STT

Ko­ro­na­vi­rus­tau­ti co­vid-19:n pois­ta­mi­nen yleis­vaa­ral­lis­ten tau­tien lis­tal­ta on lyk­kään­ty­nyt, ker­too Hel­sin­gin Sa­no­mat. Leh­den tie­to­jen mu­kaan lyk­kään­ty­mi­sen syy­nä on oi­keus­kans­le­ri Tuo­mas Pöys­tin vas­tus­tus.

HS:n mu­kaan toi­mi­tus­mi­nis­te­ris­tön oli mää­rä päät­tää asi­as­ta tors­tai­na, mut­ta asia jäi lo­pul­ta pois val­ti­o­neu­vos­ton is­tun­non lis­tal­ta. Ase­tus pois­tet­tiin oi­keus­kans­le­rin pyyn­nös­tä, min­kä Pöys­ti it­se vah­vis­taa HS:lle. Pöys­tin mu­kaan pää­tös on yh­teis­kun­nal­li­ses­ti lii­an mer­kit­tä­vä toi­mi­tus­mi­nis­te­ris­töl­le.

– Ase­tuk­sen an­ta­mi­nen ei kuu­lu toi­mi­tus­mi­nis­te­ri­öl­le, el­lei se ole tek­ni­nen tai ai­van vält­tä­mä­tön tai lii­ty kan­sain­vä­li­seen asi­aan tai edus­kun­nan pää­tök­sen toi­meen­pa­noon, Pöys­ti ker­too HS:lle.

Pöys­tin mu­kaan asi­aa voi­daan har­ki­ta uu­del­leen, jos hal­li­tuk­sen muo­dos­ta­mi­nen me­nee yli ju­han­nuk­sen.