Nina Tör­nudd / STT

Hal­li­tuk­sen työ­mark­ki­na­suun­ni­tel­mat ja­ka­vat kan­san mel­ko lail­la kah­tia, il­me­nee Elin­kei­no­e­lä­män val­tuus­kun­nan (Eva) teet­tä­mäs­tä ky­se­lys­tä. Mit­tauk­sen mu­kaan 45 pro­sent­tia vas­taa­jis­ta sa­noo pi­tä­vän­sä hal­li­tuk­sen työ­mark­ki­nau­u­dis­tuk­sia vält­tä­mät­tö­mi­nä ja 42 pro­sent­tia on eri miel­tä.

Myös nä­ke­myk­set la­kois­ta ja­ka­vat vas­taa­jat kah­teen lei­riin. Vas­taa­jis­ta 41 pro­sent­tia oli­si val­mis kiel­tä­mään ul­ko­puo­li­sil­le suur­ta hait­taa ai­heut­ta­vat la­kot ko­ko­naan, mut­ta 46 pro­sent­tia tor­juu aja­tuk­sen.

Evan toi­mi­tus­pääl­lik­kö Sami Me­te­li­nen pi­tää huo­mi­o­nar­voi­se­na, et­tä lak­ko­jen kiel­tä­mis­tä kan­nat­ta­vien osuus on kas­va­nut tun­tu­vas­ti vuo­den ai­ka­na. Vii­me vuo­den ke­vääl­lä teh­dys­sä tut­ki­muk­ses­sa kiel­lon kan­nat­ta­jia oli 30 pro­sent­tia ja vas­tus­ta­jien osuus oli 51 pro­sent­tia.

– Yli 10 pro­sent­tiyk­si­kön muu­tok­set yh­den vuo­den ai­ka­na suo­ma­lais­ten asen­teis­sa ovat mel­ko har­vi­nai­sia. Suu­rin muu­tos on ta­pah­tu­nut pe­rus­suo­ma­lais­ten ää­nes­tä­jien koh­dal­la. Kun vie­lä vuo­si sit­ten 37 pro­sent­tia pe­rus­suo­ma­lais­ten ää­nes­tä­jis­tä oli­si ol­lut val­mii­ta kiel­tä­mään ko­ko­naan la­kot, jois­ta ai­heu­tuu suur­ta hait­taa ul­ko­puo­li­sil­le, nyt 70 pro­sent­tia pe­rus­suo­ma­lais­ten ää­nes­tä­jis­tä ajat­te­lee näin, Me­te­li­nen sum­ma­si tie­dot­tees­sa.

Vasemmalta jyrkkä ei

Nä­ke­my­se­ro­jen taus­tal­la hei­jas­tu­vat vas­taa­jien puo­lu­e­kan­nat. Pää­hal­li­tus­puo­lu­ei­den ja va­sem­mis­to­puo­lu­ei­den kan­nat­ta­jien nä­ke­myk­set ero­a­vat toi­sis­taan kuin yö ja päi­vä. Ko­koo­muk­sen kan­nat­ta­jis­ta 92 ja pe­rus­suo­ma­lais­ten kan­nat­ta­jis­ta 82 pro­sent­tia on sa­maa miel­tä sii­tä, et­tä hal­li­tuk­sen työ­mark­ki­na­toi­met ovat vält­tä­mät­tö­miä maan ta­lou­den kan­nal­ta.

Va­sem­mis­to­lii­ton kan­nat­ta­jis­ta 94 pro­sent­tia tor­juu aja­tuk­sen. SDP:n tu­ki­joi­den jou­kos­sa vas­tus­ta­jia on 84 pro­sent­tia ja vih­rei­den kes­kuu­des­sa 79 pro­sent­tia.

Kes­kus­tan kan­nat­ta­jis­ta 56 pro­sent­tia tu­kee hal­li­tuk­sen ai­kei­ta. RKP:n ja kris­til­lis­de­mok­raat­tien ää­nes­tä­jien nä­ke­myk­set ja­kaan­tu­vat, mut­ta mo­lem­mis­sa ryh­mis­sä suu­rem­pi osuus kan­nat­taa uu­dis­tuk­sia kuin vas­tus­taa.

– Po­liit­tis­ten nä­ke­mys­ten po­la­ri­soi­tu­mi­nen oi­keis­to- ja va­sem­mis­to­ryh­miin on nä­ky­nyt vii­me vuo­sien Ar­vo- ja asen­ne­tut­ki­muk­sis­sa. Nyt tämä ke­hi­tys tii­vis­tyy jyr­käk­si vas­tak­kai­na­set­te­luk­si hal­li­tuk­sen työ­mark­ki­nau­u­dis­tus­ten konk­re­ti­soi­tu­es­sa ja vas­tus­tuk­sen il­men­ty­es­sä laa­ja­na po­liit­ti­se­na lak­koi­lu­na, Me­te­li­nen sa­noi tie­dot­tees­sa.

Ky­se­lys­sä tut­kit­tiin myös nä­ke­myk­siä po­liit­ti­ses­ta lak­koi­lus­ta. 17 pro­sent­tia vas­tan­neis­ta oli sitä miel­tä, et­tei työ­a­jal­la sai­si pro­tes­toi­da lain­kaan, ja 27 pro­sent­tia kat­soi, et­tei mi­tään ra­joi­tuk­sia pi­täi­si aset­taa. Yh­teen­sä 56 pro­sent­tia ajat­te­li, et­tä po­liit­ti­set la­kot sai­si­vat kes­tää kor­kein­taan 2–3 vuo­ro­kaut­ta. Hal­li­tuk­sen ta­voi­te on aset­taa raja yh­teen vuo­ro­kau­teen.

Ta­lous­tut­ki­muk­sen to­teut­ta­maan ky­se­lyyn vas­ta­si liki 2 100 ih­mis­tä 13.–21. maa­lis­kuu­ta. Vir­he­mar­gi­naa­li on 2–3 pro­sent­tiyk­sik­köä suun­taan­sa. Eva on teet­tä­nyt Ar­vo- ja asen­ne­tut­ki­muk­si­aan vuo­des­ta 1984.