Työ­ryh­mä / STT

Suo­men itä­ra­jan ra­ja­ny­li­tys­pai­koil­le saa­pui per­jan­tai­na yh­teen­sä 220 tur­va­pai­kan­ha­ki­jaa, ker­too Ra­ja­var­ti­o­lai­tos vies­ti­pal­ve­lu X:ssä. Lau­an­tai­na aa­mu­kah­dek­saan men­nes­sä tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta ei tul­lut yh­tä­kään.

Per­jan­tai­na saa­pu­neis­ta tur­va­pai­kan­ha­ki­jois­ta suu­rin osa eli 163 ih­mis­tä tuli Kaak­kois-Suo­men ra­ja­var­ti­os­ton ra­ja­ny­li­tys­pai­koil­le.

Hal­li­tus päät­ti täl­lä vii­kol­la nel­jän itä­ra­jan ra­ja­ny­li­tys­pai­kan sul­ke­mi­ses­ta. Näin py­ri­tään puut­tu­maan Ve­nä­jän hyb­ri­di­vai­kut­ta­mi­sek­si epäil­tyyn tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den kas­va­nee­seen mää­rään.

Vaa­li­maan, Nui­ja­maan ja Imat­ran ra­ja­ny­li­tys­pai­kat Kaak­kois-Suo­men ra­ja­var­ti­os­ton alu­eel­la sul­keu­tui­vat kes­kiy­öl­lä. Li­säk­si Poh­jois-Kar­ja­lan ra­ja­var­ti­os­ton Nii­ra­lan-ra­ja­ny­li­tys­paik­ka sul­keu­tui sen tal­vi­ai­ka­tau­lu­jen mu­kai­ses­ti jo nel­jä tun­tia ai­em­min per­jan­tai­na.

Itä­ra­jan ylit­tä­mi­nen ei ole mah­dol­lis­ta näi­den nel­jän ra­ja­ny­li­tys­pai­kan kaut­ta kol­meen kuu­kau­teen.

Kan­sain­vä­li­sen suo­je­lun ha­ke­mi­nen kes­ki­te­tään Kai­nuun Var­tiuk­sen ja La­pin Sal­lan ra­ja­ny­li­tys­pai­koil­le.

Kaakkois-Suomeen perjantaina 163 turvapaikanhakijaa

Per­jan­tain ai­ka­na Kaak­kois-Suo­men ra­ja­ny­li­tys­pai­koil­le saa­pui yh­teen­sä 163 tur­va­pai­kan­ha­ki­jaa. Mää­rä oli noin kuu­sin­ker­tai­nen tors­tai­hin ver­rat­tu­na.

Hel­sin­gin Sa­no­mat ker­toi myö­hään per­jan­tai­na lu­ki­jan lä­het­tä­mäs­tä vi­de­os­ta, jos­sa nä­kyy, kuin­ka ih­mi­siä tuo­daan park­ki­pai­kal­le lä­hel­le Suo­men ra­jaa. Vi­de­os­ta käy il­mi, et­tä sa­mo­ja ih­mi­siä jat­kaa park­ki­pai­kal­ta mat­kaa koh­ti Suo­mea pol­ku­pyö­ril­lä.

Vi­de­on lä­het­ti HS:n mu­kaan ra­jan ylit­tä­nyt suo­ma­lais­ve­nä­läi­nen nai­nen. Hän oli pääs­syt ra­jan yli noin puo­li yh­dek­säl­tä il­lal­la ja lä­hes­tyi HS:n toi­mit­ta­jaa raja-ase­man lä­hei­syy­des­sä. Vi­deo on ku­vat­tu per­jan­tai-il­ta­na Kaak­kois-Suo­men ra­ja­var­ti­os­ton Vaa­li­maan-ra­ja­ny­li­tys­pai­kan lä­hei­syy­des­sä.

Nai­nen ker­toi leh­del­le, et­tä ih­mi­siä tuo­daan au­toil­la isol­le park­ki­pai­kal­le, joka si­jait­see noin 150 met­riä Vii­pu­rin suun­taan en­sim­mäi­sel­tä ra­ja­vyö­hy­ke­puo­mil­ta en­nen pas­sin­tar­kas­tus­ta. Park­ki­pai­kal­la tur­va­pai­kan­ha­ki­joil­le an­net­tiin pol­ku­pyö­rät, joi­ta oli tuo­tu pai­kal­le etu­kä­teen.

Poh­joi­sem­pa­na Kai­nuun ra­ja­var­ti­os­ton Var­tiuk­sen-ra­ja­ny­li­tys­pai­kal­le puo­les­taan saa­pui per­jan­tai­na yh­teen­sä vii­si tur­va­pai­kan­ha­ki­jaa. Nel­jä nais­ta ja yk­si mies ylit­ti­vät ra­ja­var­ti­os­ton mu­kaan ra­jan Ve­nä­jäl­tä Suo­meen pol­ku­pyö­ril­lä.

Kai­nuun ra­ja­var­ti­os­ton apu­lais­ko­men­ta­ja Tomi Tirk­ko­nen sa­noi STT:lle, et­tä Ve­nä­jän ra­ja­vi­ra­no­mai­set saat­toi­vat pyö­räi­le­vät ih­mi­set ra­jal­le Ve­nä­jän ra­ja­ny­li­tys­pai­kal­ta kä­vel­len hei­dän mu­ka­naan.

Rajavartijat suihkuttivat yhtä tulijaa kaasulla

Poh­jois-Kar­ja­lan ra­ja­var­ti­os­ton Nii­ra­lan-raja-ase­mal­la ra­ja­var­ti­jat py­säyt­ti­vät per­jan­tai­na al­kuil­las­ta pol­ku­pyö­ril­lä saa­pu­neen noin kol­men­kym­me­nen ih­mi­sen jou­kon, joka yrit­ti pus­kea ra­jan yli, apu­lais­ko­men­ta­ja Mur­to­nen ker­toi STT:lle.

Mur­to­sen mu­kaan myös voi­ma­kei­no­ja jou­dut­tiin käyt­tä­mään tu­li­joi­den py­säyt­tä­mi­sek­si, kos­ka ra­ja­var­ti­joi­den mää­räyk­siä ei nou­da­tet­tu. Ti­lan­teen hal­tuun ot­ta­mi­sek­si yh­tä tu­li­jaa koh­ti suih­ku­tet­tiin kaa­sua.

Mur­to­sen mu­kaan ih­mi­set ha­ki­vat Suo­mes­ta tur­va­paik­kaa. Tur­va­paik­kap­ro­ses­si lai­tet­tiin per­jan­tai­na alul­le.

– Hen­ki­löt tu­li­vat val­ta­kun­nan ra­jan yli Suo­meen, ja he ovat täl­lä het­kel­lä vi­ra­no­mais­ten hal­lus­sa. Heil­le teh­dään nyt tur­va­paik­kap­ro­ses­siin liit­ty­viä esi­toi­men­pi­tei­tä, Mur­to­nen ker­toi STT:lle per­jan­tai-il­ta­na.

Mur­to­nen ei kom­men­toi­nut tu­li­joi­den su­ku­puo­li- tai ikä­ja­kau­maa.

Asi­as­ta uu­ti­soi per­jan­tai­na en­sin Yle.

Jo ai­em­min per­jan­tai­na kol­me ih­mis­tä haki tur­va­paik­kaa Poh­jois-Kar­ja­lan ra­ja­var­ti­os­ton alu­eel­la, ra­ja­var­ti­os­to ker­toi X:ssä. Ta­paus ei kui­ten­kaan ra­ja­var­ti­os­ton mu­kaan liit­ty­nyt en­si­tie­to­jen pe­rus­teel­la Kaak­kois-Suo­mes­sa ja Kai­nuus­sa esiin­ty­nee­seen il­mi­öön.

Poh­jois-Kar­ja­lan ra­ja­var­ti­os­ton Mur­to­nen sa­noi STT:lle, et­tä hen­ki­löt oli­vat saa­pu­neet nor­maa­lin ra­ja­lii­ken­teen mu­ka­na ei­kä ta­pauk­seen liit­ty­nyt eri­tyi­ses­ti Kaak­kois-Suo­mes­sa ha­vait­tua pyö­räi­lyil­mi­ö­tä.

Ta­pauk­ses­ta on Mur­to­sen mu­kaan käyn­nis­tet­ty esi­tut­kin­ta epäil­lys­tä lait­to­man maa­han­tu­lon jär­jes­tä­mi­ses­tä.

La­pin ra­ja­ny­li­ty­sa­se­mil­le ei per­jan­tai­na tul­lut yh­tään tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta, ker­rot­tiin ra­ja­var­ti­os­tos­ta STT:lle il­ta­päi­väl­lä.

----

STT-työ­ryh­mä: Ee­tu Ha­lo­nen, An­nii­na Kor­pe­la, Art­tu Mä­ke­lä, Min­ja Vii­ta­nen

Jut­tua kor­jat­tu klo 8.33: Ju­tus­sa pu­hut­tiin ai­em­min pai­koin Kaak­kois-Suo­men ja Poh­jois-Kar­ja­lan ra­ja­var­ti­o­lai­tok­sis­ta. Oi­ke­as­ti ky­sees­sä ovat ra­ja­var­ti­os­tot.