Vesa-Pek­ka Jär­ve­lä

Yh­dek­sän jouk­ku­een kes­ken pe­lat­tu Ban­dy­lii­gan run­ko­sar­ja pa­ke­toi­tiin vii­kon­lop­pu­na ja kau­den 2022–2023 rat­kai­sut lä­hes­ty­vät. Po­rin Na­ru­ke­rä päät­ti run­ko­sar­ja­vai­heen Bot­ni­an ko­ti­ken­täl­lä lau­an­tai­na.

Niuk­ka 1–2-vie­ras­voit­to Ou­lun­ky­läs­sä var­mis­ti po­ri­lai­sil­le kak­kos­ti­lan. Yk­kös­ti­lan vie­nyt Mik­ke­lin Kamp­pa­rit ke­rä­si pis­teen Na­ru­ke­rää enem­män. Lu­mi­sa­teen kes­kel­lä kai­ve­tun tais­te­lu­voi­ton an­si­o­ta Tuo­mas Erk­ki­län val­men­ta­ma Kerä var­mis­ti jat­ko­sar­jaan kak­si ko­ti­ot­te­lua.

Narukerä on kokenut kahden viime kauden aikana kirvelevät välierätappiot. Nyt Tuomas Erkkilän ryhmä hamuaa kiihkeästi Kerän toista SM-kultaa.

Narukerä on kokenut kahden viime kauden aikana kirvelevät välierätappiot. Nyt Tuomas Erkkilän ryhmä hamuaa kiihkeästi Kerän toista SM-kultaa.

Vesa-Pekka Järvelä

Vuo­ros­sa on nyt ylem­pi ja alem­pi jat­ko­sar­ja, jon­ka jäl­keen siir­ry­tään pu­do­tus­pe­li­vai­hee­seen. Ne pe­la­taan pa­ras kol­mes­ta -sys­tee­mil­lä ja vä­lie­rät pa­ras vii­des­tä -pe­ri­aat­teel­la.

Ylem­pään jat­ko­sar­jaan sel­vit­ti­vät tien­sä Na­ru­ke­rän li­säk­si Kamp­pa­rit, JPS ja Vei­te­rä. Kes­ki­viik­ko­na käyn­nis­ty­vän ylem­män jat­ko­sar­jan avauk­seen vain kak­si tap­pi­o­ta kär­si­nyt Na­ru­ke­rä saa vas­taan­sa Lap­peen­ran­nan Vei­te­rän.

– Koh­ta­sim­me Vei­te­rän puo­li­tois­ta viik­koa sit­ten. Jouk­kue tar­jo­si ko­van vas­tuk­sen, mut­ta pys­tyim­me ko­ti­ken­täl­lä 6–4-voit­toon. Peli oli yk­si kau­den par­hais­ta, täh­den­tää Na­ru­ke­rän pu­heen­joh­ta­ja Jani Rauk­ko.

Jani Raukko luottaa vahvasti liigamestaruuteen ja Cupin voittoon.

Jani Raukko luottaa vahvasti liigamestaruuteen ja Cupin voittoon.

Vesa-Pekka Järvelä

Koko al­ku­kau­den il­man hä­vi­öi­tä pe­lan­neen Ban­dy­lii­gan kes­to­me­nes­ty­jän run­ko­sar­jan lop­pu­vai­he toi val­men­nus­tii­mil­le pien­tä poh­dit­ta­vaa. Vii­mei­seen vii­teen pe­liin osui­vat myös pe­rät­täi­set tap­pi­ot Kamp­pa­reil­le ja JPS:lle.

– Vii­me viik­ko­jen kamp­pai­lui­hin sat­tui­vat vai­ke­at sää­o­lo­suh­teet. Keli on tie­ten­kin kai­kil­le sama ja val­lit­se­vat olo­suh­teet pi­tää hal­li­ta. Saim­me niis­tä­kin jäl­leen hy­vää op­pia. Muu­ten­kin pie­ni not­kah­dus li­sä­si vain tais­te­lu­tah­toa. Us­kon, et­tä pys­tym­me sel­vit­tä­mään kau­den lop­pu­pe­lit ke­lis­sä kuin ke­lis­sä. va­kuut­taa Rauk­ko.

Ku­lu­va viik­ko on po­ri­lais­jouk­ku­eel­le kii­rei­nen ja jän­nit­tä­vä. Jat­ko­sar­jan avaus­pe­lin jäl­keen pu­na­pai­dat mat­kaa­vat lau­an­tai­na itä­ra­jan tun­tu­maan Vei­te­rän vie­raak­si. Pa­nok­se­na Lap­peen­ran­nas­sa on Suo­men Cu­pin voit­to.

– On­han tämä ai­van hui­kea jut­tu koko seu­ral­le. Cu­pin fi­naa­li­paik­ka on Na­ru­ke­rän pit­kän his­to­ri­an en­sim­mäi­nen. Ku­kaan meis­tä ei ole ol­lut täs­sä ti­lan­tees­sa ai­em­min. Vaik­ka lii­ga on rat­kai­su­vai­hees­sa, lop­puot­te­luun läh­de­tään täy­sil­lä ja vain voit­to mie­les­sä. Kes­ki­vii­kon lii­ga­mat­si Po­ris­sa an­taa jo jon­kin­lai­sia as­kel­merk­ke­jä Lap­peen­ran­nan kamp­pai­luun. Se on kui­ten­kin ai­van oma tais­te­lun­sa, muis­tut­taa it­se­kin Ke­rää val­men­ta­nut Rauk­ko.

Kah­den vii­me ke­vään prons­si­ryh­mä läh­tee jat­ko­sar­jan tiuk­kaan lop­pu­ry­pis­tyk­seen kir­kas­ta­maan him­me­äm­piä mi­ta­lei­ta. Ta­voit­tee­na on kaa­pa­ta 24 vuo­den odo­tuk­sen jäl­keen po­ri­lais­ten muh­ke­aan pal­kin­to­kaap­piin seu­ran his­to­ri­an toi­nen täy­so­su­ma.

Pää­val­men­ta­ja Erk­ki­lä pi­tää run­ko­sar­jan esi­tys­tä ko­ko­nai­suu­des­saan po­si­tii­vi­se­na.

– Tap­pi­oit­ta on vai­kea kah­la­ta kaut­ta läpi. Muu­ta­man ta­sa­pe­lin oli­sim­me toki voi­neet jät­tää ot­ta­mat­ta. Suo­ri­tuk­set ovat ol­leet ta­sai­sia. Tun­net­ta riit­tää ja ru­tii­ni ja kont­rol­li­kin on ke­hit­ty­nyt.

Lii­gan fi­naa­li pe­la­taan 11. maa­lis­kuu­ta. Se on mer­kit­ty isoi­hin kir­jai­min Ke­rän ka­len­te­riin.

– Kirk­kain kruu­nu on kii­ka­ris­sa, mut­ta suu­ren unel­man saa­vut­taak­seen on voi­tet­ta­va mon­ta kamp­pai­lua, ja mikä hie­noin­ta, ne kaik­ki ovat taa­tus­ti ko­via. Pa­ket­ti on tiu­kas­ti ka­sas­sa ja pa­la­set ai­ka hy­vin koh­dal­laan, mut­ta ai­na­han voi pa­ran­taa. Olen pe­rään­kuu­lut­ta­nut jouk­ku­eel­ta li­sää ko­vuut­ta ja huo­lel­li­suut­ta, ja sil­lä sek­to­ril­la olem­me ke­hit­ty­neet.

Kak­si ko­ti­ot­te­lua on Erk­ki­län­kin mie­leen.

– Tah­ti on lä­hi­ai­koi­na tiuk­ka. En­sin la­da­taan kaik­ki kes­ki­vii­kon Vei­te­rä-kamp­pai­luun, ja sii­tä suun­nis­te­taan jo per­jan­tai­na koh­ti Kou­vo­laa, jos­ta jat­ke­taan lau­an­taik­si Lap­peen­ran­taan. Cu­pin fi­naa­lis­sa pis­te­tään kaik­ki pe­liin. Oli­si hie­noa teh­dä his­to­ri­aa.

Cu­pin voit­to an­tai­si Erk­ki­län mu­kaan li­sä­voi­maa myös lii­gan rat­kai­su­het­kiin.

– Vii­kon pääs­tä Po­riin saa­puu JPS ja sit­ten mat­kus­te­taan Mik­ke­liin. Tie­dos­sa on to­del­li­set ta­son mit­ta­rit, poh­tii Var­kau­des­sa ja Lap­pen­ran­nas­sa­kin val­men­ta­nut Erk­ki­lä.