Lou­nais-Suo­men po­lii­si tut­kii Rau­mal­la maa­nan­tai­na ta­pah­tu­nut­ta epäil­tyä asun­to­mur­toa ja pyy­tää asi­as­ta ha­vain­to­ja ja vih­jei­tä.

Po­lii­sin saa­man tie­don mu­kaan Rau­mal­la mur­tau­dut­tiin Num­men alu­eel­la, Ta­sa­lan­ka­dul­la, si­jait­se­vaan oma­ko­ti­ta­loon maa­nan­tai­na kel­lo 14 ja 19.30 vä­li­se­nä ai­ka­na. Epäil­ty asun­to­mur­to ta­pah­tui ta­lon asuk­kai­den ol­les­sa pois ko­toa. Asuk­kaat huo­ma­si­vat asi­an ko­tiin pa­lat­tu­aan.

Asun­nos­sa oli pen­got­tu paik­ko­ja ja siel­tä oli anas­tet­tu ar­vo-omai­suut­ta, muu­an mu­as­sa ko­ru­ja. Lou­nais-Suo­men po­lii­si tut­kii asi­aa tör­ke­ä­nä var­kau­te­na.

Asi­aan liit­ty­vät mah­dol­li­set ha­vain­not ja vih­jeet pyy­de­tään toi­mit­ta­maan joko säh­kö­pos­tit­se osoit­tee­seen vih­jeet.lou­nais-suo­mi@po­lii­si.fi tai vaih­to­eh­toi­ses­ti teks­ti- tai What­sApp-vies­til­lä nu­me­roon 050 411 7655.