STT

Suo­ma­lais­ten sel­vä enem­mis­tö on sitä miel­tä, et­tä Suo­men pi­tää vas­tus­taa EU:n pyr­ki­myk­siä sään­nel­lä ja ra­joit­taa Suo­men met­sien käyt­töä. Tätä miel­tä oli 64 pro­sent­tia vas­tan­neis­ta Elin­kei­no­e­lä­män val­tuus­kun­ta Evan tuo­rees­sa Ar­vo- ja asen­ne­tut­ki­muk­ses­sa.

Yk­si­mie­li­sin­tä EU:n met­sien käy­tön sään­te­ly­pyr­ki­mys­ten vas­tus­tus on pe­rus­suo­ma­lais­ten ja kes­kus­tan kan­nat­ta­jis­sa, jois­ta mo­lem­mis­ta nii­tä vas­tus­ti yli 90 pro­sent­tia. Laa­jas­ti tätä miel­tä oli­vat myös kris­til­lis­de­mok­raat­tien ja ko­koo­muk­sen kan­nat­ta­jat.

Ky­sy­mys met­sä­hak­kui­den ra­joit­ta­mi­ses­ta kui­ten­kin ja­kaa suo­ma­lai­sia. Evan ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta 38 pro­sent­tia ar­vi­oi, et­tä met­sä­hak­kui­ta Suo­mes­sa on syy­tä ra­joit­taa voi­mak­kaas­ti il­mas­ton­muu­tok­sen hil­lit­se­mi­sek­si ja bi­o­di­ver­si­tee­tin säi­lyt­tä­mi­sek­si, vaik­ka met­sä­ta­lous on­kin tär­keä. Jon­kin ver­ran suu­rem­pi osa eli 45 pro­sent­tia vas­taa­jis­ta on toi­sel­la kan­nal­la eli ei näe tar­vet­ta met­sä­hak­kui­den voi­mak­kaa­seen ra­joit­ta­mi­seen.

Vas­taus­ten po­la­ri­soi­tu­mi­sen taus­tal­la on Evan mu­kaan suu­ri po­liit­ti­nen eri­mie­li­syys met­sien käyt­töön liit­ty­vis­sä ky­sy­myk­sis­sä. Nä­ke­mys­ten ää­ri­päis­sä ovat yh­tääl­lä vih­rei­den ja va­sem­mis­to­lii­ton kan­nat­ta­jat ja toi­saal­la pe­rus­suo­ma­lais­ten ja kes­kus­tan ää­nes­tä­jät.

Eva kat­soo nyt saa­dun tu­lok­sen taus­tal­la ole­van ai­na­kin sen, et­tä Suo­mi on ko­koon­sa näh­den met­sis­tä riip­pu­vai­sin val­tio maa­il­mas­sa. Osa suo­ma­lai­sis­ta ei us­ko, et­tä EU:lla on riit­tä­väs­ti tie­tä­mys­tä Suo­men met­sis­tä.

Suo­ma­lais­ten EU-myön­tei­syys py­syy Evan tut­ki­muk­sen mu­kaan sil­ti edel­leen huip­pu­lu­ke­mis­sa. Va­jaat kak­si kol­mes­ta suh­tau­tuu Suo­men EU-jä­se­nyy­teen myön­tei­ses­ti.

Evan toi­mi­tus­pääl­lik­kö Sami Me­te­li­nen ar­vi­oi tie­dot­tees­sa, et­tä Ve­nä­jän Uk­rai­nan-hyök­käyk­sen olois­sa EU on suo­ma­lai­sil­le tär­keä yh­tei­sö, ei­kä tyy­ty­mät­tö­myys yk­sit­täi­ses­sä po­li­tiik­ka­ky­sy­myk­ses­sä hor­ju­ta si­tou­tu­mis­ta EU:hun.

Sa­moin 60 pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta suh­tau­tuu myön­tei­sees­ti sii­hen, et­tä ra­ha­yk­sik­köm­me vaih­det­tiin mar­kas­ta eu­roon. Kiel­tei­ses­ti eu­roon suh­tau­tuu va­jaa vii­den­nes.

Evan ky­se­lyyn osal­lis­tui Ta­lous­tut­ki­muk­sen net­ti­pa­nee­lis­sa run­saat 2 000 vas­taa­jaa vii­me lo­ka­kuus­sa. He edus­ta­vat Man­ner-Suo­men 18–79-vuo­ti­as­ta vä­es­töä. Tu­los­ten vir­he­mar­gi­naa­li on koko vä­es­tön ta­sol­la 2–3 pro­sent­tiyk­sik­köä suun­taan­sa.