Eli­as Pel­to­nen / STT

Lää­kä­ri­kou­lu­tuk­sen aloi­tus­paik­ko­ja on li­sät­tä­vä no­pe­as­ti ja tun­tu­vas­ti tu­le­val­la hal­li­tus­kau­del­la, vaa­tii Kun­ta- ja hy­vin­voin­ti­a­lu­e­työ­nan­ta­jat KT.

KT:n mu­kaan Suo­mes­sa tar­vit­tai­siin tu­han­sia lää­kä­rei­tä li­sää.

Eten­kin eri­kois­lää­kä­rei­den teh­tä­viä on Suo­mes­sa run­saas­ti täyt­tä­mät­tä. KT:n ke­rää­mien tie­to­jen mu­kaan sai­raa­loi­den eri­kois­sai­raan­hoi­dos­sa on täyt­tä­mät­tä noin 850 lää­kä­rin teh­tä­vää, mikä vas­taa liki yh­dek­sää pro­sent­tia kai­kis­ta eri­kois­sai­raan­hoi­don pai­kois­ta.

Kaik­ki­aan jul­ki­sel­la puo­lel­la on täyt­tä­mät­tä lä­hes 1 200 lää­kä­rin ja yli 200 ham­mas­lää­kä­rin teh­tä­vää. Lä­hes tu­hat teh­tä­vää on ul­kois­tet­tu tai täy­tet­ty vuok­ra­työ­voi­mal­la.

KT:n ke­rää­mät lu­vut ovat vii­me vuo­den lo­ka­kuul­ta.

Jär­jes­tön mu­kaan lää­kä­ri­pu­lan taus­tal­la on se, et­tä lää­kä­rei­tä on vuo­si­kau­sia kou­lu­tet­tu lii­an vä­hän.

– Hie­no­sää­tö ei enää au­ta, vaan tar­vi­taan mit­ta­via toi­mia. Ny­ky­ti­lan­tees­sa Suo­mes­sa oli­si hyvä ol­la 3 000 lää­kä­riä enem­män, sa­noi KT:n pää­e­ko­no­mis­ti Juho Rus­ko­a­ho jär­jes­tön tie­dot­tees­sa.

Syys­kuus­sa 2023 ki­ris­ty­vän pe­rus­ter­vey­den­huol­lon hoi­to­ta­kuun to­teu­tu­mi­nen ei vai­ku­ta re­a­lis­ti­sel­ta, ar­vi­oi KT. Hoi­to­ta­kuu ki­ris­tyy kol­mes­ta kuu­kau­des­ta kah­teen viik­koon.

Täl­lä het­kel­lä joka kol­mas ei pää­se lää­kä­riin uu­den hoi­to­ta­kuun edel­lyt­tä­mäs­sä kah­den vii­kon mää­rä­a­jas­sa.

Lää­kä­ri­pu­la pa­he­nee eri­tyi­ses­ti psy­ki­at­ri­as­sa. Niin ai­kuis-, las­ten- kuin nuo­ri­sop­sy­ki­at­rien­kin teh­tä­viä on täyt­tä­mät­tä. Li­säk­si tar­vit­tai­siin pal­jon anes­te­si­o­lo­gi­an, te­ho­hoi­don, akuut­ti­lää­ke­tie­teen ja ra­di­o­lo­gi­an lää­kä­rei­tä.

Lää­kä­reis­tä on pu­laa KT:n mu­kaan kui­ten­kin lä­hes kai­kil­la aloil­la.

Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la on täyt­tä­mät­tä jopa puo­let psy­ki­at­rien ja kol­man­nes neu­ro­lo­gien pai­kois­ta. Poh­jois-Poh­jan­maal­la tar­vit­tai­siin myös syö­pä­lää­kä­rei­tä ja anes­te­si­o­lo­gi­an eri­kois­lää­kä­rei­tä.

– Leik­kaus­sa­le­ja on sul­jet­tu­na, ei­vät­kä po­ti­laat pää­se leik­kauk­siin ajal­laan. Hoi­to­ta­kuun vaa­ti­man enim­mäi­sa­jan, eli yli 6 kuu­kaut­ta odot­ta­nei­den mää­rä on en­nä­tys­ta­sol­la, ker­too Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­a­lu­een joh­ta­ja­y­li­lää­kä­ri Ter­hi Ne­va­la KT:n tie­dot­tees­sa.

Koko maas­sa eri­kois­sai­raan­hoi­toa yli kuu­si kuu­kaut­ta jo­not­ta­nei­den mää­rä on KT:n mu­kaan jopa kym­men­ker­tais­tu­nut ko­ro­na­pan­de­mi­aa edel­tä­vään ai­kaan ver­rat­tu­na.