An­ne Sa­lo­mä­ki / STT

Yli 40 vuot­ta jat­ku­nut va­rus­mies­ten kun­non heik­ke­ne­mi­nen voi kie­liä sii­tä, et­tä 50-vuo­ti­ais­ta mie­his­tä erit­täin har­val­la on hyvä kes­tä­vyys­kun­to vuon­na 2040. Myös nuo­rem­pien kun­non en­nus­te­taan ra­pis­tu­van en­ti­ses­tään: UKK-ins­ti­tuu­tin, Maan­puo­lus­tus­kor­ke­a­kou­lun, Puo­lus­tus­voi­mien sekä Jy­väs­ky­län ja Tam­pe­reen yli­o­pis­to­jen te­ke­män en­nus­te­mal­lin mu­kaan vuon­na 2040 vain kuu­del­la pro­sen­til­la 30-vuo­ti­ais­ta on hyvä kes­tä­vyys­kun­to.

Yh­teis­tut­ki­muk­ses­sa luo­tiin en­nus­te­mal­li suo­ma­lais­ten työ­i­käis­ten mies­ten kes­tä­vyys­kun­non ke­hi­tyk­sel­le hyö­dyn­tä­en va­rus­mies­da­taa vuo­sil­ta 2005–2021 ja Kun­non­Kart­ta 2021–2022 -tut­ki­mus­ta. Mal­lin mu­kaan vuon­na 2040 rei­lut 40 pro­sent­tia 50-vuo­ti­ais­ta ja kak­si kol­ma­so­saa 60-vuo­ti­ais­ta on heik­ko­kun­toi­sia. Hy­vä­kun­toi­sia 40-vuo­ti­ai­ta en­nus­te­taan ole­van vain kol­me pro­sent­tia, 50-vuo­ti­ai­ta kak­si pro­sent­tia ja 60- ja 70-vuo­ti­ai­ta al­le puo­li pro­sent­tia.

Kes­tä­vyys­kun­non heik­ke­ne­mi­sen tren­di on jat­ku­nut jo vuo­si­kym­me­niä. Tut­ki­muk­sen mu­kaan esi­mer­kik­si vuon­na 1979 joka nel­jäs ase­pal­ve­luk­sen aloit­ta­va juok­si Coo­pe­rin tes­tis­sä eli 12 mi­nuu­tin ai­ka­na 3 000 met­riä. Vuon­na 2021 osuus oli enää vii­si pro­sent­tia. Kor­kein­taan 2 200 met­rin juok­su­tes­ti­tu­lok­sen sai vuon­na 1979 vain nel­jä pro­sent­tia, kun vuon­na 2021 osuus oli lä­hes kol­man­nes.

Kun­non­Kart­ta-tut­ki­muk­sen mu­kaan mies­ten kes­ki­mää­räi­nen kes­tä­vyys­kun­to on työ­u­ran lo­pul­la noin nel­jän­nek­sen hei­kom­pi kuin työ­u­ran al­ka­es­sa.

UKK-ins­ti­tuu­tin joh­ta­ja Tom­mi Va­san­ka­ri sa­noo, et­tä kes­tä­vyys­kun­non hei­ken­ty­mi­nen ja sa­ma­nai­kai­nen yli­pai­non sekä li­ha­vuu­den yleis­ty­mi­nen uh­kaa­vat jo nyt suo­ma­lais­ten toi­min­ta­ky­kyä. Täl­lä ja seu­raa­val­la vuo­si­kym­me­nel­lä il­miö al­kaa hä­nen mu­kaan­sa kui­ten­kin haas­taa jo muun mu­as­sa työn tuot­ta­vuut­ta ja suun­ni­tel­mia pi­den­tää työ­u­ria.

– Kun sekä kes­tä­vyys­kun­nos­sa et­tä ke­hon pai­nos­sa on sa­maan ai­kaan haas­tei­ta, eli krop­pa on pai­na­vam­pi ja kun­to huo­nom­pi, vene vuo­taa mo­lem­mis­ta päis­tä, hän ku­vai­lee STT:lle.

Vaik­ka mal­li kes­kit­tyy käy­tös­sä ol­leen ai­neis­ton vuok­si mie­hiin, on­gel­ma kos­kee Va­san­ka­rin mu­kaan mui­ta­kin. Hän sa­noo, et­tä esi­mer­kik­si pe­rus­kou­lu­lais­ten Move!-mit­tauk­sis­sa tu­lok­set ovat huo­non­tu­neet kai­kil­la, ei vain po­jil­la.

– Ab­so­luut­ti­nen kun­to­ta­so, joka työ­i­käi­sel­lä nai­sel­la on työ­u­ran alus­sa, on jopa hei­kom­pi kuin mie­hil­lä. Toi­sin sa­no­en kes­tä­vyys­kun­non las­ku ja sen ai­heut­ta­mat haas­teet kos­ke­vat nai­sia hie­man mie­hiä ai­em­min, Va­san­ka­ri ker­too.

Ti­lan­ne ei kos­ke­ta vain ih­mi­siä it­se­ään. Tut­ki­muk­ses­sa huo­mau­te­taan, et­tä fyy­si­ses­ti vaa­ti­viin teh­tä­viin voi tul­la työ­voi­ma­pu­laa. Li­säk­si huo­no kun­to vai­kut­taa ai­na­kin sai­ras­ta­vuu­teen, työ­ky­kyyn ja työ­ky­vyt­tö­myy­se­läk­kei­siin.

Vaik­ka ro­bo­tiik­ka ja au­to­maa­tio ovat jo ot­ta­neet mo­nia ras­kai­ta hom­mia hoi­taak­seen ja usei­den töi­den fyy­si­nen vaa­ti­vuus on ke­ven­ty­nyt 1970-lu­vul­ta, Va­san­ka­rin mu­kaan huo­noa kes­tä­vyys­kun­toa ei rat­kais­ta ko­ne­voi­mal­la. Hän pai­not­taa, et­tä mitä suu­rem­man osan ih­mi­nen mak­si­mi­kun­nos­taan käyt­tää työ­päi­vän ai­kaan, sitä enem­män työ kuor­mit­taa.

– Työ­teh­tä­vä voi ol­la fyy­si­ses­ti ko­vin help­po, mut­ta jos kun­to­ta­so ti­pah­taa riit­tä­vän alas, jo pelk­kä ar­jen kuor­mi­tus on lä­hel­lä mak­si­mia. Sil­loin ei pa­lau­du­ta, ei jak­se­ta ja ko­e­taan, et­tei päi­väs­tä tah­do sel­vi­tä.

Eri­tyi­sen suu­rek­si on­gel­ma pai­suu, jos työ ra­sit­taa fyy­si­ses­ti, ku­ten pe­las­ta­jil­la, ra­ja­var­ti­joil­la ja po­lii­seil­la. Mal­lin­nuk­sen pe­rus­teel­la sel­lai­sis­sa töis­sä ei enää vuon­na 2040 ole mu­ka­na 50 vuot­ta täyt­tä­nei­tä.

Rat­kai­suk­si tut­ki­muk­sen te­ki­jät esit­tä­vät esi­mer­kik­si pa­nos­tuk­sia jouk­ko­ruo­kai­luun, ter­veel­li­sen ruo­an ar­von­li­sä­ve­ron ma­dal­ta­mis­ta ver­rat­tu­na vä­hem­män ter­veel­li­seen ruo­kaan. Li­säk­si ra­sit­ta­van ja reip­paan lii­kun­nan mää­rää li­sää­mään pyr­ki­vät toi­met voi­vat aut­taa pa­ran­ta­maan kes­tä­vyys­kun­toa. Va­san­ka­ri ko­ros­taa, et­tä kos­ka il­mi­ön taus­tal­la on mo­nen­lai­sia te­ki­jöi­tä, myös muu­tos­ta aja­vien toi­men­pi­tei­den on ol­ta­va mo­ni­puo­li­sia sekä mää­rä­tie­toi­sia ja pit­kä­kes­toi­sia.

Ver­tai­sar­vi­oi­tu tut­ki­mu­sar­tik­ke­li jul­kais­taan Fu­tu­ra-leh­den tee­ma­nu­me­ros­sa myö­hem­min maa­lis­kuus­sa.