Mer­ja Kö­nö­nen / STT

Evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon kir­kol­lis­ko­kous aloit­ti kes­ki­viik­ko­na kes­kus­te­lun sii­tä, voi­daan­ko kir­kol­le hy­väk­syä kak­si rin­nak­kais­ta avi­o­liit­to­kä­si­tys­tä. Odo­tus on, et­tä pää­tök­siä ei vie­lä teh­dä, vaan esi­tyk­seen pa­la­taan va­li­o­kun­ta­kä­sit­te­lyn jäl­keen seu­raa­vas­sa kir­kol­lis­ko­kouk­ses­sa en­si mar­ras­kuus­sa tai vuo­den ku­lut­tua ke­vääl­lä.

Kes­ki­viik­ko­na eh­dit­tiin kuul­la 15 pu­heen­vuo­roa. Kes­kus­te­lu piis­pain­ko­kouk­sen te­ke­mäs­tä eh­do­tuk­ses­ta jat­kuu Tu­rus­sa vie­lä ai­na­kin tors­tai­na.

Piis­pain­ko­kous eh­dot­ti maa­lis­kuus­sa kirk­ko­jär­jes­tyk­seen kah­den rin­nak­kai­sen avi­o­liit­to­kä­si­tyk­sen mal­lia. Toi­ses­sa avi­o­liit­to ym­mär­re­tään mie­hen ja nai­sen vä­li­se­nä ja toi­ses­sa kah­den hen­ki­lön vä­li­se­nä. Pa­pil­la oli­si mah­dol­li­suus toi­mit­taa sa­maa su­ku­puol­ta ole­vien pa­rien avi­o­liit­toon vih­ki­mi­nen tai avi­o­lii­ton siu­naa­mi­nen, mut­ta hän voi­si sii­tä myös pi­dät­täy­tyä.

Ark­ki­piis­pa Ta­pio Luo­ma on toi­vo­nut, et­tä esi­tys saa myön­tei­sen vas­taa­no­ton ja et­tä riit­tä­vä enem­mis­tö aset­tuu sen taak­se. Kir­kol­lis­ko­kouk­sen avaus­pu­heen­vuo­ros­saan hän to­te­si, et­tä esi­tys teh­tiin "sy­vän har­kin­nan ja lu­ke­mat­to­mien kes­kus­te­lu­jen tu­lok­se­na".

– Piis­pat ovat et­si­neet rat­kai­sua, jos­sa eri­mie­li­syys ei ole yk­sey­den es­te. Piis­pain­ko­kouk­sen ar­vi­on mu­kaan kah­den rin­nak­kai­sen avi­o­liit­to­kä­si­tyk­sen mal­li edis­täi­si kir­kon yk­seyt­tä ja an­tai­si työ­rau­han seu­ra­kun­nis­sa, hän sa­noi.

Luo­man mu­kaan esi­tyk­sen hy­väk­sy­mi­nen ei ole avi­o­liit­to­kes­kus­te­lun pää­te­pis­te.

– Kirk­ko­jär­jes­tyk­sen muu­tok­sel­la voim­me kui­ten­kin luo­da kirk­koon sel­lai­sen ti­lan, jos­sa avi­o­liit­toon ai­ko­vil­la seu­ra­kun­ta­lai­sil­la on mah­dol­li­suus kir­kol­li­seen vih­ki­mi­seen kai­kis­sa seu­ra­kun­nis­sa.

Kir­kon vies­tin­tä­joh­ta­ja Ee­va-Kai­sa Hei­ku­ra ker­too, et­tä pu­heen­vuo­rois­sa ei en­sim­mäi­se­nä päi­vä­nä kuul­tu yl­lä­tyk­siä. Osa kan­nat­ti piis­po­jen esi­tys­tä ja ku­va­si sitä hy­vä­nä as­ke­lee­na oi­ke­aan suun­taan. Osa pu­hu­jis­ta vas­tus­ti ja piti ny­kyis­tä avi­o­liit­to­kä­si­tys­tä ai­no­a­na oi­ke­a­na. Jois­sa­kin pu­heen­vuo­rois­sa pi­det­tiin si­nän­sä esi­tys­tä as­ke­lee­na hy­vään suun­taan, mut­ta ei an­net­tu esi­tyk­sel­le kan­na­tus­ta. Pe­rus­tee­na oli tul­kin­ta, et­tä se toi­si kirk­ko­jär­jes­tyk­seen syr­ji­vän kir­jauk­sen, jota siel­lä ei vie­lä ole. Ny­kyi­sel­lään kirk­ko­jär­jes­tyk­ses­sä ei ole mai­nin­taa vi­hit­tä­vien su­ku­puo­les­ta.

Esi­tyk­sen hy­väk­sy­mi­nen vaa­ti­si taak­seen kol­me nel­jä­so­saa kir­kol­lis­ko­kou­se­dus­ta­jis­ta. Kir­kon tut­ki­mus ja kou­lu­tus -yk­sik­kö on luo­ki­tel­lut, et­tä hel­mi­kuus­sa va­li­tun kir­kol­lis­ko­kouk­sen jä­se­nis­tä 50 voi­daan mää­ri­tel­lä li­be­raa­leik­si ja 46 kon­ser­va­tii­veik­si.

Vaik­ka kirk­ko pi­tää avi­o­liit­toa mie­hen ja nai­sen vä­li­se­nä, käy­tän­nös­sä jo mo­nis­sa seu­ra­kun­nis­sa kirk­ko­ti­lat on an­net­tu kaik­kien vih­ki­pa­rien käyt­töön, ja use­at pa­pit vih­ki­vät myös sa­maa su­ku­puol­ta ole­via pa­re­ja. Myös kir­kol­lis­ko­kous on kes­kus­tel­lut avi­o­liit­to­a­si­as­ta use­aan ot­tee­seen sen jäl­keen, kun edus­kun­ta sää­ti su­ku­puo­li­neut­raa­lin avi­o­liit­to­lain vuon­na 2014. Laki tuli voi­maan vuon­na 2017.

Kir­kol­lis­ko­kous on kir­kon ylin päät­tä­vä elin. Sii­hen kuu­luu 64 maal­lik­ko­e­dus­ta­jaa ja 32 pap­pi­se­dus­ta­jaa.