San­na Jääs­ke­läi­nen

Sa­ta­kun­nan kor­ke­a­kou­lu­sää­tiö on ni­men­nyt toi­mi­tus­joh­ta­jak­seen tek­nii­kan toh­to­ri Ka­ta­rii­na Yr­jön­kos­ken. Hän on juu­ri aloit­ta­nut teh­tä­väs­sä.

– Tosi kiva ot­taa vas­taan täl­lai­nen teh­tä­vä. Sa­ta­kun­ta on vah­vas­ti kor­ke­a­kou­lu­tuk­sen ta­ka­na, hän sa­noo.

Yr­jön­kos­kel­la on it­sel­lään pit­kä ko­ke­mus niin elin­kei­no­e­lä­mäs­tä kuin yli­o­pis­to­maa­il­mas­ta. Hän väit­te­li toh­to­rik­si vuon­na 2019 ja on sen jäl­keen toi­mi­nut Po­rin yli­o­pis­to­kes­kuk­ses­sa muun mu­as­sa yri­tys­kump­pa­nuu­soh­jel­ma FORE UC­Po­rin ke­hit­tä­mis­työs­sä ja tek­nii­kan kou­lu­tuk­sen suun­nit­te­li­ja­na. Hän jat­kaa edel­leen myös näi­tä töi­tä.

– On tär­ke­ää, et­tä meil­lä on tääl­lä Sa­ta­kun­nas­sa kor­ke­a­kou­lu­tuk­sen puo­les­ta­pu­hu­jia. Näen sää­ti­ön mah­dol­li­suu­det ol­la mu­ka­na vai­kut­ta­ja­na kor­ke­a­kou­lu­jem­me ta­ka­na, Yr­jön­kos­ki sa­noo.

Sa­ta­kun­nan kor­ke­a­kou­lu­sää­ti­ön hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Samp­sa Ka­ta­ja ker­too, et­tä Sa­ta­kun­nan kor­ke­a­kou­lu­sää­ti­ön tar­koi­tus on edis­tää kor­ke­a­kou­lu­tus­ta ja tut­ki­mus­ta Sa­ta­kun­nas­sa.

– Sää­tiö ke­rää va­ro­ja ja kas­vat­taa omai­suut­ta, jot­ta voim­me tu­kea Sa­ta­kun­nas­sa teh­tä­vää tut­ki­mus­ta ja kou­lu­tus­ta. Jaam­me apu­ra­ho­ja vuo­sit­tain väi­tös­kir­jo­jen te­ki­jöil­le ja pal­kit­sem­me par­hai­ta opis­ke­li­joi­ta ja tut­ki­joi­ta, Ka­ta­ja ker­too.

Uu­te­na on al­ka­nut toh­to­ri­kou­lu­tu­soh­jel­ma, jota teh­dään yh­teis­työs­sä yri­tys­ten kans­sa. Ka­ta­ja mai­nit­see, et­tä yh­teis­työ­y­ri­tyk­siä ovat täl­lä het­kel­lä jo Cim­corp ja Pori Ener­gia. Täs­sä mal­lis­sa yli­o­pis­to, sää­tiö ja yri­tys ra­hoit­ta­vat jo­kai­nen kol­ma­so­san tut­ki­mus­työs­tä, jol­loin jat­ko-opis­ke­li­ja voi kes­kit­tyä täy­sil­lä väi­tös­kir­jan te­ke­mi­seen.

Satakunnan korkeakoulusäätiön tuore toimitusjohtaja Katariina Yrjönkoski ja hallituksen puheenjohtaja Sampsa Kataja.

Satakunnan korkeakoulusäätiön tuore toimitusjohtaja Katariina Yrjönkoski ja hallituksen puheenjohtaja Sampsa Kataja.

Sanna Jääskeläinen

Kor­ke­a­kou­lu­sää­tiö on täl­lä het­kel­lä mu­ka­na nel­jäs­sä lah­joi­tusp­ro­fes­suu­ris­sa. Rau­mal­la on var­hais­kas­va­tus­pe­da­go­gii­kan pro­fes­suu­ri ja Po­ris­sa yrit­tä­jyys­kas­va­tuk­sen pro­fes­suu­ri, työ­e­lä­mäp­ro­fes­suu­ri ja da­tain­ten­sii­vi­sen in­for­maa­ti­o­tek­no­lo­gi­an pro­fes­suu­ri.

Samp­sa Ka­ta­ja sa­noo, et­tä Sa­ta­kun­nan kor­ke­a­kou­lu­sää­ti­ön roo­li on kas­va­nut myös kes­kus­te­li­ja­na alu­eel­li­sen kor­ke­a­kou­lu­tuk­sen ja osaa­mi­sen ke­hit­tä­mi­ses­sä. Hän nä­kee, et­tä toi­mi­tus­joh­ta­jan ni­mit­tä­mi­nen tu­kee tätä roo­lia, sil­lä Yr­jön­kos­kel­la on nyt hal­li­tuk­sen an­ta­mat täy­det val­tuu­det edus­taa sää­ti­ö­tä kes­kus­te­luis­sa.