STT

Suo­mi saa tä­nään 13. ta­sa­val­lan pre­si­den­tin, kun Sau­li Nii­nis­tö väis­tyy ja Ale­xan­der Stubb aloit­taa kau­ten­sa hä­nen seu­raa­ja­naan.

Päi­vän aluk­si Nii­nis­tö ja Stubb saa­pu­vat yh­des­sä Pre­si­den­tin­lin­nas­ta Edus­kun­ta­ta­lol­le, mis­sä Nii­nis­tö tar­kas­taa kun­ni­a­komp­pa­ni­an.

Juh­lal­li­suu­det hui­pen­tu­vat puo­len päi­vän jäl­keen edus­kun­nas­sa, kun Stubb an­taa pre­si­den­tin juh­lal­li­sen va­kuu­tuk­sen täy­sis­tun­nos­sa.

Sekä Nii­nis­tö et­tä Stubb pu­hu­vat, ja edus­kun­nan vas­tauk­sen an­taa pu­he­mies Jus­si Hal­la-aho (ps.).

Täy­sis­tun­non jäl­keen pre­si­den­tit siir­ty­vät Edus­kun­ta­ta­lon edus­tal­le, mis­sä Stubb vuo­ros­taan tar­kas­taa kun­ni­a­komp­pa­ni­an. Sen jäl­keen mo­lem­mat pre­si­den­tit pa­laa­vat Pre­si­den­tin­lin­naan ja ter­veh­ti­vät puo­li­soi­neen ylei­söä Lin­nan par­vek­keel­ta.

Sää näyt­tää suo­si­van juh­lal­li­suuk­sia. Il­ma­tie­teen lai­tok­sen mu­kaan pää­kau­pun­ki­seu­dul­la sää on pil­vi­pou­tai­nen ja läm­pö­ti­la päi­väl­lä as­teen pari plus­san puo­lel­la. Pil­vi­pei­te saat­taa myös hie­man re­peil­lä, jo­ten jos­sain vai­hees­sa päi­vää au­rin­ko­kin voi näyt­täy­tyä.

Edel­li­sen ker­ran vas­taa­va vah­din­vaih­to Pre­si­den­tin­lin­nas­sa näh­tiin kak­si­tois­ta vuot­ta sit­ten, kun Nii­nis­tö seu­ra­si pre­si­dent­ti­nä Tar­ja Ha­los­ta. Päi­vän me­no­ja voi seu­ra­ta Edus­kun­ta­ta­lon edus­tal­la ja Kaup­pa­to­ril­la, tai Ylen ja mui­den me­di­oi­den suo­ris­sa lä­he­tyk­sis­sä.