Pert­ti Mat­ti­la / STT

Etä­työ näyt­tää jää­vän py­sy­väk­si osak­si työ­e­lä­mää hy­vin suu­rel­le osal­le suo­ma­lai­sis­ta. Muu­al­la kuin työ­pai­kal­la teh­tä­vän palk­ka­työn kas­vu vai­kut­taa myös sii­hen, mitä suo­ma­lai­nen edel­lyt­tää ke­sä­mö­kil­tään.

– Suo­mi on nyt to­den­nä­köi­ses­ti maa­il­man etä­työs­ken­te­ly­myön­tei­sin maa. Ja mis­sä­pä sitä etä­työ­tä oli­si mu­ka­vam­pi teh­dä ke­säl­lä kuin mö­kil­lä? Ne­tin siis pi­tää toi­mia ja pe­lit­tää siel­lä­kin. En­sim­mäi­siä ky­sy­myk­siä mök­ki­kau­poil­la on nyt se, on­ko myyn­nis­sä ole­vas­sa koh­tees­sa hyvä net­tiyh­teys, ker­too toi­mi­tus­joh­ta­ja Tuo­mas Vil­ja­maa Kiin­teis­tön­vä­li­ty­sa­lan Kes­kus­lii­tos­ta (KVKL).

Hä­nen mu­kaan­sa in­ter­net toi­mii jo var­sin hy­vin hu­vi­loil­la kaut­ta Suo­men, "vaik­ka joi­tain kat­ve­a­lu­ei­ta saat­taa ol­la".

Mö­kin hyvä va­rus­te­lu on Vil­ja­maan mu­kaan muu­ten­kin yhä use­am­man toi­ve. Säh­kön li­säk­si juok­se­va vesi, yn­nä sitä kaut­ta si­sä­ves­sa ja as­ti­an­pe­su­ko­ne­kin, al­ka­vat ol­la stan­dar­dia. Pi­ha­puu­seen tun­nel­mal­li­seen lu­moon hu­rah­taa en­tis­tä har­vem­pi.

– Li­säk­si huo­mat­ta­va osa ny­ky­päi­vän mök­kei­li­jöis­tä ar­vos­taa hu­vi­lan ja sen ton­tin help­po­hoi­toi­suut­ta.

Moni tyk­kää kyl­lä kuop­su­tel­la pi­hal­la hu­vi­lal­laan, mut­ta sit­ten saat­taa al­kaa har­mit­taa, jos mök­ki tun­tuu työ­lei­ril­tä.

Suo­men ke­sä­mök­ki­kau­pas­sa ko­et­tiin jo­ku­nen vuo­si sit­ten myy­jien kis­san­päi­vät, kun ko­ro­na sul­ki ul­ko­maan­mat­kai­lun ja moni ha­vah­tui sii­hen, et­tä ke­sä­hu­vi­lan hank­ki­mi­nen al­koi kieh­toa.

– Jo vii­me vuon­na mök­ki­mark­ki­noil­la pa­lat­tiin oi­ke­as­taan ko­ro­naa edel­tä­nee­seen ai­kaan. Ko­ro­na­kup­la kes­ti täs­sä asi­as­sa run­saat kak­si vuot­ta.

En­tä mis­sä asen­nos­sa on tä­män vuo­den mök­ki­mark­ki­na?

– Tänä vuon­na oli ke­sä­mök­ki­kau­pas­sa hi­das start­ti, kun ke­vät al­koi myö­häs­sä. Nyt näyt­tää sil­tä, et­tä ke­sä­kuu oli­si vilk­kaam­pi kuin vii­me vuon­na. Odo­tuk­se­na on­kin ol­lut, et­tä tämä tämä kesä tu­lee ole­maan mök­ki­kau­pas­sa huo­mat­ta­vas­ti vilk­kaam­pi kuin kesä 2023, Vil­ja­maa sa­noo.

Maan­mit­taus­lai­tok­sen joh­ta­va asi­an­tun­ti­ja Jere Tal­la on ar­vi­os­saan va­ro­vai­sem­pi.

– Hu­vi­la­kau­pan hin­to­jen las­ku näyt­tää tänä vuon­na py­säh­ty­neen. Kes­ki­hin­nois­sa on ol­lut lie­vää nou­sua al­ku­vuon­na, kun ver­ra­taan koko vii­me vuo­den kes­ki­hin­toi­hin, Tal­la ker­toi STT:lle.

Myy­ty­jen loma-asun­to­jen me­di­aa­ni­hin­ta oli al­ku­vuon­na noin 96 000 eu­roa, il­me­nee Maan­mit­taus­lai­tok­sen tie­dot­tees­ta.

Loma-asun­to­ja myy­tiin al­ku­vuon­na ne­li­sen pro­sent­tia vä­hem­män kuin vii­me vuon­na vas­taa­va­na ai­ka­jak­so­na.

– Tä­män vuo­den tie­tom­me ulot­tu­vat tou­ko­kuun lop­puun. Ne ei­vät vie­lä ker­ro, mil­lai­sek­si vuo­si muo­dos­tuu, sil­lä val­ta­o­sa mök­kien ja mök­ki­tont­tien vuo­tui­ses­ta kau­pas­ta teh­dään kesä-, hei­nä- ja elo­kuus­sa, Maan­mit­taus­lai­tok­sen Tal­la myön­tää.

Tuo­mas Vil­ja­maa ar­vi­oi, et­tä myön­tei­nen hin­ta­ke­hi­tys on nyt näh­tä­vis­sä hy­vin va­rus­tel­luil­la mö­keil­lä, jot­ka si­jait­se­vat kah­den tun­nin ajo­mat­kan sä­teel­lä suu­rem­mas­ta kau­pun­gis­ta.

Tä­män vuo­den vii­te­nä en­sim­mäi­se­nä kuu­kau­te­na teh­tiin run­saat 500 asun­to­kaup­paa, jois­sa omis­ta­jaa vaih­toi ran­taan ra­joit­tu­va ran­ta-ase­ma­kaa­va- tai yleis­kaa­va-alu­eel­la si­jait­se­va lo­ma­kiin­teis­tö. Ko­vin isos­ti mök­kei­li­jöi­den kaar­ti ei uu­dis­tu: Suo­mes­sa on run­saat puo­li mil­joo­naa va­paa-ajan asun­toa.

Oman ran­nan mer­ki­tys hu­vi­lan hank­ki­jal­le on edel­leen iso. Jos ote­taan huo­mi­oon ra­ken­ne­tut ja ra­ken­ta­mat­to­mat ton­tit, lo­ma­kiin­teis­tö­jen kaup­pa­koh­teis­ta noin 70 pro­sent­tia ra­joit­tuu ve­sis­töön. Osuus on py­sy­nyt jok­seen­kin en­nal­laan jo pi­tem­pään.

Vil­ja­maa ni­me­ää ke­sä­mök­kei­lyn yk­kös­seu­duik­si Sai­maan alu­een, Uu­den­maan sekä me­ren­ran­nat.

– Eh­kä nou­sus­sa saat­tai­si­vat ol­la Päi­jät-Häme ja Pir­kan­maan alue. Tam­pe­reen ve­to­voi­ma ja kas­vu tai­taa vai­kut­taa hu­vi­la­puo­lel­la­kin.

La­pis­sa­kin hu­vi­loi­ta on ko­sol­ti, mut­ta nii­den yk­kös­se­son­ki on tal­vi.

Tyy­pil­li­nen ke­sä­hu­vi­lan hank­ki­ja on ny­kyi­sin Vil­ja­maan mu­kaan ne­li­kymp­pi­nen kor­ke­a­kou­lu­tet­tu asi­an­tun­ti­ja, toi­mi­hen­ki­lö. Hän voi ol­la kau­pun­ki­lai­nen, ja ai­ka usein hän on per­heel­li­nen.

– Voi­si sa­noa, et­tä tuo on ai­ka vah­va tren­di.

Ke­sä­mö­kin nyt os­ta­vat ei­vät ai­na­kaan ikän­sä puo­les­ta ole il­mei­ses­ti ai­van sa­maa vä­keä mö­kin en­nes­tään omis­ta­vien kans­sa. Hu­vi­la­no­mis­ta­jien kes­ki­mää­räi­nen ikä on ki­vun­nut yli 60 vuo­teen.