hei­jas­tuu Suo­men kau­ka­loi­hin. Muu­ta­mas­sa vuo­des­sa ko­ti­mais­ten pe­laa­jien osuus on las­ke­nut 10 pro­sen­til­la. Täl­lä het­kel­lä pe­laa­jis­ta vie­ras­työ­läi­siä on jo 25 pro­sent­tia.

Seu­rat luot­ta­vat sil­ti ko­ti­mai­siin kap­tee­nei­hin. Vain JYP:ssä C:tä rin­nas­saan kan­taa vi­ro­lai­nen Ro­bert Roo­ba – hän­kin vuo­sia Suo­mes­sa kiek­koil­lut. Kar­hu­kau­pun­gis­sa vas­tuul­lis­ta kun­ni­a­teh­tä­vää hoi­taa Äs­siin pa­lan­nut Jes­se Jo­en­suu.

Ke­tään muu­ta kuin raa­kaan työn­te­koon tot­tu­nut­ta kiek­ko­so­tu­ria ei Pa­dan kip­pa­rik­si voi­si ku­vi­tel­la­kaan. 36-vuo­ti­as kon­ka­ri on täl­lä het­kel­lä Äs­sien kiis­ta­ton keu­la­ku­va ja esi­ku­va, joka mää­rit­tää, mi­ten asi­oi­hin suh­tau­du­taan.

Jo­en­suu myön­tää par­hai­den pe­li­vuo­sien­sa ole­van jo ta­ka­na. Ar­mo­ton mo­ti­vaa­tio ja si­tou­tu­mi­nen kas­vat­ta­ja­seu­raan voi­vat kui­ten­kin ol­la yl­lät­tä­vän suu­res­sa roo­lis­sa, kun pe­la­taan ke­vään rat­kai­su­pe­le­jä. Sa­man­lais­ta pa­nos­ta voi odot­taa jäl­leen myös ko­va­kun­toi­sel­ta Kerä-kip­pa­ril­ta.