Tuo­mas Sa­vo­nen / STT

Edus­kun­nan työ­e­lä­mä- ja tasa-ar­vo­va­li­o­kun­ta on saa­nut työ­rau­ha­lain­sää­dän­töä kos­ke­van mie­tin­tön­sä val­miik­si. Va­li­o­kun­ta puol­taa työ­tais­te­luo­i­keu­den ra­joit­ta­mis­ta kos­ke­van sään­te­lyn hy­väk­sy­mis­tä muu­tet­tu­na.

Mie­tin­töön jä­tet­tiin kak­si vas­ta­lau­set­ta. SDP:n, vih­rei­den ja va­sem­mis­to­lii­ton edus­ta­jat esit­tä­vät vas­ta­lau­sees­saan lak­ko­la­kien hyl­kää­mis­tä.

Po­liit­ti­sia lak­ko­ja ra­joit­ta­vat lait on hal­li­tuk­sen esi­tyk­sen mu­kaan tar­koi­tet­tu tu­le­maan voi­maan 1.7.2024. Va­li­o­kun­ta kat­soo mie­tin­nös­sään, et­tei es­tet­tä la­kien voi­maan­tu­lon ai­kais­ta­mi­sel­le ole.

Va­li­o­kun­ta eh­dot­taa joi­ta­kin sa­na­muo­to­jen täs­men­nyk­siä ja tar­kis­tuk­sia hal­li­tuk­sen esi­tyk­sen po­liit­ti­sia työ­tais­te­lui­ta ja myö­tä­tun­to­työ­tais­te­lui­ta kos­ke­viin sään­nök­siin.

Po­liit­ti­sia työ­tais­te­lui­ta kos­ke­vaan sään­te­lyyn va­li­o­kun­ta eh­dot­taa li­sät­tä­väk­si 12 kuu­kau­den ai­ka­ra­jan, jon­ka ku­lut­tua työ­tais­te­lun toi­meen­pa­ne­va yh­dis­tys voi jat­kaa ai­em­min jär­jes­tä­mään­sä po­liit­tis­ta työ­tais­te­lua sa­man ta­voit­teen saa­vut­ta­mi­sek­si.

Li­säk­si va­li­o­kun­ta eh­dot­taa täy­den­net­tä­väk­si edel­ly­tyk­siä, joi­den mu­kaan työ­nan­ta­ja voi kui­ta­ta lain­vas­tai­sek­si to­det­tuun työn­sei­sauk­seen osal­lis­tu­neen työn­te­ki­jän pal­kas­ta 200 eu­ron seu­raa­mus­mak­su.

Va­li­o­kun­ta hy­väk­syi myös lau­su­man, joka edel­lyt­täi­si hal­li­tus­ta ar­vi­oi­maan työ­rau­ha­lain­sää­dän­töön teh­ty­jen muu­tos­ten su­ku­puo­li­vai­ku­tuk­sia ja an­ta­maan ar­vi­oin­nis­ta sel­vi­tyk­sen työ­e­lä­mä- ja tasa-ar­vo­va­li­o­kun­nal­le vuo­den 2027 lop­puun men­nes­sä.

SDP:n, vih­rei­den ja va­sem­mis­to­lii­ton edus­ta­jat kat­so­vat tie­dot­tees­saan, et­tä hal­li­tuk­sen esit­tä­mät la­ki­muu­tok­set ovat suh­teet­to­man ra­ju­ja ti­lan­tees­sa, jos­sa lak­ko­jen mää­rä Suo­mes­sa on erit­täin vä­häi­nen.

– Mie­les­täm­me yk­si­löil­le mää­ri­tel­ty 200 eu­ron sak­ko on tar­pee­ton ja sitä ei tu­li­si sää­tää. Täl­lai­sia työ­rau­han vas­tai­sia ta­pauk­sia on ny­ky­ään­kin erit­täin har­voin, op­po­si­ti­oe­dus­ta­jat kir­joit­ta­vat tie­dot­tees­saan.

Po­liit­tis­ten lak­ko­jen ra­joit­ta­mi­nen 24 tun­tiin on op­po­si­ti­oe­dus­ta­jien mie­les­tä koh­tuu­ton­ta.

– Hal­li­tus ta­voit­te­lee la­kiu­u­dis­tuk­sel­la it­seen­sä ja eri­tyi­ses­ti aja­miin­sa asi­oi­hin koh­dis­tu­van ar­vos­te­lun ra­joit­ta­mis­ta. Tämä on kum­mal­lis­ta eten­kin sik­si, et­tä Suo­mes­sa po­liit­ti­sia lak­ko­ja on jär­jes­tet­ty har­voin, op­po­si­ti­oe­dus­ta­jat kir­joit­ta­vat.

Op­po­si­ti­oe­dus­ta­jat pi­tä­vät lak­ko-oi­keu­den ra­joi­tuk­sia on­gel­mal­li­si­na myös Suo­men kan­sain­vä­lis­ten vel­voit­tei­den nä­kö­kul­mas­ta.

Työ­rau­ha­lain­sää­dän­nön muu­tok­sil­la muun mu­as­sa ra­joi­tet­tai­siin po­liit­tis­ten lak­ko­jen kes­to enin­tään 24 tun­tiin ja mui­den po­liit­tis­ten työ­tais­te­lu­toi­mien kes­to enin­tään kah­teen viik­koon. Myös tu­ki­lak­ko­ja ra­joi­tet­tai­siin.

Sa­mal­la työ­rau­han rik­ko­mi­ses­ta tuo­mit­ta­via hy­vi­tys­sak­ko­ja ko­ro­tet­tai­siin tun­tu­vas­ti. Li­säk­si työn­te­ki­jäl­le voi­tai­siin jat­kos­sa mää­rä­tä 200 eu­ron hy­vi­tys­sak­ko, jos hän tie­toi­ses­ti jat­kaa sel­lais­ta työ­tais­te­lua, jon­ka tuo­mi­ois­tuin on kat­so­nut lain­vas­tai­sek­si.

Työ­rau­ha­lain­sää­dän­töä on kä­si­tel­ty va­li­o­kun­nas­sa ki­re­äs­sä il­ma­pii­ris­sä, sil­lä op­po­si­ti­o­puo­lu­ei­den edus­ta­jat ovat syyt­tä­neet hal­li­tus­puo­lu­ei­den edus­ta­jia asi­an kii­reh­ti­mi­ses­tä.

Op­po­si­ti­o­puo­lu­ei­den edus­ta­jat ovat epäil­leet, et­tä hal­li­tus­puo­lu­ei­den edus­ta­jat ovat ha­lun­neet kii­reh­tiä mie­tin­nön kä­sit­te­lyä, jot­ta po­liit­ti­sia lak­ko­ja ra­joit­ta­va lain­sää­dän­tö saa­tai­siin mah­dol­li­sim­man pian voi­maan.

Asia siir­tyy seu­raa­vak­si edus­kun­nan täy­sis­tun­non kä­sit­te­lyyn.