Heli Laak­ko­nen / STT

Kriit­tis­ten raa­ka-ai­nei­den saa­ta­vuut­ta poh­di­taan pa­rai­kaa kii­vaas­ti Eu­roo­pas­sa. Kil­pai­lu raa­ka-ai­neis­ta on kiih­ty­nyt Uk­rai­nan so­dan myö­tä. Puo­lus­tus­te­ol­li­suus ja vih­reä siir­ty­mä vaa­ti­vat raa­ka-ai­nei­ta, jois­ta suu­rin osa saa­daan Kii­nas­ta. EU nä­kee vah­van riip­pu­vuu­den Kii­nas­ta ris­ki­nä ja pyr­kii sii­tä eroon.

EU-ko­mis­sio luon­nos­te­lee pa­rai­kaa kriit­ti­siä raa­ka-ai­nei­ta kos­ke­vaa sään­te­lyä, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on pääs­tä EU-mai­den kes­ken yh­tei­sym­mär­ryk­seen sii­tä, min­kä kriit­tis­ten raa­ka-ai­nei­den tuo­tan­toa tu­li­si kas­vat­taa Eu­roo­pas­sa. Eh­do­tus kaik­kia jä­sen­mai­ta si­to­vas­ta ase­tuk­ses­ta jul­kais­taan näil­lä nä­ky­min 8. maa­lis­kuu­ta.

Tar­koi­tuk­se­na on myös var­mis­taa raa­ka-ai­nei­den saan­ti kump­pa­ni­mais­ta ja vauh­dit­taa in­ves­toin­te­ja nii­den tuo­tan­toon Eu­roo­pas­sa. Aloit­tees­sa nos­te­taan esil­le myös kier­rät­tä­mi­nen. Esi­mer­kik­si ak­ku­mi­ne­raa­le­ja tu­li­si kier­rät­tää ny­kyis­tä enem­män.

Tut­ki­jat ja päät­tä­jät ovat ol­leet huo­lis­saan myös sii­tä, et­tä raa­ka-ai­neet lop­pu­vat ko­ko­naan. Esi­mer­kik­si ku­pa­ria on joi­den­kin ar­vi­oi­den mu­kaan jäl­jel­lä noin 50 seu­raa­van vuo­den tar­pei­siin.

Mo­nien äly­pu­he­lin­ten val­mis­tuk­ses­sa käy­tet­ty­jen ma­te­ri­aa­lien lou­hi­mi­nen ja ja­los­tus ta­pah­tuu Kii­nas­sa. Maa­me­tal­le­ja tar­vi­taan äly­pu­he­lin­ten li­säk­si esi­mer­kik­si säh­kö­au­to­jen val­mis­tuk­ses­sa ja puo­lus­tus­te­ol­li­suu­des­sa. Ar­vi­oi­den mu­kaan 98 pro­sent­tia EU:n käyt­tä­mis­tä har­vi­nai­sis­ta maa­me­tal­leis­ta tu­lee Kii­nas­ta.

– Al­ku­ai­nei­den lop­pu­mis­ta tär­ke­äm­pi ky­sy­mys ovat ma­te­ri­aa­lien tar­jon­taan liit­ty­vät ris­kit, sa­noo Ge­o­lo­gi­an tut­ki­mus­kes­kuk­sen eri­kois­tut­ki­ja Xuan Liu.

Etu­jär­jes­tö Tek­no­lo­gi­a­te­ol­li­suu­den mu­kaan Suo­mes­sa kone- ja me­tal­li­te­ol­li­suus on va­rau­tu­nut on­gel­miin raa­ka-ai­nei­den saa­ta­vuu­des­sa, mut­ta me­tal­lin­ja­los­tuk­sen, elekt­ro­niik­ka- ja säh­kö­te­ol­li­suu­den sekä tie­to­tek­niik­ka-alan va­rau­tu­mi­ses­sa on pa­ran­ta­mi­sen va­raa.

Liu sa­noo, et­tä Suo­mel­la on hy­vät mah­dol­li­suu­det ja myös ole­mas­sa ole­vaa inf­rast­ruk­tuu­ria tuot­taa kriit­ti­siä me­tal­le­ja. Suo­men maa­pe­räs­sä on muun mu­as­sa li­tiu­mia, kul­taa, nik­ke­liä ja ku­pa­ria. Suo­mi on myös ai­noa EU-maa, joka tuot­taa ko­bolt­tia. Eri­lais­ten kriit­tis­ten raa­ka-ai­nei­den lou­hin­ta Eu­roo­pas­sa ja eri­tyi­ses­ti Poh­jois-Eu­roo­pas­sa voi­si ol­la rat­kai­su ma­te­ri­aa­lien jäl­ji­tet­tä­vyy­teen liit­ty­viin on­gel­miin.

Suo­men it­se­näi­syy­den juh­la­ra­has­to Sit­ran joh­ta­va asi­an­tun­ti­ja Ee­ro Ja­la­va sa­noo, et­tä EU on hy­vin tär­keä mark­ki­na kii­na­lai­sil­le tuot­teil­le. Tämä on EU:n valt­ti­kort­ti. Ja­la­van mu­kaan täl­lä het­kel­lä ei ole viit­tei­tä sii­tä, et­tä Kii­na oli­si käyt­tä­mäs­sä EU:n raa­ka-ai­ne­riip­pu­vuut­ta EU:ta vas­taan, mut­ta täyt­tä var­muut­ta tu­le­vas­ta ei ole. Vuon­na 2021 Kii­na aset­ti Liet­tu­al­le vien­ti­ra­joi­tuk­sia kiis­tan seu­rauk­se­na.

– Mei­dän on ta­voi­tel­ta­va riip­pu­mat­to­muut­ta au­to­ri­tää­ri­sis­tä val­ti­ois­ta. Jos em­me it­se pys­ty jär­jes­tä­mään kai­vos­toi­min­taa ih­mis­ten ja ym­pä­ris­tön kan­nal­ta kes­tä­väs­ti, ei sitä voi ul­kois­taa Kon­goon tai jon­ne­kin muu­al­le. Se vas­ta oli­si vas­tuu­ton­ta, Ja­la­va sa­noo.

Ku­lut­ta­jil­la on yleen­sä vain vä­hän tie­toa sii­tä, mis­tä edes jo­kai­sen tas­kus­sa ole­vat äly­pu­he­li­met val­mis­te­taan ja mis­tä nii­hin käy­te­tyt ma­te­ri­aa­lit ovat pe­räi­sin. Ma­te­ri­aa­lien al­ku­pe­räs­tä ei vält­tä­mät­tä ole sel­vil­lä nii­den val­mis­ta­ja­kaan.

Ma­te­ri­aa­lien jäl­ji­tet­tä­vyys oli­si tär­ke­ää, sil­lä muu­ten ei voi tie­tää, on­ko ne tuo­tet­tu kes­tä­väs­ti ja eet­ti­ses­ti. Jäl­jit­tä­mi­nen li­sää kus­tan­nuk­sia, ja sik­si epä­mää­räis­tä al­ku­pe­rää ole­via ma­te­ri­aa­le­ja saa hal­vem­mal­la.

Eri äly­pu­he­li­mis­sa käy­te­tään eri­lai­sia ma­te­ri­aa­le­ja, mut­ta esi­mer­kik­si iP­ho­nen val­mis­tus vaa­tii usei­ta kym­me­niä al­ku­ai­nei­ta. Pu­he­li­men ak­kuun tar­vi­taan nik­ke­liä ja ku­pa­ria, näyt­töön maa­me­tal­le­ja ja pu­he­li­men kuo­reen alu­mii­nia. Vir­ta­pii­rei­hin käy­te­tään muun mu­as­sa kul­taa.

Yri­tyk­set saat­ta­vat myös va­leh­del­la ma­te­ri­aa­lien al­ku­pe­räs­tä. Eco Bu­si­ness Me­di­an mu­kaan jot­kin kii­na­lai­set teh­taat ovat se­koit­ta­neet uut­ta muo­via kier­rä­tys­muo­viin, kos­ka kier­rä­tys­muo­vi on ar­vok­kaam­paa.

Liu sa­noo, et­tä al­ku­ai­nei­den jäl­jit­tä­mi­seen on kak­si ta­paa: asi­a­kir­jat tai kun­kin ma­te­ri­aa­lin omi­nai­suuk­siin pe­rus­tu­va sor­men­jäl­ki.

– Asi­a­kir­jo­jen avul­la jäl­jit­tä­mi­nen on kuin ome­noi­den tuo­tan­to­ket­jun avaa­mis­ta nii­den os­ta­jal­le. To­sin haas­tee­na on asi­a­kir­jo­jen ai­tou­den to­dis­ta­mi­nen. Al­ku­ai­neen sor­men­jäl­jen pe­rus­teel­la jäl­jit­tä­mi­nen on kuin dna:n hyö­dyn­tä­mis­tä. Ai­neen sor­men­jäl­ki voi ker­toa ai­neen his­to­ri­as­ta koko tuo­tan­to­ket­jun mat­kal­ta.

Eu­roo­pan ko­mis­si­on ta­voit­tee­na on, et­tä vuo­teen 2030 men­nes­sä mer­kit­tä­vä osa mark­ki­noil­la ole­vis­ta tuot­teis­ta oli­si kes­tä­viä ja kuor­mit­tai­si ym­pä­ris­töä mah­dol­li­sim­man vä­hän. Ku­lut­ta­jan tu­li­si saa­da tie­toa sii­tä, kuin­ka kau­an tuot­teen voi odot­taa kes­tä­vän ja kuin­ka sen voi kor­ja­ta, päi­vit­tää tai kier­rät­tää.

– Eu­roo­pan ko­mis­sio ko­ros­taa tuo­te­suun­nit­te­lun tär­keyt­tä. Ar­vi­ol­ta 80 pro­sent­tia tuot­teen ym­pä­ris­tö­vai­ku­tuk­sis­ta lyö­dään luk­koon suun­nit­te­lu­vai­hees­sa, Ja­la­va sa­noo.

Eu­roo­pan ym­pä­ris­tö­vi­ras­ton mu­kaan äly­pu­he­li­met on suun­ni­tel­tu kes­tä­mään noin kak­si vuot­ta, vaik­ka ku­lut­ta­jien toi­ve on, et­tä pu­he­lin kes­täi­si ai­na­kin vii­si vuot­ta.

Liu sa­noo, et­tä ku­lut­ta­jien tu­li­si ol­la tie­toi­sia sii­tä, et­tä pu­he­li­mien ja kan­net­ta­vien tie­to­ko­nei­den val­mis­tus vai­kut­taa ym­pä­ris­töön ja sitä kaut­ta tu­le­viin su­ku­pol­viin. Juu­ri muu­ta ta­val­li­nen ku­lut­ta­ja ei voi teh­dä.

– Pu­he­li­mia tu­li­si käyt­tää niin pit­kään kuin mah­dol­lis­ta ja poh­tia, kuin­ka usein pu­he­lin oi­ke­as­ti tar­vit­see päi­vit­tää uu­sim­paan mal­liin.