San­na Ni­ku­la / STT

Elin­kei­no­e­lä­män kes­kus­liit­to (EK) esit­tää ke­hys­rii­hen al­la hal­li­tuk­sel­le mää­rä­ai­kais­ta ve­ro­huo­jen­nus­mal­lia, joka hou­kut­te­li­si ul­ko­mai­sia in­ves­toin­te­ja Suo­meen. Ve­ro­huo­jen­nus otet­tai­siin käyt­töön kil­pai­lu­ti­lan­tees­sa, jos­sa Suo­men li­säk­si in­ves­toin­nis­ta kil­pai­lee mui­ta­kin mai­ta. Eh­do­tuk­sen mu­kaan yri­tys va­pau­te­taan mää­rä­a­jak­si yh­tei­sö­ve­ros­ta, kun yri­tyk­sen toi­min­ta suun­tau­tuu Suo­meen ja in­ves­toin­ti ote­taan käyt­töön.

– Tämä on kan­sain­vä­li­ses­ti hy­vin käy­tet­ty tapa tu­kea in­ves­toin­te­ja, sa­noi EK:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Jyri Hä­kä­mies tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa.

Hä­kä­mie­hen mie­les­tä hal­li­tuk­sen tu­li­si päät­tää ve­ro­pork­ka­nan käyt­töö­no­tos­ta ke­hys­rii­hes­sä huh­ti­kuus­sa. Hän sa­noo, et­tä in­ves­toin­neis­ta kil­pai­le­mi­sek­si tar­vi­taan vai­kut­ta­via työ­ka­lu­ja mah­dol­li­sim­man pi­kai­ses­ti.

EK:n eh­do­tuk­sen mu­kaan tuki re­a­li­soi­tui­si ta­ka­pai­not­tei­ses­ti vas­ta sii­nä vai­hees­sa, kun in­ves­toin­ti on to­teu­tu­nut ja lii­ke­toi­min­ta pyö­rii tuot­ta­en ta­lou­del­lis­ta hy­vää Suo­mel­le. Mal­lin tu­li­si pe­rus­tua sel­kei­siin kri­tee­rei­hin sekä lä­pi­nä­ky­vyy­teen ja avoi­muu­teen.

In­ves­toin­tien koh­tei­na oli­si­vat muun mu­as­sa vety, akut, puo­li­joh­teet, bi­o­ta­lous ja kier­to­ta­lous. Hä­kä­mie­hen mu­kaan suun­ni­tel­mia on jo rei­lus­ti 200 mil­jar­din edes­tä, mut­ta kil­pai­lu­ti­lan­ne ja eri­tyi­ses­ti ra­hoi­tus­ti­lan­ne on jää­dyt­tä­nyt hank­kei­ta eten­kin te­ol­lis­ten in­ves­toin­tien osal­ta.

– Tot­ta kai maan hal­li­tuk­sen tu­li­si ar­vi­oi­da ve­ro­pork­ka­naa päät­tä­es­sään, et­tä kil­pai­lu­ti­lan­ne on ai­to ja et­tä sil­lä ve­ro­pork­ka­nal­la voi­daan ede­saut­taa in­ves­toin­nin eteen­päin me­ne­mis­tä.

Vii­me vii­kol­la uu­ti­soi­tiin, et­tä hal­li­tu­soh­jel­mas­sa on 400 mil­joo­nan eu­ron va­raus elin­kei­no­po­liit­ti­siin hank­kei­siin. Raha on tar­koi­tus suun­na­ta uu­den tek­no­lo­gi­an ja puh­taan vih­re­än siir­ty­män hank­kei­siin. Hä­kä­mies sa­noo kui­ten­kin, et­tä 400 mil­joo­naa ei pit­käl­le rii­tä, kun ver­ra­taan mil­lai­sia sum­mia Eu­roo­pas­sa vih­re­ään siir­ty­mään käy­te­tään.

Kan­sal­li­sen ve­ro­va­pau­tus­mal­lin käyt­töö­no­ton li­säk­si EK suo­sit­te­lee, et­tä Suo­mes­sa muo­dos­te­taan tä­män ke­vään ai­ka­na kan­sal­li­nen kan­ta ja rat­kai­su­eh­do­tus sii­hen, mi­ten EU:ssa kan­nat­tai­si jat­kos­sa hou­ku­tel­la yri­tys­ten stra­te­gi­sia in­ves­toin­te­ja.

Vaih­to­eh­to­na tu­li­si etu­jär­jes­tön mu­kaan sel­vit­tää mah­dol­lis­ta to­teu­tus­ta­paa uu­del­le EU-ta­son ra­hoi­tus­vä­li­neel­le, joka yh­tääl­tä vah­vis­tai­si Eu­roo­pan in­ves­toin­ti­kil­pai­lu­ky­kyä ja toi­saal­ta mi­ni­moi­si kil­pai­lu­vää­ris­ty­mät si­sä­mark­ki­noil­la.

Suo­men po­si­tii­vi­nen saan­to tu­li­si var­mis­taa si­ten, et­tä ra­hoi­tus myön­net­täi­siin suo­raan yri­tyk­sil­le.

– Se oli­si avoin kil­pai­lu, pa­ras in­no­vaa­tio voit­ta­koon, Hä­kä­mies ku­vai­lee.

EK on pää­ty­nyt sel­vi­tyk­sis­sään sii­hen, et­tä Eu­roop­pa-ta­soi­nen ra­has­to edis­tä­mään vih­re­ää siir­ty­mää oli­si pa­rem­pi kuin val­ti­oi­den puh­das ja rank­ka val­ti­on­tu­ki­kil­pai­lu.

Ra­has­ton koh­tee­na tu­li­si ol­la vih­re­än siir­ty­män li­säk­si digi-, ky­ber- ja puo­lus­tus­te­ol­li­suus­hank­kei­ta.

– Olem­me koh­tuul­li­sen va­kuut­tu­nei­ta, et­tä tä­män­tyyp­pi­sis­tä asi­ois­ta kes­kus­tel­laan uu­den ko­mis­si­on työ­oh­jel­maa laa­dit­ta­es­sa. Sen ta­kia toi­vom­me, et­tä Suo­men hal­li­tus tä­män ide­an ja eh­do­tuk­sen ot­tai­si vas­taan ja miet­ti­si, oli­si­ko tämä se tapa, jol­la täs­tä var­sin haas­ta­vas­ta ti­lan­tees­ta men­täi­siin eteen­päin.

Hä­kä­mies myön­tää, et­tä eh­do­tus he­rät­tää pal­jon kes­kus­te­lua sii­tä, mis­tä ra­hoi­tus re­vi­tään. En­si­si­jai­nen vaih­to­eh­to on al­lo­koi­da uu­del­leen EU:n ny­kyi­siä va­ro­ja, mut­ta tar­vit­ta­via sum­mia ei siel­tä löy­dy.

– Sen li­säk­si pi­täi­si kat­soa mui­ta ra­hoi­tus­vaih­to­eh­to­ja. Nii­tä pi­täi­si tar­kas­tel­la sitä vas­ten, et­tä jos kas­vu ra­joit­tuu vain Rans­kaan ja Sak­saan, mitä vai­ku­tuk­sia sil­lä on EU:n si­säl­lä mui­hin jä­sen­mai­hin.