STT

Ul­ko­mi­nis­te­ri Pek­ka Haa­vis­ton (vihr.) mu­kaan läh­tö­koh­ta on, et­tä Suo­mi ja Ruot­si ete­ne­vät yh­des­sä Na­toon. Hä­nen mu­kaan­sa Ruot­si on lä­hei­sin yh­teis­työ­kump­pa­ni, ja hä­nen mu­kaan­sa täl­tä osal­ta Suo­men lin­ja ei ole muut­tu­nut.

Haa­vis­ton mu­kaan Tur­kin ul­ko­mi­nis­te­ri sa­noi, et­tä Tur­kis­sa on käy­ty kes­kus­te­lua mah­dol­li­ses­ta Nato-ra­ti­fi­oin­nis­ta ny­kyi­sen par­la­men­tin ai­ka­na. Lau­sun­nos­sa oli kui­ten­kin Haa­vis­ton mu­kaan eh­dol­li­suut­ta.