STT

Te­ko­ä­ly ja ko­ne­op­pi­mi­nen näh­dään yri­tyk­sis­sä mer­kit­tä­vä­nä kas­vu­voi­ma­na lii­ke­toi­min­nal­le, sel­vi­ää Elin­kei­no­e­lä­män kes­kus­lii­ton (EK) yri­tys­ky­se­lys­tä.

Hie­man al­le puo­let ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta yri­tyk­sis­tä hyö­dyn­tää te­ko­ä­lyä täl­lä het­kel­lä. Sen ylei­sim­mät käyt­tö­koh­teet ovat tie­don ana­ly­soin­ti, asi­a­kas­pal­ve­lu­työn pa­ran­ta­mi­nen sekä myyn­nin ja mark­ki­noin­nin ke­hit­tä­mi­nen.

Hie­man al­le puo­let vas­tan­neis­ta yri­tyk­sis­tä puo­les­taan suun­nit­te­lee in­ves­toin­te­ja te­ko­ä­ly­rat­kai­sui­hin.

– Te­ko­ä­lyn hyö­dyn­tä­mi­nen ja uu­sien mah­dol­li­suuk­sien hah­mot­ta­mi­nen lii­ke­toi­min­nas­sa on lyö­nyt läpi kai­kis­sa yri­tys­ko­ko­luo­kis­sa. Nyt oli­si huo­leh­dit­ta­va sii­tä, et­tä yri­tyk­sis­sä riit­tää nä­ke­mys­tä ja roh­keut­ta te­ko­ä­lyn ko­kei­luun ja käyt­töön, sa­noo EK:n joh­ta­va asi­an­tun­ti­ja Mika Tuu­li­ai­nen tie­dot­tees­sa.

EK:n mu­kaan di­gi­tai­dot ja -osaa­mi­nen ovat täl­lä het­kel­lä riit­tä­väl­lä ta­sol­la, mut­ta yri­tys­ten tar­ve li­sä­o­saa­mi­sel­le kas­vaa lä­hi­vuo­si­na. Osaa­mis­tar­pei­ta on te­ko­ä­lyn mah­dol­li­suuk­sien ym­mär­tä­mi­ses­sä ja da­tan laa­ja-alai­ses­sa hyö­dyn­tä­mi­ses­sä lii­ke­toi­min­nan ke­hit­tä­mi­sek­si.

Ky­se­lyyn vas­ta­si syys­kuus­sa 454 EK:n jä­se­ny­ri­tys­tä kai­kil­ta toi­mi­a­loil­ta.