Vesa-Pek­ka Jär­ve­lä

Leo-Pek­ka Täh­ti ke­la­si it­sen­sä pa­raur­hei­lun hui­pul­le Atee­nas­sa 2004. Maa­liin po­ri­lai­sen la­ji­le­gen­dan hui­ma kan­sain­vä­li­nen ura tu­lee elo-syys­kuun vaih­tees­sa Pa­rii­sin pa­ra­lym­pi­a­lai­sis­sa.

Moni oli siir­tä­mäs­sä en­si vii­kol­la 41 vuot­ta täyt­tä­vän mi­ta­li­roh­mun jo hii­pu­vien täh­tien jouk­koon, mut­ta mitä vie­lä. 33 ar­vo­ki­sa­mi­ta­lia kah­mi­nut kon­ka­ri on mil­tei elä­män­sä par­haas­sa kun­nos­sa.

– Ei se ole it­sel­le­ni yl­lä­tys. Olen oi­ke­al­la tiel­lä. Hy­vän vi­reen taus­tal­la on suh­teel­li­sen vai­va­ton har­joit­te­lu­kau­si. Näil­lä ikä­vuo­sil­la krop­pa ei tie­ten­kään ole enää ihan se kaik­kein vet­rein. Kaik­ki la­da­taan uran pää­tös­ki­saan. Olen­nais­ta on nyt, et­tä kun­to saa­daan kan­ta­maan Pa­rii­siin saak­ka.

Huip­pu­jen ki­sa­ka­len­te­ris­sa on al­ku­kau­del­la tun­gos­ta. Täh­ti näh­dään seu­raa­vak­si vii­val­la Tu­run Paa­vo Nur­mi Ga­me­sis­sa, siel­tä mat­ka jat­kuu ju­han­nuk­sek­si Kuor­ta­neel­le ja ke­sä­kuu päät­tyy Vaa­san Ka­le­van Ki­soi­hin.

– Hei­nä­kuu har­joi­tel­laan, ja en­nen Pa­rii­sia py­ri­tään löy­tä­mään vie­lä jo­kin kan­sain­vä­li­nen kil­pai­lu, ker­too Täh­ti.

MM-ki­so­jen vii­des kul­ta ri­pus­tet­tiin pi­ka­kii­tu­rin kau­laan tou­ko­kuus­sa Ja­pa­nis­sa. Täh­ti py­säyt­ti Ko­bes­sa kel­lot ai­kaan 13,78. Ke­sä­kuun alus­sa Po­rin Tar­mon su­per­täh­den vauh­ti vain kiih­tyi. Täh­ti on val­men­ta­jan­sa Juha Flinc­kin kans­sa teh­nyt oi­kei­ta asi­oi­ta, jo­ten 12 vuot­ta van­ha ME on kai­ken on­nis­tu­es­sa saa­vu­tet­ta­vis­sa.

– En­sim­mäi­nen veto Sveit­sis­sä su­jui jo lu­paa­vas­ti. Lop­pu­a­jak­si mer­kit­tiin 13,68, ja Da­niel Jut­ze­le­rin muis­to­kil­pai­lus­sa sii­tä loh­ke­si vie­lä 0,2. Mo­lem­mil­la ker­roil­la ME jäi vain sa­da­so­sien pää­hän. Se­kin avit­ti, et­tä olo­suh­teet oli­vat Not­t­wi­lin suo­ral­la hy­vät.

Ko­ben MM-ra­dal­la him­meim­mät mi­ta­lit me­ni­vät vii­sin­ker­tai­nen pa­ra­lym­pi­a­voit­ta­jan imus­sa Kii­nan Hu Yan­gil­le ja Mek­si­kon Juan Pab­lo Cer­van­te­sil­le.

– Kan­sain­vä­li­seen kär­keen on tu­los­sa mui­ta­kin, muun mu­as­sa yk­si nuo­ri por­tu­ga­li­lai­nen. Hie­noa, et­tä mu­kaan saa­daan uut­ta ke­laa­ja­kaar­tia.

Pa­rii­sin sa­ta­sel­la Täh­den odo­te­taan kui­ten­kin tais­te­le­van T54-luo­kan kul­las­ta eten­kin At­hi­wat Pa­eng-Nu­ean kans­sa. To­ki­on fi­naa­lis­sa Täh­den ho­pe­al­le pu­dot­ta­nut Pa­eng-Nuea on teh­nyt täl­lä kau­del­la ko­via tu­lok­sia. Hän rik­koi tam­mi­kuus­sa ko­ti­maan­sa kan­sal­li­sis­sa ki­sois­sa 100 met­rin maa­il­ma­nen­nä­tyk­sen 13,63 0,11 se­kun­nil­la. Tois­tai­sek­si 21-vuo­ti­aan thai­maa­lai­sen ME:tä ei ole kui­ten­kaan vi­ral­li­ses­ti hy­väk­syt­ty.

Pa­eng-Nu­ean pa­ra­lym­pi­a­kul­lan jäl­keen kävi sel­väk­si, et­tei Tar­mon kiin­to­täh­ti vält­tä­mät­tä enää läh­de ar­vo­ki­soi­hin en­nak­ko­suo­sik­ki­na vaan haas­ta­ja­na.

– No­peu­ten­sa to­dis­ta­nut Pa­eng-Nuea ei jos­tain syys­tä il­mes­ty­nyt Ko­been, mut­ta olen mel­ko var­ma, et­tä Pa­rii­siin hän tu­lee. Oli­sin toi­vo­nut, et­tä thai­maa­lai­nen oli­si ol­lut mu­ka­na MM-ki­sois­sa. Se oli­si an­ta­nut vink­kiä sii­tä, mis­sä mies me­nee juu­ri nyt.

Thai­maa­lai­sel­la on Täh­den mu­kaan edel­ly­tyk­set hi­na­ta tu­los­ta­son­sa 13,50:n tie­noil­le. Ko­vin kau­ka­na sii­tä ei 20 vuot­ta te­rä­vim­mäl­lä hui­pul­la ke­lan­nut tar­mo­lai­neen­kaan ole. Mar­gi­naa­lit ab­so­luut­ti­sel­la hui­pul­la ovat erit­täin pie­net.

– An­noin voi­ma­puo­lel­la ai­em­min eh­kä hie­man ta­soi­tus­ta, mut­ta nyt sii­hen on pa­nos­tet­tu voi­mak­kaam­min. Ko­ko­nai­suu­des­sa­kin tä­hän pää­tös­vuo­teen on sat­sat­tu enem­män. Olen jät­tä­nyt muun mu­as­sa ko­ri­pal­lon pois oh­jel­mas­ta, jot­ta pys­tyi­sin kes­kit­ty­mään täy­sil­lä ke­lauk­seen.

Pa­rii­sin jäl­keen Täh­den ki­sa­pai­neet vä­he­ne­vät. Ur­hei­lu säi­lyy kui­ten­kin po­ri­lais­täh­den elä­mäs­sä.

– Pa­ra­ko­ri­pal­lon so­pi­mus tut­tuun es­pan­ja­lais­seu­raan on tas­kus­sa. Eli Fu­en­gi­ro­lan kak­kos­ko­dil­le on käyt­töä myös jat­kos­sa. Mui­den val­men­ta­mis­ta pi­tää vie­lä miet­tiä, ai­na­kin ny­kyi­sen val­men­net­ta­va­ni Esa-Pek­ka Mat­ti­lan uran jat­ko on vie­lä au­ki.

Jat­kos­sa Täh­ti ai­koo pa­nos­taa en­tis­tä vah­vem­min Lee­na-si­sa­ren­sa kans­sa nel­jä vuot­ta sit­ten pe­rus­tet­tuun Täh­ti Con­sul­ting –yri­tyk­seen.

– Vas­tuu on pit­käl­ti ol­lut iso­sis­kon har­teil­la. Pian on vih­doin mi­nun vuo­ro­ni an­taa ai­kaa myös per­hey­ri­tyk­sel­le.