STT–TT-AFP

Ruot­sin ku­nin­kaan Kaar­le Kus­taan vii­den vuo­si­kym­me­nen mit­tai­sen val­ta­kau­den juh­lal­li­suuk­sis­sa on tä­nään vuo­ros­sa Te Deum -kii­tos­ju­ma­lan­pal­ve­lus Tuk­hol­man ku­nin­kaan­lin­nan kir­kos­sa. Sii­hen ot­ta­vat osaa myös pre­si­dent­ti Sau­li Nii­nis­tö ja hä­nen puo­li­son­sa Jen­ni Hau­kio.

Ruot­sin te­le­vi­sio näyt­tää juh­la­ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen suo­ra­na lä­he­tyk­se­nä.

Ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen jäl­keen lin­nan si­sä­pi­hal­la suo­ri­te­taan vah­din­vaih­to, jota ku­nin­gas seu­raa yh­des­sä kut­su­vie­rai­den kans­sa. Myö­hem­min ku­nin­kaan­lin­nas­sa jär­jes­te­tään juh­la­päi­väl­li­set.

Juh­lal­li­suuk­siin osal­lis­tuu run­saas­ti merk­ki­hen­ki­löi­tä, muun mu­as­sa Poh­jois­mai­den val­ti­on­joh­ta­jat.

Tukholman keskustan kaduilla juhlitaan

Lau­an­tai­na ku­nin­gas ja ku­nin­ga­tar aja­vat Tuk­hol­man kes­kus­tan hal­ki he­vos­kär­ryil­lä. Kes­kus­tas­sa jär­jes­te­tään myös run­saas­ti mu­siik­ki­ta­pah­tu­mia, jois­sa soi­te­taan mu­siik­kia sal­sas­ta ai­na ruot­sa­lai­siin eu­ro­vii­su­hit­tei­hin.

Po­lii­sin mu­kaan pai­kal­le odo­te­taan sa­to­ja tu­han­sia ih­mi­siä. Edel­li­sen ker­ran pää­kau­pun­gin kes­kus­tas­sa oli ku­nin­kaal­lis­ten vuok­si yh­tä pal­jon vä­keä vuon­na 2010, jol­loin juh­lit­tiin kruu­nup­rin­ses­sa Vic­to­ri­an häi­tä.

– Tämä tun­tuu to­del­la jän­nit­tä­väl­tä. On hie­noa saa­da ko­kea täl­lais­ta eli­nai­ka­naan. Olin vas­ta pik­ku­lap­si, kun hä­nes­tä tuli ku­nin­gas, kol­mi­vuo­ti­as, jo­ten en juu­ri muis­ta sitä, ker­ta­si Jen­ny Schan­nong, 53, uu­tis­toi­mis­to AFP:lle.

Schan­nong va­kuut­ti he­rää­vän­sä lau­an­tai­na var­hain ja kii­ruh­ta­van­sa kes­kus­taan, jot­ta saa hy­vän pai­kan, jos­ta seu­ra­ta ku­nin­kaal­li­sia.

Suosittu monarkki

Kaar­le Kus­taa nou­si ku­nin­kaak­si 27-vuo­ti­aa­na 15. syys­kuu­ta 1973, kun hä­nen isoi­sän­sä Kus­taa VI Aa­dolf kuo­li. Kaar­le Kus­taa on ny­kyi­sin var­sin pi­det­ty, sil­lä Gö­te­bor­gin yli­o­pis­ton jul­kis­ta­mien SOM-ins­ti­tuu­tin sel­vi­tys­ten mu­kaan hä­nen suo­si­on­sa on vii­me vuo­si­na kas­va­nut. Ku­nin­gas­ta­kin suo­si­tum­pi on hä­nen tyt­tä­ren­sä, kruu­nunp­rin­ses­sa Vic­to­ria.

Tut­ki­mus­ten pe­rus­teel­la mo­nar­ki­an suo­sio Ruot­sis­sa on py­sy­nyt mel­ko va­kaa­na. Mo­nar­ki­an säi­lyt­tä­mis­tä kan­nat­taa hie­man use­am­pi kuin joka toi­nen vas­taa­ja, kun joka vii­des vas­taa­ja oli­si val­mis hank­kiu­tu­maan eroon mo­nar­ki­as­ta. Noin nel­jä­so­sal­la vas­taa­jis­ta ei ole asi­aan kan­taa.

Kruu­nun­pe­ri­mys­jär­jes­tys suo­si Ruot­sis­sa ai­em­min mie­hiä, jo­ten Kaar­le Kus­taas­ta tuli ku­nin­gas, vaik­ka hä­nel­lä on nel­jä van­hem­paa si­sar­ta. La­kia on sit­tem­min muu­tet­tu, jo­ten Kaar­le Kus­taan jäl­keen val­ta siir­tyy Vic­to­ri­al­le.

Kaar­le Kus­taa on täl­lä het­kel­lä toi­sek­si pi­sim­pään Eu­roo­pas­sa hal­lin­nut mo­nark­ki. Hä­nen edel­lään on Tans­kan ku­nin­ga­tar Mar­ga­ree­ta, joka nou­si val­taan vuon­na 1972. Mar­ga­ree­ta on Kaar­le Kus­taan serk­ku.

----

Läh­tee­nä myös Ruot­sin ku­nin­gas­huo­ne.