Tui­ja Saa­ri­nen

Rau­mal­la työs­ken­nel­lään ah­ke­ras­ti tu­le­van jou­lun eteen, sil­lä ta­voit­tee­na on nos­taa Rau­ma Suo­men kau­neim­mak­si jou­lu­kau­pun­gik­si. Rau­mas­ta jou­lu­kau­pun­ki -han­ke ra­ken­taa kau­pun­gin mai­net­ta jou­lu­kau­pun­ki­na jo tois­ta vuot­ta. Jo­tain on teh­ty oi­kein, sil­lä kun Goog­leen na­put­te­lee sa­nan ”jou­lu­kau­pun­ki”, se tar­jo­aa heti toi­se­na tu­lok­se­na Rau­man kau­pun­gin vi­ral­li­sia jou­lu­si­vu­ja.

Kau­pun­gin vir­ka­mie­het työs­tä­vät jou­lua käy­tän­nös­sä ym­pä­ri vuo­den.

– Hank­keen suu­ret lin­jat on lyö­ty luk­koon tä­män jou­lun osal­ta jo ke­vääl­lä, ja nyt tah­ti vaan tii­vis­tyy jou­lun lä­hes­ty­es­sä, to­te­aa mat­kai­lu­pääl­lik­kö Ire­ne Vil­la­nen.

Jou­lu­kau­pun­ki-tee­ma on sii­tä kii­tol­li­nen mark­ki­noi­ta­va, et­tä jou­lu­kau­si on var­sin pit­kä ver­rat­tu­na esi­mer­kik­si Pit­si­viik­koon. Jou­lu tar­jo­aa myös mah­dol­li­suu­den toi­seen tu­ris­ti­se­son­kiin. Näin pys­ty­tään ke­hit­tä­mään tär­ke­ää mat­kai­lun ym­pä­ri­vuo­ti­suut­ta.

Vii­me vuon­na Rau­mas­ta jou­lu­kau­pun­ki -han­ke poi­ki muun mu­as­sa jou­lu­kort­ti­kam­pan­jan Rau­mal­ta pois muut­ta­neil­le, va­lo­tai­de­te­ok­sen Ki­tuk­rän­niin ja val­ta­van suo­si­on saa­vut­ta­neen Rau­ma-neu­leen. Va­lo­tai­de­te­ok­sen suun­nit­te­li Jaak­ko Nie­me­lä ja Rau­ma-neu­leen Tar­mo Thorst­röm.

Matkailupäällikkö Irene Villanen näkee, että joulusta saadaan toinen turistisesonki Raumalle.

Matkailupäällikkö Irene Villanen näkee, että joulusta saadaan toinen turistisesonki Raumalle.

Tuija Saarinen

Yk­si tä­män jou­lun isoim­mis­ta tuo­tan­nois­ta on Jou­le­van­geel­jum-mu­siik­ki­näy­tel­mä, jota esi­te­tään use­al­la eri ta­pah­tu­ma­pai­kal­la Van­has­sa Rau­mas­sa lau­an­tai­na 17.12. To­teu­tuk­seen odo­te­taan osal­lis­tu­van noin 200 hen­ki­löä. Pää­roo­leis­sa näh­dään muun mu­as­sa muu­sik­ko, tai­tei­li­ja Kal­le Vir­ta­nen, lau­la­ja Eli­na Vet­ten­ran­ta sekä näyt­te­li­jä, muu­sik­ko Ven­la Wal­le­nius.

Jou­luis­ta tun­nel­maa tuo myös lap­sil­le suun­nat­tu Tam­me­lan tont­tu­maa Van­han Rau­man kor­jaus­ra­ken­ta­mis­kes­kuk­sen pi­ha­pii­ris­sä. Li­säk­si kau­pun­ki­lais­ten toi­ve kirp­pik­ses­tä, jos­sa voi myy­dä tai vaih­taa jou­lu­ko­ris­tei­ta, to­teu­tuu.

Han­ke ke­rää par­hail­laan pai­kal­li­sil­ta toi­mi­joil­ta jou­lu­na­jan ta­pah­tu­ma­tie­to­ja. Aja­tuk­se­na on koor­di­noi­da mah­dol­li­sia pääl­lek­käi­syyk­siä, jot­ta kai­kil­le riit­tää ylei­söä tai asi­ak­kai­ta, ja et­tä toi­saal­ta jo­kai­sel­le päi­väl­le riit­tää oh­jel­maa.

Mikä te­kee Rau­mas­ta jou­lu­kau­pun­gin?

– Van­han Rau­man kau­pal­li­suus yh­dis­tet­ty­nä vank­kaan kult­tuu­ri­his­to­ri­a­pe­rin­töön, jos­ta on hyvä am­men­taa jou­luun­kin. Meil­lä on myös pal­jon tai­tei­li­joi­ta ja kä­si­työ­läi­siä, jot­ka pys­ty­vät jou­lu­tee­man kaut­ta tuo­maan rau­ma­lai­suut­ta esiin.

– Eri­tyi­nen vah­vuus on se, et­tä Van­ha Rau­ma tar­jo­aa myös to­del­la hie­not puit­teet jou­lul­le. Van­has­sa Rau­mas­sa on li­säk­si mo­nia toi­mi­joi­ta, jot­ka pys­ty­vät ole­maan osal­li­si­na ta­pah­tu­mis­sa, niin, et­tä asi­at ei­vät ole yh­den toi­mi­jan har­teil­la.

Vil­la­nen nos­taa vah­vuu­dek­si myös sen, et­tä Rau­mal­la on vah­va mu­siik­kie­lä­mä ja pal­jon esi­mer­kik­si kuo­ro­ja, jot­ka tart­tu­vat mie­lel­lään jou­lu­tee­maan.

Tur­ku on brän­dän­nyt it­sen­sä vah­vas­ti Suo­men jou­lu­kau­pun­gik­si. Se ei kui­ten­kaan ole Vil­la­sen mie­les­tä uh­ka vaan pi­kem­min­kin mah­dol­li­suus.

– Jos joku tu­lee jou­lun ve­tä­mä­nä Tur­kuun, mik­sei hän läh­ti­si tu­le­maan myös Rau­mal­le? Vä­li­mat­kaa on vain se 90 ki­lo­met­riä.

Tur­ku­lai­seen jou­luun ver­rat­tu­na Rau­mal­la on omat vah­vuu­ten­sa.

– Mil­jöö on ai­van eri kuin Tu­rus­sa. Ajat­te­li­sin, et­tä jou­luun so­pi­vat eh­kä iso­ja os­tos­kes­kuk­sia pa­rem­min pie­net pu­tii­kit. Ul­ko­na voi sa­taa vä­hän lun­ta, ja vä­lil­lä voi pii­pah­taa kah­vil­la.

Rau­mas­ta jou­lu­kau­pun­ki -han­ke teki vii­me vuon­na sel­ke­än ra­jauk­sen sii­tä, et­tä Kor­va­tun­tu­rin kans­sa ei jou­lu­pu­kis­ta ale­ta kil­pai­le­maan.

– Jou­lu­puk­ki asuu Kor­va­tun­tu­ril­la, ei­kä tule muut­ta­maan Rau­mal­le. Olem­me teh­neet tie­toi­sen va­lin­nan, et­tä pa­nos­tam­me tont­tui­hin. Se on mat­kai­lun ym­pä­ri­vuo­ti­suu­den­kin kan­nal­ta hyvä rat­kai­su, sil­lä ajat­te­lem­me, et­tä ton­tut asu­vat tääl­lä ym­pä­ri vuo­den, to­te­aa Vil­la­nen.