STT

Edus­kun­nan maa- ja met­sä­ta­lous­va­li­o­kun­ta ja ym­pä­ris­tö­va­li­o­kun­ta tyr­mää­vät lau­sun­nois­saan EU-ko­mis­si­on esi­tyk­sen si­la­kan koh­den­ne­tun ka­las­tuk­sen kiel­tä­mi­ses­tä Suo­men lä­hi­ve­sil­lä en­si vuon­na. Mo­lem­pien va­li­o­kun­tien mie­les­tä ko­mis­si­on eh­do­tus on "suh­tee­ton ja ris­ti­rii­das­sa tie­teel­li­sen neu­von kans­sa".

Va­li­o­kun­nat kum­mek­su­vat sitä, et­tä ko­mis­si­on eh­do­tus ei ota va­kiin­tu­neen toi­min­ta­ta­van mu­kai­ses­ti huo­mi­oon Kan­sain­vä­li­sen me­ren­tut­ki­mus­neu­vos­ton ICES:n tie­teel­lis­tä neu­voa, jon­ka mu­kaan si­la­kan ka­las­tus­ta voi­tai­siin jat­kaa ra­joi­te­tus­ti sekä Poh­jan­lah­del­la et­tä Itä­me­ren pää­al­taal­la.

Maa- ja met­sä­ta­lous­va­li­o­kun­ta ja ym­pä­ris­tö­va­li­o­kun­ta an­ta­vat lau­sun­ton­sa edus­kun­nan suu­rel­le va­li­o­kun­nal­le, jon­ka on mää­rä lyö­dä luk­koon Suo­men kan­ta asi­as­sa en­si vii­kol­la.

EU-päätös lokakuussa

EU-ko­mis­sio an­toi elo­kuun lo­pus­sa esi­tyk­sen­sä vuo­den en­si vuo­den ka­las­tus­kiin­ti­öik­si Itä­me­rel­lä.

Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri Sari Es­sa­yah (kd.) piti tuol­loin ko­mis­si­on esi­tys­tä suh­teet­to­ma­na ja koh­tuut­to­ma­na. Myös Es­sa­yah moit­ti ko­mis­si­o­ta ICES:n nä­ke­myk­sen si­vuut­ta­mi­ses­ta.

Ka­la­ta­lou­den Kes­kus­liit­to sa­noi elo­kuus­sa ole­van­sa val­mis leik­kaa­maan si­la­kan ka­las­tus­kiin­ti­ö­tä kan­nan pie­nen­ty­mi­sen vuok­si, mut­ta nol­la­kiin­ti­ö­tä se piti "täy­sin yli­mi­toi­tet­tu­na".

EU-mai­den on mää­rä päät­tää kiin­ti­öis­tä uni­o­nin maa­ta­lous­mi­nis­te­rien ko­kouk­ses­sa Lu­xem­bur­gis­sa lo­ka­kuus­sa.