Pert­ti Mat­ti­la / STT

Kak­si tur­va­pai­kan­ha­ki­jaa on on­nis­tu­nut pää­se­mään es­te­lait­tei­den läpi Suo­men puo­lel­le Nui­ja­maan sul­je­tul­la ra­ja­ny­li­tys­pai­kal­la, ker­toi Kaak­kois-Suo­men ra­ja­var­ti­os­to. Suo­mi ei pa­lau­ta maa­han ra­jan yli pääs­sei­tä Ve­nä­jäl­le, vaan hei­dän tur­va­paik­ka­ha­ke­muk­sen­sa ote­taan kä­sit­te­lyyn.

Kaak­kois-Suo­men ra­ja­var­ti­os­ton ko­men­ta­ja evers­ti Mika Ryt­kö­nen sa­noi tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa, et­tä es­te­lait­tei­ta vah­vis­te­taan sul­je­tuil­la ra­ja­ny­li­tys­pai­koil­la uu­sien lä­pi­pää­sy­jen es­tä­mi­sek­si.

Hä­nen mu­kaan­sa ei ole tois­tai­sek­si ol­lut viit­tei­tä sii­tä, et­tä il­miö oli­si le­vi­ä­mäs­sä maas­to­ra­jal­le.

– Olem­me kui­ten­kin val­mis­tau­tu­neet myös sii­hen, et­tä Suo­meen py­rit­täi­siin myös maas­to­ra­jan kaut­ta, Ryt­kö­nen li­sä­si.

Viit­tei­tä tai tie­to­ja ei ole saa­tu evers­tin mu­kaan myös­kään sii­tä, et­tä Suo­men itä­ra­jal­le oli­si tu­los­sa mas­soit­tain tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta.

Ra­ja­var­ti­os­ton ko­men­ta­jan mu­kaan hä­nel­lä on edel­leen yh­tey­det Ve­nä­jän ra­ja­vi­ra­no­mai­siin. Siel­lä on Ryt­kö­sen mu­kaan kat­sot­tu, et­tä Ve­nä­jäl­lä ei ole mah­dol­li­suuk­sia es­tää kol­man­sien mai­den kan­sa­lai­sia tu­le­mas­ta Suo­men ra­jal­le.

Turvapaikanhaku nyt kahdella asemalla

Suo­mi sul­ki lau­an­tain vas­tai­se­na yö­nä puo­lil­ta­öin ra­ja­ny­li­tys­pai­kat Kaak­kois-Suo­mes­sa Imat­ral­la, Nui­ja­maal­la ja Vaa­li­maal­la. Li­säk­si Poh­jois-Kar­ja­lan ra­ja­var­ti­os­ton Nii­ra­lan-ra­ja­ny­li­tys­paik­ka sul­keu­tui sen tal­vi­ai­ka­tau­lu­jen mu­kai­ses­ti jo nel­jä tun­tia ai­em­min per­jan­tai­na.

Tur­va­pai­kan­ha­ku on kes­ki­tet­ty nyt itä­ra­jal­la Var­tiuk­seen Kuh­moon ja Sal­lan ra­ja­ny­li­tys­pai­kal­le Lap­piin.

Ryt­kö­sel­tä ky­syt­tiin tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa, on­ko Suo­mi sul­ke­mas­sa itä­ra­jal­ta lo­put­kin ra­ja­ny­li­tys­pai­kat.

– Tämä har­kin­ta kuu­luu val­ti­o­neu­vos­tol­le. Me tääl­lä pa­nem­me pää­tök­set toi­meen.

Ko­men­ta­ja myös pai­not­ti, et­tä eri­tyi­sen haa­voit­tu­vas­sa ase­mas­sa ole­vien tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den oi­keu­det tul­laan huo­mi­oi­maan kai­kis­sa ti­lan­teis­sa.

Ryt­kö­sen mu­kaan tä­hän men­nes­sä vii­me päi­vi­nä Suo­meen saa­pu­neet tur­va­pai­kan­ha­ki­jat ovat ol­leet kau­kaa tul­lei­ta "nuo­ria ja ter­vei­tä ih­mi­siä, jot­ka näyt­tä­vät pys­ty­vän huo­leh­ti­maan it­ses­tään".