Har­ja­val­las­sa Sa­ta­kun­nan pe­las­tus­lai­tos sai kes­ki­viik­koil­ta­na eläi­men­pe­las­tus­teh­tä­vän. Ek­sy­nyt kä­py­tik­ka oli len­tä­nyt avoi­mes­ta oves­ta te­ol­li­suus­hal­liin, ei­kä osan­nut enää omin neu­voin ulos.

Hal­li ei ol­lut ko­vin kor­kea, ja lin­tu oli rau­hal­li­nen, jo­ten pe­las­ta­jat sai­vat sen haa­vin avul­la ulos. Pöl­lä­mys­ty­nyt, mut­ta va­hin­goit­tu­ma­ton tik­ka jäi vie­lä het­kek­si lä­his­töl­le ih­met­te­le­mään pa­lo­mies­ten toi­mia, kun­nes to­ke­ni, ja len­si omil­le teil­leen ta­kai­sin luon­toon.

Pe­las­tus­lai­tok­sel­ta ker­ro­taan, et­tä ra­ken­nuk­siin ek­sy­nei­tä lin­tu­ja voi­daan oh­ja­ta ulos myös muil­la kons­teil­la. Esi­mer­kik­si va­lo­jen sam­mut­ta­mi­nen, ja iso­jen ovien, tai ka­tol­la si­jait­se­vien sa­vun­pois­to­luuk­ku­jen avaa­mi­nen voi saa­da lin­nun et­siy­ty­mään pi­hal­ta tu­le­vaa va­loa koh­ti.

Kä­py­tik­ka on Suo­mes­sa ylei­nen lin­tu­la­ji lä­hes koko maas­sa. Ni­men­sä mu­kai­ses­ti sen pää­ra­vin­toa ovat syys­ke­säs­tä myö­häi­seen ke­vää­seen ha­vu­pui­den sie­me­net. Se kii­laa kä­vyn puun­ko­loon ja na­put­te­lee sie­me­net esiin. Puun al­le ker­tyy run­saas­ti sie­me­nis­tä tyh­jen­net­ty­jä kä­py­jä. (läh­de: Wi­ki­pe­dia)

Pau­lii­na Vil­pak­ka