Teks­ti: Juk­ka Sil­vast

Ku­vat: Jus­si Kuus­ke­ri

Ago­ra-sa­lia SAMK:n ti­lois­sa kan­soit­ti kiin­nos­tu­nut ylei­sö vii­me sun­nun­tai­na.

– Se oli hie­noa, oli­han pai­kal­la 100-pro­sent­ti­ses­ti on­nel­li­sia ih­mi­siä, mes­su­joh­ta­ja Jani Haan­pää Sa­ta­kun­nan Viik­ko­leh­dis­tä hy­räi­li.

To­si­aan, Ago­ra-sa­liin Po­riin oli vii­den tun­nin ajak­si koot­tu oleel­li­nen hää­hu­mus­ta. Haan­pää ker­too, et­tä vä­keä oli hy­vin liik­keel­lä. Ja ku­ten in­di­kaat­to­reis­ta il­me­ni, mo­net tu­li­vat Po­riin ver­ra­ten kau­kaa­kin.

Haan­pää ker­too, et­tä kuk­ka­kimp­pu­kil­pai­lun voit­ta­jan ko­ti­paik­ka on Tur­ku.

Juhlamekko mallia hihaton.

Juhlamekko mallia hihaton.

Hää­mes­sut jär­jes­tet­tiin vii­me vii­kon­vaih­tees­sa ja ta­ka­na oli jo 14 ker­taa mes­sut tä­män tee­man ym­pä­ril­lä. Vii­me vuon­na tam­mi­kuun kat­taus jou­dut­tiin ko­ro­na­ti­lan­teen vuok­si siir­tä­mään maa­lis­kuul­le. Se ei Haan­pään mu­kaan toi­mi­nut. Tam­mi­kuu on ajan­koh­ta­na so­pi­va, sil­lä ke­sän hää­juh­laan on vie­lä ai­kaa.

– Osa ylei­sös­tä suun­nit­te­lee en­si ke­sän hää­juh­laa, mut­ta suu­ri osa ke­säl­le 2024.

Mes­suil­la pää­si tu­tus­tu­maan muun mu­as­sa hää­tans­sei­hin, hää­a­sus­tei­siin, ko­rui­hin, kuk­ka­lait­tei­siin, par­tu­ri­kam­paa­moi­hin ja juh­la­paik­koi­hin.

– Aloi­tim­me jo en­si vuo­den ta­pah­tu­man suun­nit­te­lun ja myyn­tiä. Uu­sia aja­tuk­sia on ole­mas­sa, Haan­pää sa­noo.

Häissä tanssitaan, eikä ole pahitteeksi osata edes hieman. Harjoittelemalla oppii.

Häissä tanssitaan, eikä ole pahitteeksi osata edes hieman. Harjoittelemalla oppii.

Jos uut­ta tu­lee, niin van­has­ta ai­na­kin yk­si­päi­väi­syys säi­lyy. Haan­pää kiit­te­lee vie­lä hää­muo­ti- ja alu­sa­su­näy­tös­ten to­teu­tus­ta.