Po­rin si­lak­ka­mark­ki­nat on tau­ol­la nyt nel­jät­tä vuot­ta pe­räk­käin. Mark­ki­nat on jär­jes­tet­ty pe­rin­tei­ses­ti syys­kuun alus­sa Po­rin Ete­lä­ran­nas­sa. Ta­pah­tu­man lait­toi tau­ol­le en­sin ko­ro­na­pan­de­mia, ja sit­ten Jo­ki­kes­kuk­sen ra­ken­nus­työt.

Ta­pah­tu­maa jär­jes­tä­neen Ran­ta­rie­ha ry:n Tero Yli­ky­lä sa­noo, et­tei si­lak­ka­mark­ki­noi­ta ol­la jär­jes­tä­mäs­sä ai­na­kaan hei­dän toi­mes­taan.

– Tie­tys­ti ih­mi­set ovat pa­hoil­laan ja ha­lu­ai­si­vat, et­tä ta­pah­tu­ma jär­jes­tet­täi­siin. Se on kui­ten­kin ol­lut sel­lai­nen po­si­tii­vi­nen ta­pah­tu­ma. Ei­hän täs­sä ku­kaan rie­mus­ta hih­ku.

Yli­ky­län toi­veis­sa on, et­tä ken­ties vuon­na 2024 Po­rin si­lak­ka­mark­ki­nat saa­tai­siin jäl­leen pi­det­tyä.

– Toi­vo­taan, et­tä sil­loin saa­tai­siin pa­let­ti ka­saan niin, et­tä pys­tyt­täi­siin ne pi­tä­mään. Mut­ta kat­so­taan, mi­ten kaik­ki muo­tou­tuu re­mon­tin jäl­keen. Tä­hän as­ti Ete­lä-ran­nas­sa on ol­lut kaik­ki, mitä mark­ki­noil­la on tar­vit­tu, ja ta­pah­tu­ma on ol­lut sii­nä help­po jär­jes­tää.

Lue li­sää: Si­lak­ka­mark­ki­nat pe­ruun­tu­vat jäl­leen, täl­lä ker­taa ra­ken­nus­töi­den vuok­si

Ai­van sii­tä ei kui­ten­kaan voi­da jat­kaa, mi­hin nel­jä vuot­ta sit­ten jää­tiin. Val­ta­kun­nal­li­ses­ti­kin mark­ki­na­myy­jis­tä moni iäk­kääm­pi lait­toi pil­lit pus­siin ko­ro­na­pan­de­mi­an myö­tä. Yli­ky­lä li­sää, et­tä ko­ro­nan jäl­keen haas­te on ol­lut sa­man­kal­tai­nen kai­kil­la mark­ki­noil­la: mark­ki­na­myy­jien mää­rä on vä­hen­ty­nyt.

Po­rin Ete­lä­ran­nas­sa jo­ki­kes­kuk­sen ra­ken­nus­töis­sä käyn­nis­sä on par­hail­laan toi­nen vai­he, jon­ka to­teu­tus al­koi syk­syl­lä 2022. Töi­den val­mis­tu­mi­nen on vii­väs­ty­nyt muun mu­as­sa ve­den­hal­lin­nan haas­tei­den vuok­si. Ke­sä­kuus­sa työt vii­väs­tyi­vät jäl­leen, kun työ­maal­ta löy­det­tiin uha­na­lais­ten tör­mä­pääs­ky­jen pe­sä­ko­lo­ja. Jo­ki­kes­kuk­sen toi­sen vai­heen ar­vi­oi­daan val­mis­tu­van en­si vuo­den puo­lel­la. Pyr­ki­mys on, et­tä mar­ras­kuun lop­puun men­nes­sä oli­si jo 90 pro­sent­ti­ses­ti val­mis­ta.

Lue li­sää: Tör­mä­pääs­kyt py­säyt­ti­vät Jo­ki­kes­kuk­sen ra­ken­nus­työ­maan – kat­so myös, mil­tä Jo­ki­kes­kus tu­lee val­mis­tu­es­saan näyt­tä­mään

Pau­lii­na Vil­pak­ka