Muun Suo­men ta­voin myös Sa­ta­kun­nan kun­nis­sa on käyn­nis­sä tai suun­nit­teil­la sääs­tö­toi­mia, jot­ka nä­ky­vät hen­ki­lös­tön li­sään­ty­nei­nä työ­teh­tä­vi­nä ja vas­tui­na. Asia käy il­mi Am­mat­ti­liit­to Jy­tyn kun­tien työn­te­ki­jöil­le koh­den­ta­mas­ta jä­sen­ky­se­lys­tä. Ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta Sa­ta­kun­nan kun­ta­työn­te­ki­jöis­tä 82 pro­sent­tia ko­kee työ­ti­lan­teen­sa täl­lä het­kel­lä jon­kin ver­ran tai hy­vin kuor­mit­ta­va­na.

– Sekä Jy­tyn ky­se­ly et­tä kau­pun­gin oman hen­ki­lös­tö­ky­se­ly osoit­ta­vat, et­tä hen­ki­lös­tön työs­sä jak­sa­mi­seen ja työ­hy­vin­voin­nin ke­hit­tä­mi­seen on pa­nos­tet­ta­va. Eri­tyi­ses­ti eri-ikäis­ten työ­ky­ky­joh­ta­mi­seen on kiin­ni­tet­tä­vä huo­mi­o­ta, to­te­aa Rau­man kau­pun­gin pää­luot­ta­mus­mies Ria-Lee­na Widqvist.

Ky­se­lyn pe­rus­teel­la re­surs­sien ny­ky­ti­la ja tu­le­vai­suus he­rät­tä­vät Sa­ta­kun­nan kun­ta­työn­te­ki­jöi­den kes­kuu­des­sa huol­ta. Puo­let vas­taa­jis­ta ko­kee, et­tei työ­pai­kal­la ole riit­tä­väs­ti hen­ki­lös­töä työ­teh­tä­vien mää­rään näh­den. 78 pro­sent­tia puo­les­taan ko­kee, et­tä avoi­mia paik­ko­ja on vai­kea saa­da täy­tet­tyä pä­te­vil­lä hen­ki­löil­lä. Re­surs­si­pu­la on suu­rin­ta kas­va­tus- ja kou­lu­tus­pal­ve­luis­sa.

– Re­surs­si­pu­la nä­kyy mo­nel­la toi­mi­a­lal­la. Esi­mer­kik­si elä­köi­ty­vien ti­lal­le ei pal­ka­ta uu­sia hen­ki­löi­tä ja työ­teh­tä­vät ja­e­taan jäl­jel­le jää­vien kes­ken. Pal­jon pu­hu­taan ve­to­voi­man tär­key­des­tä, mut­ta sen li­säk­si mei­dän on tär­ke­ää kiin­nit­tää huo­mi­o­ta Rau­man pi­to­voi­maan – sekä kun­ta­työn­te­ki­jöi­den et­tä asuk­kai­den kes­kuu­des­sa, Widq­vist huo­maut­taa.

Widq­vis­tin mie­les­tä pi­to­voi­maa voi­tai­siin li­sä­tä juu­ri työ­hy­vin­voin­tia ke­hit­tä­mäl­lä.

– Voi­tai­siin­ko työ­ky­ky­joh­ta­mi­ses­ta teh­dä seu­raa­va ”Rau­man mal­li” – toi­min­ta­ta­pa, jos­sa oli­sim­me edel­lä­kä­vi­jöi­tä?, Widq­vist eh­dot­taa.

Ky­se­lyn mu­kaan moni kun­ta­työn­te­ki­jä työs­ken­te­lee Sa­ta­kun­nas­sa myös sääs­tö­pai­nei­den kes­kel­lä: vas­tan­neis­ta joka kol­mas ker­toi, et­tä työ­pai­kal­la oli to­teu­tet­tu tai suun­nit­teil­la sääs­tö­toi­men­pi­tei­tä vuo­den 2023 ai­ka­na. Ky­se­lyn pe­rus­teel­la sääs­töt nä­ky­vät eri­tyi­ses­ti työ­mää­rän kas­vu­na ja li­sään­ty­vi­nä vas­tui­na.

Rau­man kau­pun­gin ta­lou­soh­jel­man ta­voit­tee­na on 10 mil­joo­nal­la eu­ron sääs­töt vuo­teen 2027 men­nes­sä.

– Leik­kauk­sia ja toi­min­nan te­hos­ta­mis­ta on kun­nis­sa teh­ty jo kau­an, ja nyt val­ti­o­no­suuk­sien li­sä­leik­kaus­ten myö­tä uu­sia sääs­tö­koh­tei­ta et­si­tään mo­nes­sa kun­nas­sa kuu­mei­ses­ti. Ti­lan­ne on vai­kea, ja on erit­täin tär­ke­ää kuun­nel­la, mil­lai­sia eh­do­tuk­sia hen­ki­lös­töl­lä on sääs­tö­koh­teis­ta, sa­noo Rau­mal­la vie­rail­lut Am­mat­ti­liit­to Jy­tyn vies­tin­tä­joh­ta­ja Jaa­na Park­ko­la.

“Mi­ten me­nee, kun­ta­työn­te­ki­jä?” -ky­se­ly teh­tiin kun­nis­sa työs­ken­te­le­vil­le Am­mat­ti­liit­to Jy­tyn jä­se­nil­le mar­ras–jou­lu­kuus­sa 2023. Ky­se­lyyn vas­ta­si 2447 hen­ki­löä. Sa­ta­kun­nan vas­taa­ja­mää­rä oli 84.

Sa­ta­kun­nan tu­lok­set tii­vis­te­tys­ti:

– Vas­taa­jien taus­ta­tie­dot: Sa­ta­kun­nas­sa vas­taa­jia oli 84. Vas­taa­jis­ta 44 % on pie­nem­mis­tä, 5000–10000 asuk­kaan kun­nis­ta. Suu­rin osa (40 %) työs­ken­te­lee hal­lin­to- ja tu­ki­pal­ve­luis­sa.

– Sääs­tö­toi­met ovat ylei­siä: Yli joka kol­man­nen (37 %) työ­pai­kal­la oli to­teu­tet­tu tai suun­nit­teil­la sääs­tö­toi­men­pi­tei­tä vuo­den 2023 ai­ka­na.

– Sääs­tö­toi­met nä­ky­vät li­sään­ty­vi­nä työn­mää­ri­nä ja vas­tui­na: Niil­lä työ­pai­koil­la, jois­sa sääs­tö­toi­mia on teh­ty, 32 % ker­too työ­mää­rän li­sään­ty­neen sääs­tö­toi­mien ta­kia, 37 % saa­neen­sa li­sä­teh­tä­viä ja -vas­tui­ta.

– Re­surs­si­pu­laa ja rek­ry­toin­ti­haas­tei­ta ko­e­taan jo nyt: Puo­let (50 %) vas­taa­jis­ta ko­kee, et­tei työ­pai­kal­la ole riit­tä­väs­ti hen­ki­lös­töä työ­teh­tä­vien mää­rään näh­den. Suu­rin osa vas­taa­jis­ta (78 %) ko­kee, et­tä avoi­mia paik­ko­ja on vai­kea saa­da täy­tet­tyä pä­te­vil­lä hen­ki­löil­lä.

– Työ ko­e­taan kuor­mit­ta­va­na: 74 % vas­taa­jis­ta ko­kee työ­ti­lan­teen­sa jon­kin ver­ran kuor­mit­ta­va­na, 8 % hy­vin kuor­mit­ta­va­na. Joka kol­mas (35 %) ko­kee, et­tä pys­tyy pa­lau­tu­maan huo­nos­ti työ­päi­vis­tä työ­päi­vien jäl­keen.

– Oma työ ko­e­taan ar­vok­kaa­na, mut­ta ul­ko­puo­li­ses­sa ar­vos­tuk­ses­sa ko­e­taan iso­ja puut­tei­ta: Suu­rin osa vas­taa­jis­ta (77 %) ko­kee oman työn­sä ar­vok­kaa­na. Sil­ti joka kol­mas (33 %) ko­kee, et­tä hä­nen työn­sä ar­vos­tus työ­pai­kal­la on vä­häis­tä. Suu­rin osa (57 %) ko­kee, et­tä hä­nen am­mat­ti­aan ar­vos­te­taan yh­teis­kun­nas­sa mel­ko vä­hän tai lain­kaan.

– Ar­vos­tuk­sen puut­teen ko­e­taan nä­ky­vän palk­kauk­ses­sa: 72 % ko­kee, et­tä työ­tä ar­vos­te­taan palk­kauk­sel­li­ses­ti mel­ko huo­nos­ti tai ei lain­kaan.