Nina Tör­nudd / STT

Hal­li­tuk­sen pyr­ki­mys sääs­tää toi­meen­tu­lo­tu­en saa­jien asu­mis­me­nois­ta saa kriit­tis­tä pa­lau­tet­ta lau­sun­to­kier­rok­sel­la. Esi­tyk­sen mu­kaan toi­meen­tu­lo­tu­en saa­jat oh­jat­tai­siin jat­kos­sa hank­ki­maan hal­vem­pi asun­to, jos hei­dän vuok­ran­sa ylit­tää vuok­ra­nor­min.

Jos nor­min ylit­tä­vil­le me­noil­le ei löy­dy lais­sa mää­ri­tel­tä­vää eri­tyis­tä pe­rus­tet­ta, oli­si toi­meen­tu­lo­tu­en saa­jal­la kol­me kuu­kaut­ta ai­kaa muut­taa hal­vem­paan asun­toon, jot­ta hä­nen tu­ki­aan ei lei­kat­tai­si. Hal­li­tuk­sen ta­voi­te on, et­tä lain­muu­tos as­tui­si voi­maan en­si vuo­den hei­nä­kuus­sa.

Muu­tok­sen las­ke­taan vä­hen­tä­vän toi­meen­tu­lo­tu­ki­me­no­ja 31 mil­joo­nal­la eu­rol­la, mikä ja­kau­tuu puo­lik­si kun­tien ja val­ti­on kes­ken. Työl­li­syy­den las­ke­taan kas­va­van 1 200 työl­li­sel­lä. Hal­li­tuk­sen esi­tyk­ses­sä las­ke­taan, et­tä yli 56 000 toi­meen­tu­lo­tu­ki­a­si­a­kas­ta asuu ny­ky­ään asun­nos­sa, jos­sa me­not ylit­tä­vät Ke­lan asu­mis­me­no­nor­min.

Lau­sun­to­kier­rok­sel­la mo­net esi­tys­tä kom­men­toi­vat ta­hot huo­maut­ta­vat, et­tä edul­li­sis­ta vuok­ra-asun­nois­ta on jo en­nes­tään pu­laa var­sin­kin kas­vu­kes­kuk­sis­sa ja et­tä muut­to­pak­ko voi ajaa toi­meen­tu­lo­tu­en saa­jat en­tis­tä ah­taam­mal­le.

Edus­kun­nan apu­lai­soi­keu­sa­si­a­mies Mik­ko Sar­ja huo­maut­taa, et­tä kun kyse on toi­meen­tu­lo­tu­en kal­tai­ses­ta vii­me­si­jai­ses­ta tu­es­ta, ei sen edel­ly­tys­ten ar­vi­oin­tia voi­da pe­rus­taa vi­ra­no­mais­ten päät­tä­miin raja-ar­voi­hin il­man yk­si­löl­lis­tä, per­heen ti­lan­teen huo­mi­oi­vaa har­kin­taa. Sar­ja pi­tää pe­rus­tel­tu­na, et­tä esi­tys vie­dään edus­kun­nas­sa myös pe­rus­tus­la­ki­va­li­o­kun­nan kä­si­tel­tä­väk­si, jos se ete­nee ny­kyi­sen mal­li­se­na.

Yh­den­ver­tai­suus­val­tuu­te­tun lau­sun­nos­sa eri­ty­sa­si­an­tun­ti­ja Mar­ko Lei­mio ar­vi­oi muu­tos­ten uh­kaa­van joh­taa sii­hen, et­tä asun­to­mark­ki­noil­la syr­jin­tää ko­ke­vien ih­mis­ten mää­rä tu­lee li­sään­ty­mään.

– Muu­tos voi joh­taa ha­ki­joi­den ta­lou­del­li­sen ti­lan­teen ki­ris­ty­mi­seen, hää­töi­hin, mak­su­häi­ri­ö­mer­kin­töi­hin sekä oh­jau­tu­mis­ta ruo­ka-avun ja di­a­ko­ni­a­työn pii­riin. Val­tuu­tet­tu pi­tää huo­les­tut­ta­va­na, et­tä jul­ki­sen val­lan ak­tii­vi­sin toi­men­pi­tein edis­te­tään ih­mis­ten ha­keu­tu­mis­ta va­paa­eh­tois­toi­min jär­jes­te­tyn ruo­ka-avun pii­riin, Lei­mio kir­joit­taa.

Van­hu­sa­si­a­val­tuu­tet­tu huo­maut­taa, et­tä vaik­ka esi­tys sal­lii kor­ke­am­mat asu­mis­me­not esi­mer­kik­si hei­kon ter­vey­den tai toi­min­ta­ky­vyn ale­ne­mi­sen pe­rus­teel­la, voi pe­rus­tei­den ar­vi­oi­mi­nen tuot­taa run­saas­ti li­sä­työ­tä jo val­miik­si kuor­mit­tu­neil­le pal­ve­luil­le.

Elä­ke­läi­sil­lä ei myös­kään juu­ri ole mah­dol­li­suuk­sia vai­kut­taa omaan tu­lo­ta­soon­sa. Toi­meen­tu­lo­tu­en tar­ve on nous­sut iäk­käi­den ih­mis­ten pa­ris­sa liki nel­jän­nek­sen vuo­den 2015 jäl­keen, val­tuu­tet­tu to­te­aa.

– Esi­tet­ty kol­men kuu­kau­den mää­rä­ai­ka on koh­tuut­to­man ly­hyt asun­non löy­tä­mi­sek­si, eri­tyi­ses­ti hen­ki­löil­le, joil­la voi ol­la eri­lai­sia vai­keuk­sia löy­tää tai saa­da asun­to, val­tuu­tet­tu ar­vi­oi.

Asun­not­to­mien aut­ta­mi­seen kes­kit­ty­vä Y-Sää­tiö pi­tää esi­tyk­sen vai­ku­tuk­sia hy­vin hai­tal­li­si­na sekä koh­de­ryh­mien et­tä koko yh­teis­kun­nan kan­nal­ta. Muu­tok­set uh­kaa­vat joh­taa hää­tö­jen ja seg­re­gaa­ti­on li­sään­ty­mi­seen.

– Y-Sää­tiö pi­tää esi­tys­tä on­gel­mal­li­se­na, sil­lä sii­tä seu­raa tar­peet­to­mia muut­to­ja ja muut­to­kus­tan­nuk­sia ko­ko­nais­hyö­dyn ol­les­sa ta­lou­del­li­ses­ti mar­gi­naa­li­nen.

Suo­men yleis­hyö­dyl­lis­ten vuok­ra- ja asu­mi­soi­keu­syh­tei­sö­jen etu­jär­jes­tö Kova to­te­aa, et­tei pidä muu­tok­sia toi­meen­tu­lo­tu­keen pe­rus­tel­tui­na tai kan­na­tet­ta­vi­na. Pe­rään­kuu­lu­tet­tu­ja edul­li­sem­pia asun­to­ja ei rii­tä kai­kil­le, var­sin­kaan pää­kau­pun­ki­seu­dul­la ja muis­sa isois­sa kas­vu­kes­kuk­sis­sa. Toi­meen­tu­lo­tu­en saa­jat ovat jo val­miik­si hei­kos­sa ase­mas­sa asun­to­mark­ki­noil­la, jo­ten tiu­ken­nuk­set voi­vat joh­taa vuok­ra­vel­koi­hin ja hää­tö­jen li­sään­ty­mi­seen, etu­jär­jes­tö ar­vi­oi.

Kela huo­maut­taa lau­sun­nos­saan, et­tä suun­ni­tel­tu voi­maan­tu­lo­ai­ka en­si vuo­den hei­nä­kuun alus­sa on huo­no, kos­ka se osuu ke­sä­lo­ma-ai­kaan. Mo­nien tu­ki­a­si­ak­kai­den tuet jou­dut­tai­siin kat­kai­se­maan sa­maan ai­kaan.

– Val­ta­va mää­rä ha­ke­muk­sia ka­saan­tui­si täl­löin loma-ajan­koh­ta­na rat­kais­ta­vik­si, Kela to­te­aa ja eh­dot­taa vaih­to­eh­toi­na joko huh­ti­kuun tai syys­kuun al­kua.