San­na Rai­ta-aho / STT

Kol­man­nel­le kau­del­leen EU-par­la­men­tis­sa läh­te­vä Hen­na Virk­ku­nen (kok.) sa­noo pi­tä­vän­sä tu­le­val­la kau­del­la tur­val­li­suut­ta kaik­kein tär­keim­pä­nä asi­a­na.

– Pi­dän kaik­kein tär­keim­pä­nä tur­val­li­suus­ti­lan­net­ta, en­nen kaik­kea Uk­rai­nan ti­lan­net­ta. Sil­lä, mitä Uk­rai­nas­sa ta­pah­tuu, on vai­ku­tuk­sia vuo­si­kym­me­nik­si eteen­päin koko EU:hun, hän sa­noo STT:lle.

Virk­ku­sen mu­kaan yk­kö­sa­sia on vah­vis­taa EU:n puo­lus­tus­te­ol­li­suut­ta ja Uk­rai­nan tu­ke­mis­ta.

Toi­nen asia on ta­lou­den kil­pai­lu­ky­ky.

– Olem­me jää­neet Yh­dys­val­lois­ta ta­lous­kas­vus­sa, ja sa­maan ai­kaan Kii­na on kas­vat­ta­nut po­liit­tis­ta ja ta­lou­del­lis­ta val­taan­sa. EU:n uu­dis­ta­mi­nen niin, et­tä EU al­kaa taas ve­tää in­ves­toin­te­ja ja in­no­vaa­ti­oi­ta puo­leen­sa, on kova työ.

Virk­ku­nen sa­noo ole­van­sa hy­vin tyy­ty­väi­nen sekä omaan tu­lok­seen­sa et­tä ko­koo­muk­sen tu­lok­seen. Ko­koo­mus voit­ti sun­nun­tain EU-vaa­lit ja sai nel­jä mep­pi­paik­kaa. Virk­ku­nen puo­les­taan kas­vat­ti hen­ki­lö­koh­tais­ta ää­ni­mää­rään­sä.

Hän ke­rä­si nel­jän­nek­si eni­ten ää­niä koko maas­sa, vaik­ka ko­koo­muk­sen ää­ni­ku­nin­kaak­si nou­si­kin Ul­ko­po­liit­ti­sen ins­ti­tuu­tin vir­ka­va­paal­la ole­va joh­ta­ja Mika Aal­to­la.

Löytyykö yhtei nen sävel?

Ko­koo­mus kuu­luu EU-par­la­men­tis­sa kes­kus­ta­oi­keis­to­lai­seen EPP-ryh­mään, joka on säi­ly­mäs­sä EU-par­la­men­tin suu­rim­pa­na ryh­mä­nä.

Sii­tä, olis­ko EPP val­mis yh­teis­työ­hön kan­sal­lis­kon­ser­va­tii­vien ECR-ryh­män kans­sa, on käy­ty pal­jon vil­kas­ta kes­kus­te­lua myös Suo­mes­sa. Suo­ma­lais­puo­lu­eis­ta ryh­mään kuu­lu­vat pe­rus­suo­ma­lai­set, mut­ta mu­kaan saat­taa tul­la myös Un­ka­rin pää­mi­nis­te­rin Vik­tor Orbá­nin Fi­desz-puo­lue.

Orbán on ol­lut jat­ku­va­na jar­ru­na, kun uni­o­nin jä­sen­maat ovat pyr­ki­neet te­ke­mään pää­tök­siä Uk­rai­na-tu­es­ta. Hän on myös edel­leen pi­tä­nyt suh­tei­ta yl­lä Ve­nä­jän pre­si­dent­tiin Vla­di­mir Pu­ti­niin.

– Nyt vaa­li­tu­los on sel­lai­nen, et­tä EPP:llä, so­si­a­lis­tien ja de­mok­raat­tien ryh­mäl­lä ja Re­new-ryh­mäl­lä on enem­mis­tö. Läh­tö­koh­dak­si EPP:ssä on nyt en­si­si­jai­ses­ti ase­tet­tu, et­tä kat­so­taan, löy­tyi­si­kö so­si­a­lis­tien ja Re­ne­win kans­sa yh­tei­nen sä­vel, Virk­ku­nen sa­noo.

Virk­ku­sen mu­kaan ECR:stä on käy­tet­ty "hy­vin po­lee­mi­sia" pu­heen­vuo­ro­ja, mut­ta käy­tän­nös­sä kaik­ki po­liit­ti­set ryh­mät te­ke­vät sen kans­sa yh­teis­työ­tä EU-par­la­men­tis­sa esi­mer­kik­si lain­sää­dän­nös­tä neu­vo­tel­ta­es­sa.

Sen si­jaan lai­ta­oi­keis­toon kuu­lu­va Iden­ti­teet­ti ja de­mok­ra­tia -ryh­mä (ID) on sul­jet­tu yh­teis­työn ul­ko­puo­lel­le.

– Näin on jat­kos­sa­kin, kos­ka erot ar­vo­läh­tö­koh­dis­sa ovat sen ver­ran isot.

Ky­sei­seen ryh­mään ei ole kuu­lu­nut suo­ma­lai­sia mep­pe­jä sen jäl­keen, kun pe­rus­suo­ma­lai­set päät­ti vii­me vuon­na pa­la­ta ECR-ryh­mään.

Valmis harkitsemaan komissaarin tehtävää

Virk­ku­ses­ta on ko­koo­mus­läh­tei­den mu­kaan myös so­vi­tel­tu seu­raa­vaa ko­mis­saa­ria. Virk­ku­nen tois­taa haas­tat­te­lus­sa jo ai­em­min sa­no­man­sa vies­tin sii­tä, et­tä on val­mis har­kit­se­maan pes­tiä va­ka­vas­ti, mi­kä­li sel­lai­nen ti­lan­ne eteen tu­lee.

Ko­koo­mus teh­nee Suo­men ko­mis­saa­ris­ta esi­tyk­sen ke­sän ai­ka­na. En­nen tätä jä­sen­mail­ta odo­te­taan kui­ten­kin esi­tys­tä EU-ko­mis­si­on pu­heen­joh­ta­jas­ta.

Ke­vääl­lä Virk­ku­nen sa­noi STT:n haas­tat­te­lus­sa, et­tei ha­lua spe­ku­loi­da mah­dol­lis­ta ko­mis­saa­rin salk­kua teh­tä­vään va­lit­ta­van hen­ki­lön poh­jal­ta. Sen si­jaan hän ha­lu­aa poh­tia, mikä oli­si Suo­men kan­nal­ta hyö­dyl­li­nen salk­ku.

– Suo­men kan­nal­ta ajat­te­len, et­tä tär­kei­tä asi­oi­ta oli­si­vat EU:n stra­te­gi­nen kil­pai­lu­ky­ky, Eu­roo­pan ko­ko­nais­tur­val­li­suu­den pa­ran­ta­mi­nen ja kol­man­te­na puh­taan siir­ty­män vauh­dit­ta­mi­nen, Virk­ku­nen sa­noi maa­lis­kuus­sa.