Teks­ti ja ku­vat: Pau­lii­na Vil­pak­ka

Ie­va Un­nu­kai­seen Uk­rai­nan krii­si osui hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti. Liet­tu­as­sa syn­ty­neen nai­sen isä on asu­nut Ki­o­vas­sa jo 20 vuo­den ajan, ja hän on kau­pun­gis­sa edel­leen. Un­nu­kai­nen on it­se­kin asu­nut maas­sa yli­o­pis­to­ai­koi­naan ja hä­nel­lä on pal­jon ys­tä­viä ja tut­ta­via siel­lä. Vii­kon ver­ran Un­nu­kai­sen so­si­aa­li­nen me­dia on täyt­ty­nyt mur­heel­li­sis­ta vi­de­ois­ta, joi­ta ei suo­ma­lai­sis­sa uu­ti­sis­sa näy­te­tä.

Huo­li isäs­tä on jo­ka­päi­väi­nen. Isä ei pää­se kau­pun­gis­ta pois, sil­lä kul­ku­rei­tit ovat poik­ki ja sil­lat ro­mah­ta­neet. Un­nu­kai­nen ker­too, et­tä ra­ken­nuk­ses­sa, jos­sa isä asuu, ei ole vä­es­tö­suo­jaa tai kel­la­ria. Asuk­kai­ta on oh­jeis­tet­tu il­ma­hä­ly­tyk­sen ai­ka­na me­ne­mään kyl­py­huo­nee­seen ja suo­jau­tu­maan mat­to­jen ja peit­to­jen al­le.

Ukrainalaiset Volodymyr Bogomaz ja Anatolii Budnyk osallistuivat lajittelutalkoisiin. Miehet olivat otettuja suomalaisten runsaasta osallistumisesta keräykseen.

Ukrainalaiset Volodymyr Bogomaz ja Anatolii Budnyk osallistuivat lajittelutalkoisiin. Miehet olivat otettuja suomalaisten runsaasta osallistumisesta keräykseen.

Pauliina Vilpakka

Ki­o­vas­sa pank­ki­au­to­maa­tit ovat kiin­ni, ku­ten myös kau­pat ja ap­tee­kit. Si­ree­nit soi­vat ja pom­mit rä­jäh­te­le­vät. Ul­ko­na ei saa liik­kua. Un­nu­kai­nen ker­too, et­tä vaik­ka Isä on ol­lut ar­mei­jas­sa, hän on sa­no­nut, et­tä Ki­o­vas­sa on nyt to­del­la pe­lot­ta­vaa.

– Aa­mul­la vies­tit­te­lim­me vii­mek­si, et­tä on­ko kaik­ki hy­vin. Mut­ta kos­kaan ei voi tie­tää, et­tä mil­loin hän ei enää vas­taa. Se on ihan ka­ma­laa. En oli­si kos­kaan voi­nut aja­tel­la ole­va­ni jos­kus täl­lai­ses­sa ti­lan­tees­sa.

So­dan en­sim­mäi­set päi­vät Un­nu­kai­nen tun­si it­sen­sä avut­to­mak­si ja kyy­ne­leet tu­li­vat pit­kin päi­vää. Sit­ten hän si­suun­tui, ja lait­toi toi­mek­si. Un­nu­kai­nen il­moit­ti Fa­ce­boo­kis­sa jär­jes­tä­vän­sä ke­räyk­sen uk­rai­na­lais­ten hy­väk­si. Hän ajat­te­li, et­tä sai­si ko­koon ai­na­kin kak­si tai kol­me laa­ti­kol­lis­ta ta­va­raa.

Ukrainaan lähetettiin muun muassa hammashygieniatuotteita.

Ukrainaan lähetettiin muun muassa hammashygieniatuotteita.

Ke­räyk­sen en­sim­mäi­se­nä päi­vä­nä Un­nu­kai­nen läh­ti ha­ke­maan laa­ti­koi­ta ja mies jäi ko­tiin päi­vys­tä­mään. Vii­den­tois­ta mi­nuu­tin pääs­tä Un­nu­kai­nen huo­ma­si, et­tä ko­toa oli tul­lut kak­si pu­he­lua.

– Mies soit­ti, et­tä ”tän­ne heti!” Tääl­lä on jo kah­dek­san au­toa. Au­to­tal­li on täyn­nä, en­kä tie­dä mitä ot­taa ja mitä en. Kun me­nin ta­kai­sin, au­to­ja oli jo­nois­sa tien si­vuil­la. Mie­tin, et­tä mi­tä­hän naa­pu­rit­kin täs­tä ajat­te­le­vat. Soi­tin no­pe­as­ti kaik­ki per­heen­jä­se­ne­ni ja ys­tä­vä­ni aut­ta­maan, Un­nu­kai­nen ker­too.

Ko­to­na al­koi täy­si hu­li­na. Ma­tot rul­lat­tiin si­vuun ja lap­set lä­he­tet­tiin iso­van­hem­mil­le. Kol­mes­sa päi­väs­sä ta­va­raa ker­tyi niin pal­jon, et­tei Un­nu­kai­nen enää py­sy­nyt las­kuis­sa mu­ka­na. Mat­kaan lä­he­tet­tiin ai­na­kin tois­ta­kym­men­tä pa­ket­ti­au­tol­lis­ta. Avu­li­ait­ten pai­kal­lis­ten yri­tys­ten toi­mes­ta ta­va­rat kul­ki­vat Hel­sin­kiin. Siel­tä ne läh­ti­vät eteen­päin Suo­men Uk­rai­na­lai­set ry:n ja Ope­raa­tio Toi­von kyy­dis­sä.

Särkylääkkeitä, sideharsotarpeita ja laastareita kertyi suuret laatikolliset

Särkylääkkeitä, sideharsotarpeita ja laastareita kertyi suuret laatikolliset

Un­nu­kai­sen jär­jes­tä­mä ke­räys koh­den­net­tiin Uk­rai­naan jää­neil­le mie­hil­le. Ke­räyk­ses­sä ke­rät­tiin muun mu­as­sa läm­pi­miä mies­ten vaat­tei­ta, tak­ke­ja, hans­ko­ja ja ken­kiä. Sen li­säk­si ke­rät­tiin ma­kuu­pus­se­ja, vilt­te­jä, suu­hy­gie­ni­a­tuot­tei­ta, si­de­har­soa, laas­ta­rei­ta, ki­pu­lääk­kei­tä ja kui­va­ruo­ka­tar­vik­kei­ta. Un­nu­kai­sel­le tuo­tiin jopa pah­vi­laa­ti­koi­ta lah­joi­tuk­se­na.

Myös Sa­ta­sai­raa­lan leik­kaus- ja anes­te­si­ao­sas­to lah­joit­ti tar­vik­kei­ta. Nii­hin kuu­lui muun mu­as­sa haa­van­hoi­to­tuot­tei­ta, ku­ten om­pe­lu­set­te­jä, si­dok­sia ja laas­ta­rei­ta, sekä hen­gi­tys­mas­ke­ja, en­si­a­pu­tuot­tei­ta, has­ko­ja, pu­ku­ja yn­nä muu­ta.

Marika Ketonen toi Ieva Unnukaisen järjestämään keräykseen muun muassa ensiapupakkauksen, miesten pitkiä housuja, turvakenkiä ja taskulamppuja.

Marika Ketonen toi Ieva Unnukaisen järjestämään keräykseen muun muassa ensiapupakkauksen, miesten pitkiä housuja, turvakenkiä ja taskulamppuja.

Käy­te­tyn ta­va­ran li­säk­si moni haki kau­pas­ta pus­si­kau­pal­la ihan uut­ta­kin. Joku toi jopa use­am­man sata eu­roa mak­sa­neet ra­di­o­pu­he­li­met. Ih­mi­set lah­joit­ti­vat myös muun mu­as­sa uu­sia pi­po­ja, en­si­a­pu­lauk­ku­ja, suk­kia ja niin edel­leen.

– Olen ihan sa­na­ton, Un­nu­kai­nen huo­kai­see.

Hu­te­ja­kin tuli. Esi­mer­kik­si var­vas­san­daa­lei­ta, van­ho­ja la­tu­rei­ta tai nais­ten juh­la­vaat­tei­ta Un­nu­kai­nen ei ot­ta­nut vas­taan. Yh­des­sä pus­sis­sa oli suo­ras­taan ros­kak­si luo­ki­tel­ta­vaa ta­va­raa. On­nek­si nämä ta­pauk­set jäi­vät kui­ten­kin hy­vin vä­hiin.

Un­nu­kai­nen ha­lu­aa lau­sua kai­kil­le lah­joit­ta­jil­le ja aut­ta­jil­le suu­ren kii­tok­sen.

– Tämä on oi­ke­as­ti iso voi­ma, kun ih­mi­set ovat yh­des­sä, hän sa­noo häm­mäs­ty­nee­nä.

Lämpimiä miesten talvivaatteita kertyi mukavasti.

Lämpimiä miesten talvivaatteita kertyi mukavasti.

Un­nu­kai­nen myön­tää, et­tä pro­jek­ti on ol­lut hy­vin ras­kas hen­ki­ses­ti ja fyy­si­ses­ti, mut­ta se on sil­ti hel­pot­ta­nut omaa oloa. Aut­ta­mi­nen on vie­nyt aja­tuk­sia muu­al­le.

Sota on saa­nut hä­net miet­ti­mään uu­del­leen elä­män pe­ru­sar­vo­ja.

– Ih­mi­set os­ta­vat ko­tei­hin­sa hie­not as­ti­at ja kal­liit ka­lus­teet. Mut­ta kun tu­lee sota, sil­loin on kym­me­nen mi­nuut­tia lait­taa koko elä­mä yh­teen rep­puun. Sil­loin ei ote­ta mu­kaan kal­lii­ta ta­va­roi­ta, vaan tär­kein­tä ovat ih­mi­set.

Myös suo­ma­lais­ten aut­ta­mis­ha­lu on teh­nyt nai­seen suu­ren vai­ku­tuk­sen.

– Tämä ti­lan­ne on kyl­lä näyt­tä­nyt, et­tä suo­ma­lai­sil­la on val­ta­van suu­ri sy­dän, Un­nu­kai­nen sa­noo.

Pipot, lapaset ja villasukat löysivät myös paikkansa kuormasta.

Pipot, lapaset ja villasukat löysivät myös paikkansa kuormasta.