Ans­si Ru­la­mo, Em­mi Til­vis / STT

En­ti­nen puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Mik­ko Sa­vo­la ei pyri kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­jak­si. Sa­vo­la ker­too pää­tök­ses­tään vies­ti­pal­ve­lu X:ssä.

Sa­vo­la kiit­tää kan­nus­tuk­ses­ta läh­teä ki­saan, mut­ta ker­too ko­ke­van­sa luot­ta­mus­teh­tä­vän­sä ny­kyi­seen elä­män­vai­hee­seen­sa so­pi­vi­na ja in­nos­ta­vi­na. Hän toi­mii edus­kun­nan puo­lus­tus­va­li­o­kun­nan va­ra­pu­heen­joh­ta­ja­na, Na­ton par­la­men­taa­ri­sen yleis­ko­kouk­sen Suo­men val­tuus­kun­nan jä­se­ne­nä sekä Ete­lä-Poh­jan­maan lii­ton maa­kun­ta­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja­na.

Äh­tä­ri­läi­nen Sa­vo­la, 42, on nel­jän­nen kau­den kan­sa­ne­dus­ta­ja Vaa­san vaa­li­pii­ris­tä. Vii­me vuo­den alus­sa hän toi­mi puo­lus­tus­mi­nis­te­ri­nä noin kah­den kuu­kau­den ajan Ant­ti Kaik­ko­sen (kesk.) ol­les­sa van­hem­pain­va­paal­la.

Kes­kus­ta va­lit­see ke­sä­kuus­sa Jy­väs­ky­läs­sä pi­det­tä­väs­sä puo­lu­e­ko­kouk­ses­sa uu­den pu­heen­joh­ta­jan An­ni­ka Saa­ri­kon ti­lal­le. Saa­rik­ko il­moit­ti hel­mi­kuus­sa, et­tei ta­voit­te­le jat­ko­kaut­ta. En­nak­ko­suo­sik­ki­na hä­nen seu­raa­jak­seen pi­de­tään Kaik­kos­ta, joka on ker­to­nut har­kit­se­van­sa pu­heen­joh­ta­jak­si pyr­ki­mis­tä.

Tois­tai­sek­si pu­heen­joh­ta­ja­ki­saan on il­moit­tau­tu­nut vain kan­sa­ne­dus­ta­ja Tuo­mas Ket­tu­nen.

Kes­kus­tan puo­lu­e­sih­tee­ri Ant­ti Sii­ka-aho, 37, ha­kee puo­lu­e­ko­kouk­ses­sa jat­ko­kaut­ta puo­lu­e­sih­tee­ri­nä. Sii­ka-aho ker­too tie­dot­tees­sa, et­tä pi­tää tär­keim­pä­nä teh­tä­vä­nään kes­kus­tan jär­jes­töl­lis­tä vah­vis­ta­mis­ta tu­le­vien vuo­sien vaa­lei­hin.

Haa­pa­jär­vel­tä ko­toi­sin ole­va ja Hel­sin­gis­sä asu­va Sii­ka-aho va­lit­tiin puo­lu­e­sih­tee­rik­si vii­me syk­sy­nä kes­kus­tan yli­mää­räi­ses­sä puo­lu­e­ko­kouk­ses­sa.