Pek­ka Tor­vi­nen, Ii­ro-Mat­ti Nie­mi­nen / STT

Sa­ta­ma­o­pe­raat­to­rit pel­kää ul­ko­maan­kau­pan vai­keu­tu­van no­pe­as­ti Au­to- ja Kul­je­tu­sa­lan Työn­te­ki­jä­liit­to AKT:n työ­tais­te­lun ta­kia. AKT aloit­ti yli­työ­kiel­lon Suo­men sa­ta­mis­sa aa­mul­la tä­nään aa­mul­la kel­lo 6, kun ah­tau­sa­la siir­tyi so­pi­muk­set­to­maan ti­laan.

Jo pelk­kä yli­työ­kiel­to voi tuot­taa Suo­men ul­ko­maan­kau­pal­le on­gel­mia no­pe­as­ti, sa­noo työ­nan­ta­ja­puol­ta edus­ta­van Sa­ta­ma­o­pe­raat­to­rei­den toi­mi­tus­joh­ta­ja Juha Mut­ru tie­dot­tees­sa.

– Sa­ta­ma­o­pe­roin­tiy­ri­tyk­set jou­tu­vat tur­vau­tu­maan yli­töi­den teet­tä­mi­seen eten­kin vii­kon­lop­pui­sin. Yli­työ­kiel­to al­kaa hi­das­taa ah­taus­toi­min­taa sa­ta­mis­sa tu­le­vas­ta vii­kon­lo­pus­ta al­ka­en.

Mut­run mu­kaan sa­ta­mat muut­tu­vat sitä ruuh­kau­tu­neim­mik­si, mitä pi­dem­pään yli­työ­kiel­to kes­tää. Mi­kä­li sa­ta­miin syn­tyy su­maa, ti­lan­ne Suo­men ul­ko­maan­kau­pan osal­ta on va­ka­va. Mut­ru sa­noo tie­dot­tees­sa, et­tä yli­töi­den teet­tä­mi­nen on ah­tau­sa­lal­la vält­tä­mä­tön­tä, kos­ka työ­eh­to­so­pi­muk­sen sal­li­mat työ­ai­ka­jär­jes­tel­mät ovat niin jäy­kät, et­tä töi­tä ei saa­da hoi­det­tua nor­maa­lien vuo­ro­jen ai­ka­na.

Lak­ko la­maut­tai­si Suo­men ul­ko­maan­kau­pan. Suo­men ul­ko­maan­kau­pas­ta lä­hes 90 pro­sent­tia ta­pah­tuu me­rit­se.

Sa­ta­ma­o­pe­raat­to­rit ry ja AKT ovat neu­vo­tel­leet uu­sis­ta työ­eh­dois­ta jou­lu­kuun al­ku­puo­lel­ta as­ti.

AKT an­toi tiis­tai-il­ta­na li­säk­si lak­ko­va­roi­tuk­sen kaik­kiin Suo­men sa­ta­miin. Mah­dol­li­nen lak­ko al­kai­si kes­ki­viik­ko­na 15. hel­mi­kuu­ta ja oli­si voi­mas­sa tois­tai­sek­si.

Vesa Moilanen / LEHTIKUVA

Lak­ko­va­roi­tus on an­net­tu sa­ta­mien li­säk­si kuor­ma-au­to­a­lal­le, säi­liö- ja öl­jy­tuo­te­a­lal­le sekä ter­mi­naa­li­toi­min­ta-alal­le. Niil­lä lak­ko al­kai­si 15. hel­mi­kuu­ta ja kes­täi­si seit­se­män vuo­ro­kaut­ta.

AKT:n il­moit­ta­ma lak­ko voi­si joh­taa jo muu­ta­mas­sa päi­väs­sä polt­to­ai­neen lop­pu­mi­seen joil­la­kin polt­to­ai­ne­a­se­mil­la sekä ko­ti­ta­louk­sien jä­te­as­ti­oi­den täyt­ty­mi­seen, sa­noo Au­to­lii­ken­teen Työ­nan­ta­ja­liit­to.

Au­to­lii­ken­teen Työ­nan­ta­ja­liit­to moit­tii AKT:n lak­ko­ai­kei­ta vas­tuut­to­mik­si. Työ­nan­ta­ja­lii­ton mu­kaan lak­ko nä­kyi­si pit­kit­ty­es­sään myös kaup­po­jen hyl­lyil­lä, kun päi­vit­täis­tar­vik­kei­ta ei kul­je­te­ta.

– Lak­ko ei hyö­dy­tä ke­tään. Sii­tä kär­si­vät myös lak­koi­li­jat it­se, sil­lä he me­net­tä­vät palk­kan­sa ja mah­dol­li­ses­ti lo­ma­päi­viä, sa­noo Au­to­lii­ken­teen Työ­nan­ta­ja­lii­ton toi­mi­tus­joh­ta­ja Mari Va­sa­rai­nen tie­dot­tees­sa.

Työ­nan­ta­ja­lii­ton mu­kaan AKT:n lak­ko­va­roi­tuk­sen pii­ris­sä on 17 kuor­ma-au­to­a­lan yri­tys­tä, 18 säi­li­öau­to­a­lan yri­tys­tä ja 15 ter­mi­naa­li­a­lan yri­tys­tä, jois­sa työs­ken­te­lee yh­teen­sä noin 6 100 ih­mis­tä.

Lak­ko­va­roi­tuk­sil­la AKT ha­lu­aa vauh­dit­taa neu­vot­te­lu­ja uu­sis­ta työ­eh­to­so­pi­muk­sis­ta. AKT:n useim­mat työ­eh­to­so­pi­muk­set päät­tyi­vät tam­mi­kuun lo­pus­sa.

Au­to­lii­ken­teen Työ­nan­ta­ja­lii­ton mu­kaan AKT:n lak­koil­moi­tus ei tul­lut yl­lä­tyk­se­nä. Liit­to sa­noo AKT:n esit­tä­neen neu­vot­te­luis­sa yli­mi­toi­tet­tu­ja ta­voit­tei­ta.

AKT:n pu­heen­joh­ta­ja Is­mo Kok­ko puo­les­taan ar­vos­te­li työ­nan­ta­ja­puol­ta neu­vot­te­lu­ha­lut­to­muu­des­ta.

– Työ­tais­te­lu­ja ei ku­kaan toi­vo, mut­ta työ­nan­ta­jien neu­vot­te­lu­ha­lut­to­muus ei jät­tä­nyt muu­ta vaih­to­eh­toa, Kok­ko sa­noi Twit­te­ris­sä tiis­tai­na.

----

Jut­tua kor­jat­tu klo 7.55: AKT an­toi lak­ko­va­roi­tuk­sen tiis­tai-il­ta­na, ei maa­nan­tai-il­ta­na.