Juk­ka Vil­po­nie­mi

Vii­me ke­vää­nä val­mis­tu­nees­sa pe­ru­so­pe­tuk­sen pal­ve­lu­verk­ko­suun­ni­tel­mas­sa esi­tet­tiin nel­jä vaih­to­eh­toa huo­no­kun­tois­ten Kos­kin ja Kaas­mar­kun kou­lu­jen tu­le­vai­suu­del­le.

Nii­den mu­kaan joko mo­lem­mat ky­lä­kou­lut sul­je­taan, vain Kos­kin kou­lu tai Kaas­mar­kun kou­lu sul­je­taan tai mo­lem­mat kou­lut säi­ly­te­tään ja kor­ja­taan kal­liis­ti.

Nyt kau­pun­gin­joh­ta­ja Mik­ko Löf­bac­ka ja si­vis­tys- ja hy­vin­voin­ti­joh­ta­ja Kim­mo Vep­sä ovat teh­neet kau­pun­gin luot­ta­mu­se­li­mil­le esi­tyk­sen, jon­ka mu­kaan Kaas­mar­kun kou­lu lak­kau­te­taan en­si syk­sy­nä ja op­pi­laat siir­re­tään Van­han­ky­län kou­luun.

Kos­kin kou­lu sen si­jaan jat­kaa, mut­ta ny­kyi­sin käyt­tö­kiel­los­sa ole­va, vuon­na 1964 val­mis­tu­nut uu­dem­pi osa pu­re­taan, ja sen ti­lal­le ra­ken­ne­taan uu­si kou­lu­ra­ken­nus. Noin tu­han­nen ne­li­ön ra­ken­nus si­säl­täi­si lii­kun­ta- ja ruo­kai­lu­ti­lat, tar­vit­ta­vat ope­tus­ti­lat ja Hy­vin­voin­ti­a­lu­een tar­vit­se­mat so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den ti­lat.

Uu­si­ra­ken­nuk­sen ar­vi­oi­tu kus­tan­nu­sar­vio on noin 4 mil­joo­naa eu­roa, ja ra­ken­net­tai­siin vuon­na 2025.

Uu­si kou­lu pal­ve­li­si laa­jas­ti myös en­ti­sen Kul­laan kun­nan ja sitä ym­pä­röi­vän alu­een asuk­kai­ta, yh­dis­tyk­siä ja jär­jes­tö­jä. Rat­kai­su vah­vis­tai­si esi­tyk­sen mu­kaan elin­voi­maa en­ti­sen Kul­laan kun­nan alu­eel­la.

Esi­tys esi­tel­tiin maa­nan­tai-il­ta­na Ul­vi­lan kau­pun­gin päät­tä­jil­le val­tuus­to­se­mi­naa­ris­sa.

Si­vis­tys­lau­ta­kun­ta kä­sit­te­lee asi­aa en­si tiis­tai­na. Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen on mää­rä teh­dä esi­tyk­sen­sä val­tuus­tol­le 16. lo­ka­kuu­ta. Val­tuus­ton odo­te­taan te­ke­vän lo­pul­li­sen pää­tök­sen­sä 30. lo­ka­kuu­ta.

Esi­tyk­seen on pää­dyt­ty kau­pun­gin­joh­ta­ja Löf­bac­kan mu­kaan pal­jol­ti lap­si­vai­ku­tus­ten ar­vi­oin­nin pe­rus­teel­la.

– Lap­si­vai­ku­tuk­set ovat vä­häi­sem­mät Kaas­mar­kun kou­lun lak­kau­tuk­sel­la kuin jos Kos­kin kou­lu sul­jet­tai­siin. Kos­kin kou­lul­le tu­lee jo ny­kyi­sin­kin op­pi­lai­ta laa­jal­ta alu­eel­ta, ja kou­lu­kul­je­tus­mat­kat saat­ta­vat pi­sim­mil­lään kes­tää noin tun­nin.

– Kaas­mar­kun kou­lun op­pi­lais­ta kul­kee jo nyt kul­je­tuk­sil­la 62 pro­sent­tia. Vaik­ka kou­lu­mat­kat Kaas­mar­kus­sa ovat ly­hy­em­mät, niin kou­lu­tien vaa­ral­li­suu­den ta­kia jou­du­taan tur­vau­tu­maan kou­lu­kyy­tiin. Kaas­mar­kus­sa ei ole lain­kaan ke­vy­en lii­ken­teen väy­liä, Löf­bac­ka se­lit­tää.

Kaas­mar­kus­ta Van­han­ky­län kou­lul­le on kul­je­tus­mat­kaa noin 10 ki­lo­met­riä, ja osa op­pi­lais­ta asuu Kaas­mar­kun ja Van­han­ky­län vä­lil­lä. Kul­laal­ta mat­kaa Van­haan­ky­lään on sen si­jaan noin 20 ki­lo­met­riä.

Rat­kai­se­vaa vir­ka­mies­ten mu­kaan on myös se, et­tä esi­te­tyl­lä rat­kai­sul­la saa­daan en­ti­sen Kul­laan kun­nan alu­een pal­ve­lu­ja pa­ran­net­tua muu­ten­kin. Kul­laa lii­tet­tiin Ul­vi­laan vuon­na 2003, ja kul­laa­lai­set ei­vät ole ol­leet tyy­ty­väi­siä alu­een pal­ve­lu­jen ke­hi­tyk­seen kun­ta­lii­tok­sen jäl­keen.

Pe­rus­syy kou­lu­verk­ko­muu­tok­seen on ala­luok­kien op­pi­lai­den voi­ma­kas vä­he­ne­mi­nen Ul­vi­las­sa.

Si­vis­tys- ja hy­vin­voin­ti­joh­ta­ja Kim­mo Vep­sän mu­kaan en­nus­teet ker­to­vat, et­tä vuo­teen 2030 men­nes­sä op­pi­lai­den mää­rä pu­to­aa ny­kyi­ses­tä 900:sta noin 300:lla.

– Se tar­koit­taa, et­tä op­pi­las­mää­rä vä­he­nee 15 ope­tus­ryh­män ver­ran, ja sa­mal­la kau­pun­gin saa­mat val­ti­o­no­suu­det ale­ne­vat las­ken­nal­li­ses­ti noin 3 mil­joo­nal­la eu­rol­la. Ta­lou­del­li­nen vai­ku­tus on siis suu­ri, Vep­sä sa­noo.

Kos­kin uu­dem­pi kou­lu­ra­ken­nus ja Kaas­mar­kun kou­lu­ra­ken­nus ovat ol­leet käyt­tö­kiel­los­sa jo jon­kin ai­kaa. Kos­kin kou­lun op­pi­laat ovat väis­tö­ti­lois­sa vie­rei­ses­sä van­has­sa kou­lu­ra­ken­nuk­ses­sa, ja se ti­lan­ne jat­kuu esi­tyk­sen to­teu­tu­es­sa vuo­teen 2026.

Kaas­mar­kun kou­lun op­pi­laat ovat vä­li­ai­kai­ses­ti Kas­ke­lo­tis­sa. Kou­lu­ra­ken­nus on suo­jel­tu, ja kau­pun­ki te­kee sii­hen nyt sel­lai­sia kor­jauk­sia, et­tä op­pi­laat voi­si­vat pa­la­ta Kaas­mark­kuun vie­lä syys­lo­man jäl­keen.