Po­rin per­jan­tai-il­las­sa 17. maa­lis­kuu­ta ra­vi­ra­dal­la kil­pail­laan kel­lo 18:00 al­ka­en Win­ner’s Din­ner -ra­vit. Ka­vi­ou­ral­la näh­dään yh­dek­sän jän­nit­tä­vää ra­vi­läh­töä ja ra­vin­to­las­sa juh­lis­te­taan vii­me vuo­den voit­ta­ja­he­vos­ten taus­ta­voi­mia. Ra­vien vii­mei­sen läh­dön jäl­keen il­lan­viet­to ra­vin­to­las­sa jat­kuu suo­si­tun ar­tis­tin Jul­le Kal­li­on kei­kal­la. Tu­le­vat edus­kun­ta­vaa­lit ovat myös vah­vas­ti esil­lä per­jan­tain ra­veis­sa, kun kuu­si eh­do­kas­ta Chris­ta Lah­to, Ee­va Kal­li, Jou­ni Leh­ti­mä­ki, Jari Kos­ke­la, Pet­ri Huru, sekä Ee­ro Ran­ta­la seu­ru­ei­neen ovat ra­veis­sa mu­ka­na.

Ka­vi­ou­ral­la lu­vas­sa on hie­no­ta­soi­set ra­vi­kil­pai­lut, kun use­at me­nes­tys­he­vo­set avaa­vat kil­pai­lu­kau­ten­sa Po­ris­sa. Kuu­den­nes­sa läh­dös­sä Han­nu Hie­ta­sen val­men­ta­ma ja oh­jas­ta­ma (9) Pro te­kee de­byyt­tin­sä avoi­mis­sa kyl­mä­ve­ri­läh­döis­sä, 60 met­rin ta­ka­mat­kal­ta start­taa­va Pro on ikä­luok­kan­sa eh­do­ton­ta eliit­tiä. Pro on koko nuo­ren uran­sa ajan kil­pail­lut ki­ven­ko­vis­sa ikä­luok­ka­läh­döis­sä, voit­ta­en tois­sa vuon­na mm. Sa­ta­kun­ta Ajon.

Seit­se­män­nes­sä läh­dös­sä kil­pai­lu­kau­ten­sa avaa vii­me vuo­den voi­tok­kain he­vo­nen Po­ris­sa, Har­ri Koi­vu­sen val­men­ta­ma ja poi­kan­sa Ol­lin oh­jas­ta­ma (1) Star­dust Co­me­ry.

Il­lan kah­dek­sas läh­tö on Se­a­sons Monté Cu­pin toi­nen osa­kil­pai­lu. Avau­so­sa­kil­pai­lun voit­ta­ja­rat­suk­ko (1) Tar­get Kro­nos – Jo­an­na Kar­ling ha­kee tois­ta pe­räk­käis­tä täy­so­su­maan­sa ra­vi­rat­sas­tuk­ses­sa, mut­ta haas­ta­jat ovat myös avoi­men sar­jan huip­pu­ja.

Mie­len­kiin­toi­nen de­by­tant­ti montés­sa on Mark­ku Nie­mi­sen val­men­ta­ma voi­man­pe­sä (6) Don Wil­li­ams. Nel­ly Kor­pi­kos­ki rat­sas­taa Poh­jois­mai­sis­sa suur­kil­pai­luis­sa­kin me­nes­ty­nyt­tä ruu­naa, joka on teh­tail­lut kol­me Suo­men en­nä­tys­tä kär­ry­läh­döis­sä.

Il­lan pää­tös­läh­dös­sä (5) Night Gu­ard pa­laa kil­pa­ra­doil­le yli vuo­den sai­ras­paus­sil­ta. Huip­pu­lah­jak­kuu­den kak­si vii­meis­tä vuot­ta ovat ol­leet kat­ko­nai­sia. Night Gu­ard on juos­sut ural­laan 29 kil­pai­lua ja voit­ta­nut niis­tä us­ko­mat­to­mat 24 ker­taa. Mart­ti Mäen val­men­nuk­seen siir­ty­nyt­tä ruu­naa oh­jas­taa, ku­ten ai­na sen ural­la ai­em­min­kin, Ol­li Koi­vu­nen.

Läh­de: Po­rin Ra­vit