STT–AFP

Kan­sain­vä­li­nen va­luut­ta­ra­has­to IMF nos­ti ku­lu­van vuo­den maa­il­man­ta­lou­den kas­vu­en­nus­tet­taan 0,2 pro­sent­tiyk­si­köl­lä 2,9 pro­sent­tiin edel­li­ses­tä lo­ka­kuun en­nus­tees­ta.

IMF pe­rus­te­lee nos­toa yl­lät­tä­vän vah­val­la ku­lu­tuk­sel­la ja in­ves­toin­neil­la sa­mal­la kun Kii­na on luo­pu­nut tiu­kois­ta ko­ro­na­ra­joi­tuk­sis­taan.

Ta­lous­kas­vun odo­te­taan kui­ten­kin hi­das­tu­van vuo­des­ta 2022 ta­sol­le, joka on his­to­ri­al­li­ses­ti kat­sot­tu­na heik­ko.

– Vuo­des­ta tu­lee haas­ta­va, mut­ta sii­tä voi myös tul­la kään­ne­koh­ta, kun ta­lous­kas­vu on saa­vut­ta­nut poh­jan­sa ja inf­laa­tio on hi­das­tu­mas­sa, IMF:n pää­e­ko­no­mis­ti Pier­re-Oli­vier Gou­rinc­has sa­noi.

Vaik­ka Kii­nan ko­ro­na­vi­rus­ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mi­nen ta­soit­taa tie­tä odo­tet­tua no­pe­am­mal­le el­py­mi­sel­le, ta­lout­ta pai­na­vat edel­leen inf­laa­ti­on tor­ju­mi­sek­si kor­ke­al­la pi­de­tyt kes­kus­pank­ki­ko­rot ja Ve­nä­jän hyök­käys Uk­rai­naan. Ta­lou­del­li­set ris­kit ovat kui­ten­kin IMF:n ra­por­tin mu­kaan lie­ven­ty­neet.

Va­luut­ta­ra­has­to us­koo Sak­san ja Ita­li­an vält­tä­vän taan­tu­man, kos­ka kas­vu Eu­roo­pas­sa on ol­lut "odo­tet­tua kes­tä­väm­pää" Uk­rai­nan so­das­ta huo­li­mat­ta.

IMF va­roit­taa kas­vun hi­das­tu­mi­sen joh­tu­van ke­hit­ty­vis­tä ta­louk­sis­ta. Yh­dys­val­tain kas­vun en­nus­te­taan pu­to­a­van 1,4 pro­sent­tiin, eu­ro­a­lu­een ro­mah­ta­van 0,7 pro­sent­tiin sa­mal­la kun myös Bri­tan­ni­an ta­lous su­pis­tuu. Sekä eu­ro­a­lu­een et­tä Yh­dys­val­to­jen lu­ku­ja on kui­ten­kin nos­tet­tu lo­ka­kuun ar­vi­os­ta.

– Ta­lous­kas­vu osoit­tau­tui yl­lät­tä­vän kes­tä­väk­si vii­me vuo­den kol­man­nel­la nel­jän­nek­sel­lä vah­vo­jen työ­mark­ki­noi­den, elin­voi­mai­sen ko­ti­ta­louk­sien ku­lu­tuk­sen ja myös yri­tys­ten in­ves­toin­tien myö­tä, Gou­rinc­has sa­noi.

Hä­nen mu­kaan­sa Eu­roo­pan maat myös so­peu­tui­vat ener­gi­ak­rii­siin odo­tet­tua pa­rem­min.

Gou­rinc­has sa­noi inf­laa­ti­on osoit­ta­van glo­baa­lis­ti merk­ke­jä laan­tu­mi­ses­ta ja Kii­nan avau­tu­mi­sen tuo­van us­koa maan ta­lou­del­li­sen kas­vun uu­teen nou­suun.

Kii­na, joka on maa­il­man toi­sek­si suu­rin ta­lous, on ai­em­min vas­tan­nut jopa 40 pro­sen­tis­ta maa­il­man ta­lous­kas­vus­ta, IMF:n pää­joh­ta­ja Kris­ta­li­na Ge­or­gie­va to­te­si ai­em­min. Kii­nan ta­lous­kas­vun ar­vi­oi­daan ole­van 5,2 pro­sen­tis­sa, mikä on 0,8 pro­sent­tiyk­sik­köä enem­män kuin ai­em­min odo­tet­tiin.

Po­si­tii­vi­sem­mis­ta tu­le­vai­suu­den­ku­vis­ta huo­li­mat­ta IMF nä­kee edel­leen usei­ta mah­dol­li­sia ris­ke­jä.

Uk­rai­nan so­dan es­ka­loi­tu­mi­nen voi­si joh­taa ruu­an- ja ener­gi­a­hin­to­jen nou­suun. Kii­nan el­py­mi­nen voi puo­les­taan py­säh­tyä, jos kiin­teis­tök­rii­si sy­ve­nee tai va­ka­va ko­ro­na-aal­to ryöp­säh­tää.

Inf­laa­tio voi myös saa­da kes­kus­pan­kit ki­ris­tä­mään kor­ko­ja en­ti­ses­tään, mikä hi­das­tai­si yri­tys­ten toi­min­taa lai­na­kus­tan­nus­ten nous­tes­sa.

– Tais­te­lua inf­laa­ti­o­ta vas­taan ei ole vie­lä voi­tet­tu, Gou­rinc­has sa­noi.

Vaik­ka tiu­kem­pi ra­ha­po­li­tiik­ka on al­ka­nut rau­hoit­taa ky­syn­tää ja ma­dal­taa inf­laa­ti­o­ta, IMF va­roit­taa sen to­del­lis­ten vai­ku­tus­ten re­a­li­soi­tu­van to­den­nä­köi­ses­ti vas­ta vuon­na 2024.