Nina Tör­nudd / STT

RKP:n pu­heen­joh­ta­ja, ope­tus­mi­nis­te­ri An­na-Maja Hen­riks­son ei pyri enää jat­ko­kau­del­le puo­lu­een pu­heen­joh­ta­ja­na, vaan jät­tää teh­tä­vän ke­sä­kuun puo­lu­e­ko­kouk­ses­sa. Hen­riks­son ker­toi asi­as­ta tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa.

Hen­riks­son il­moit­ti tam­mi­kuus­sa aset­tu­van­sa eh­dol­le eu­ro­par­la­ment­ti­vaa­leis­sa, mut­ta jät­ti ai­keen­sa pu­heen­joh­ta­juu­den suh­teen au­ki. Hen­riks­son kat­soi ai­em­min, et­tä uu­si pu­heen­joh­ta­ja voi­tai­siin va­li­ta yli­mää­räi­ses­sä puo­lu­e­ko­kouk­ses­sa syk­syl­lä, jot­ta pu­heen­joh­ta­ja­ki­sa ei var­jos­tai­si RKP:n kamp­pai­lua säi­lyt­tää paik­kan­sa eu­ro­par­la­men­tis­sa ja hal­li­tuk­sen vai­kei­ta sääs­tö­neu­vot­te­lu­ja ke­hys­rii­hes­sä.

– En mis­sään vai­hees­sa sa­no­nut, et­tä jat­kai­sin pu­heen­joh­ta­ja­na, jos mi­nua ei va­lit­tai­si, Hen­riks­son ko­ros­ti tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa.

RKP:llä on puo­lu­e­ko­kous joka vuo­si, jo­ten pu­heen­joh­ta­ja va­li­taan ai­na vuo­dek­si ker­ral­laan. Puo­lu­ees­sa ei yleen­sä ole ol­lut ta­pa­na haas­taa is­tu­vaa pu­heen­joh­ta­jaa, vaan pu­heen­joh­ta­ja­ki­sa on käyn­nis­ty­nyt vas­ta kun van­ha pu­heen­joh­ta­ja on ker­to­nut läh­dös­tään.

Hen­riks­so­nin ase­maa ovat vii­me ai­koi­na na­ker­ta­neet RKP:n poik­keuk­sel­li­sen hei­kot kan­na­tus­lu­vut. Ylen ky­se­lys­sä RKP:n tu­ek­si mi­tat­tiin hel­mi­kuus­sa 3,4 pro­sent­tia ja HS-gal­lu­pis­sa lu­ke­ma oli 3,6 pro­sent­tia. Vii­me ke­vään edus­kun­ta­vaa­leis­sa RKP ke­rä­si ää­nis­tä 4,3 pro­sent­tia. Pre­si­den­tin­vaa­lei­hin RKP ei aset­ta­nut omaa eh­do­kas­ta.

Pie­tar­saa­re­lai­nen Hen­riks­son va­lit­tiin RKP:n pu­heen­joh­ta­jak­si vuon­na 2016. Hän on en­nen ny­kyis­tä ope­tus­mi­nis­te­rin pes­ti­ään toi­mi­nut oi­keus­mi­nis­te­ri­nä vuo­si­na 2011–2015 ja 2019–2023.

Mah­dol­li­si­na seu­raa­ja­eh­dok­kai­na on mai­nit­tu ai­na­kin eu­roop­pa- ja omis­ta­ja­oh­jaus­mi­nis­te­ri An­ders Ad­lerc­reutz sekä ryh­män­joh­ta­ja Ot­to An­ders­son sa­moin kuin va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Hen­rik Wickst­röm.

RKP:n uu­den pu­heen­joh­ta­jan va­lin­ta voi­daan pi­tää joko ke­sä­kuun puo­lu­e­ko­kouk­ses­sa tai yli­mää­räi­ses­sä puo­lu­e­ko­kouk­ses­sa syys­kuus­sa, sa­noo puo­lu­e­sih­tee­ri Fred­rik Gu­seff.

Gu­seff sa­noi ai­ko­van­sa kier­tää kes­kus­te­le­mas­sa asi­as­ta kai­kis­sa pii­ri­jär­jes­töis­sä ja sel­vit­tää, ha­lu­taan­ko va­lin­ta jär­jes­tää ke­säl­lä vai ly­kä­tä syk­syyn.

Puo­lu­e­ko­kous pi­de­tään 15.–16. ke­sä­kuu­ta Hel­sin­gis­sä, viik­ko EU-par­la­ment­ti­vaa­lien jäl­keen.