STT–AFP

Au­rin­ko­e­ner­gi­ap­ro­jek­tei­hin in­ves­toi­daan tänä vuon­na en­sim­mäis­tä ker­taa enem­män kuin öl­jyn­tuo­tan­toon, en­na­koi Kan­sain­vä­li­nen ener­gi­a­jär­jes­tö IEA.

Jär­jes­tö ar­vi­oi au­rin­ko­e­ner­gi­aan liit­ty­vien in­ves­toin­tien ole­van tänä vuon­na 380 mil­jar­dia dol­la­ria, kun taas öl­jyyn liit­ty­vät in­ves­toin­nit ovat 370 mil­jar­dia dol­la­ria.

Kaik­ki­aan puh­taa­seen ener­gi­aan liit­ty­vät in­ves­toin­nit ovat nous­seet vuo­des­ta 2021 noin nel­jän­nek­sel­lä ja nii­den odo­te­taan ole­van tänä vuon­na yli 1 700 mil­jar­dia dol­la­ria.

IEA:n pää­joh­ta­ja Fa­tih Bi­rol sa­noi lau­sun­nos­saan, et­tä puh­taas­sa ener­gi­as­sa edis­ty­tään no­pe­am­min kuin mo­net ym­mär­tä­vät­kään.

– Tämä nä­kyy sel­väs­ti in­ves­toin­tit­ren­deis­sä, hän jat­koi.

IEA kui­ten­kin va­roit­ti, et­tä myös in­ves­toin­nit fos­sii­li­siin polt­to­ai­nei­siin ovat kas­vus­sa, vaik­ka nii­den pi­täi­si ol­la pääs­tö­ta­voit­tei­den vuok­si las­kus­sa.

Jär­jes­tö en­na­koi, et­tä in­ves­toin­nit öl­jyyn ja kaa­suun ovat pa­laa­mas­sa tänä vuon­na vuo­den 2019 ta­sol­le.

IEA kiin­nit­tää huo­mi­o­ta sii­hen, et­tä fos­sii­li­siin polt­to­ai­nei­siin liit­ty­vät in­ves­toin­nit ovat kas­va­neet eni­ten Lähi-idän mais­sa.

– On edel­leen iro­nis­ta, et­tä jois­sa­kin maa­il­man au­rin­koi­sim­mis­ta pai­kois­ta on vä­hi­ten au­rin­ko­e­ner­gi­aan liit­ty­viä in­ves­toin­te­ja. Tämä on on­gel­ma, joka kai­paa huo­mi­o­ta, to­te­si Em­ber-aja­tus­hau­to­mon da­ta­si­säl­tö­jen joh­ta­ja Dave Jo­nes AFP:llä.